Jyväskylän Energialle pohjavesialueen tarkkailujärjestelmä

Masinotek has supplied EMMI - Environmental Monitoring System for water department of Jyväskylän Energia Oy. EMMI monitors the changes of groundwater level nearly with real time frequency. In this project Masinotek has turn key reposponsibility and of the entire measurement system and company supplies also alla equipment and field installations of sensors GPRS loggers. Additionally Masinotek also takes care of telecommunication connections between the measurement points and EMMI system.

The customer Jyväskylän Energia Oy is one of the biggest water and waste water utility in Finland. It's having responsibility to supply water and  waste water services and control regulary ground water reserves in the City of Jyväskylä and large surrounding areas of Jyväskylä. for the big area of Jyväskylä. Ground water measurements are made both manually and with automatic ground water sensors by Jyväskylän Energia.

Pohjavesitarkkailu EMMI

Masinotek's EMMI environmental Monitoring System makes possivle to monitor all measurements through Internet browsers. In the beginning Masinotek provides measurements of ground water level and water temperature with nine automatic measurement stations. Masinotek uses sensors and GPRS-loggers which are manufactured by Swiss company Keller AG. Keller is of the biggest providers of pressure sensors in the world and has spelialized to very high accurancy pressure sensors. In the project our company's responsibility includes the selection of sensors and GPRS loggers, equipment supply, field installations and konfiguration of logger software.

EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä mahdollistaa Jyväskylän Energialle Internet-selaimilla tehtävän mittausseurannan. Nyt alkuvaiheessa EMMIin tuodaan mittaustiedot pohjaveden pinnankorkeudesta sekä lämpötiloista yhdeksältä automaattianturilta. Masinotekin toimittamat antturit ovat sveitsiläisen Kellerin paine- ja lämpötilantureita ja loggerina käytetään Keller GSM-2 loggereita. Yhtiömme vastaa hankeessa sekä maastossa tehtävistä asennuksista, kalibroinneista että myös rajapintojen koodauksista loggereiden ja EMMI-järjestelmän välille.

Pinnankorkeus määritellään jokaisessa havaintopisteessä kahden paineanturin mittauksista ja samalla EMMIin saadaan myös sekä pohjaveden että havaintopisteen ilman lämpötilat. Jatkossa EMMIn käyttö mahdollistaa Jyväskylän Energialle myös lähes minkä tahansa muun mittaustietodatan tuomisen samaan järjestelmään. EMMIllä voidaan tulevaisuudessa monitoroida niin manuaalisesti mitattavia pohjaveden pinnankorkeuksia kuin myös laboratorioanalyysein määritettäviä veden laatuparametreja.

Tavoitteena on myös, että ympäristömittauksiin liittyviä muita tietoja tuotaisiin EMMIin. Yksi tälläinen kiinnostava seurantakohde on vedenottamoiden pumppaustietojen tuonti rajapintojen kautta EMMIin ja siten pohjavesien pinnankorkeuden seuranta suhteessa pumppaustietohin samassa järjestelmässä. Myös sääasemadPohjavesilaitos pohjaveden havaintoputkiatan yhdistäminen samaan järjestelmään mahdollistuu EMMIssä. EMMIn raportointiominaisuuksilla voidaan tietoja seurata graafisilla kuvaajilla sekä välittää tiedot ympäristölupien mukaisesti suoraan ELY-keskukselle viranomaisvalvontaa varten.

Masinotekille Jyväskylän Energian hanke on merkittävä pääavaus, sillä nyt EMMIä päästään käyttämään koko sen suunnitellussa laajuudessa laajan vesihuoltoalueen ympäristön monitoroinnissa.