Käyttöpäiväkirjapalvelut vesilaitoksille

Diary_ennakkohuolto_esimerkkikuvaKesän ja syksyn 2012 aikana on Masinotek saanut valmiiksi useita hankkeita, joissa on toteutettu vesilaitoksille sähköisiä käyttöpäiväkirjoja. Kussakin hankkeessa on käyttöpäiväkirjat toteutettu jo aikaisemmin vesilaitokselle toimitetun kunnossapitojärjestelmän osaksi. Syksyn aikana on laitoksen käyttöpäiväkirjat otettu käyttöön kaikissa vesihuoltolaitostoiminnan eri muodoissa - eli jätevesilaitoksella (Seinäjoen Vesi), puhdasvesilaitoksella (Hyvinkään Vesi) ja tukkuvesitoiminnassa (Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä). Näille referenssilaitoksille toteutettiin käyttöpäiväkirjat asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöidysti mutta samalla aikaa siten, että nyt toteutettuja ominaisuuksia voidaan jatkossa käyttää myös tulevissa hankkeissa.

Seinäjoen Veden jätevesilaitokselle totetutettu käyttöpäiväkirja toimii suoraan kunnossapitojärjestelmä Vehun osana. Tavoitteena tällä sovelluksella on mahdollistaa laitoksen seurantaan ja kunnossapidon toteutukseen liittyvien kirjausten tekeminen samanaikaisesti. Tällä helpotetaan ja nopeutetaan kirjaamisprosessia. Prosessitapahtumien kirjaaminen on yleensä määrätty pakolliseksi jo ympäristöluvissa, kunnossapitotoiminnan seuranta on taas laitokselle vapaaehtoista. Koska molemmat kirjaukset voidaan tehdä samalla järjestelmällä, saadaan pakollisesti kirjattavien tietojen yhteydessä talteen myös kunnossapidon seurannan kannalta keskeiset asiat. Vehun käyttöpäiväkirjassa jokainen merkintä kohdistetaan suoraan joko laitoksen prosessiosalle tai yksittäiselle laitekortille. Näin voidaan myöhemmin Vehun kautta seurata jokaisen laitteen ja prosessiosan osalta sekä niille tehtyjä kunnossapitotoimenpiteitä että prosessin osalta tehtyjä muutoksia ja säätöjä. Kunnossapitojärjestelmän automaattisesti luomat ennakkohuoltotyöt näkyvät suoraan käyttöpäiväkirjan alapuolella. Kun ennakkohuoltotyö on tehty, voidaan työmäärin sulkea ja kirjata tehdyt varaosien vaihdot ja muut huoltotyöt yhdistettyyn käyttö- ja kunnossapitokirjauksiin.

Pohjaveden pinnankorkeuden seuranta mobiililaitteellaHyvinkään Vedelle on käyttöpäiväkirjat toteutettu erilliseen Ahjo -järjestelmän Diary-moduuliin, joka kommunikoi rajapinnan kautta Vehu-kunnossapitojärjestelmän kanssa. Käyttöpäiväkirja on käytettävissä myös mobiilisti iPad-päätelaitteella. Uusi moduuli mahdollistaa eri laitoksille erilaisten käyttöpäiväkirjojen käytön. Tämän avulla voidaan laitoksittain seurata erilaisia kulutuslukemia mm. sähkön- ja kemikaalinkulutuksesta sekä vedenottamoiden pumppausmääristä. Tiedot kertyvät sekä käyttöpäiväkirjoihin että kunnossapitojärjestelmään. Kullekin päivälle voidaan tehdä useita merkintöjä sekä tallettaa prosessin tilasta tietoja myös vapaina tekstiosuuksina. Samaa Diary-toimintoa käytetään Hyvinkään Vedellä myös manuaalisesti kerran kuukaudessa seurattavien pohjaveden pinnankorkeuksien osalta. Tällöin järjestelmä pyytää käyttäjää täyttämään ainoastaan pohjaveden pinnankorkeuden lukemana ja laskee sitten automaattisesti erotuksen edelliseen lukemaan sekä muuntaa lukeman korkeudeksi merenpinnasta. Pohjaveden korkeustiedot viedään vuorokausiajona Vehuun, jossa tietoja voidaan tarkastella kerran vuorokaudessa päivittyvinä käyrinä tai ulosladattavien CSV-tiedostojen kautta.

Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymälle (TSV) on vastaavanlaiset käyttöpäiväkirjat tehty ennen kaikkea säännöllisiä laitoskierroksia varten. Diary-sovellukseen on jaettu vesihuoltoalueen laitokset kierroskohtaisesti siten, että pikavalintanäppäimillä löydetään haluttu laitoskierros ja sen käyttöpäiväkirja mahdollismman nopeasti. Tiedot kerätään iPad -tabletilla suoraan selaimella. Käytön nopeuttamiseksi on ohjelmakoodiin sisällytetty mahdollisimman paljon Java Scriptillä toteutettuja osuuksia. Näin kirjaamistoiminto helpottuu etenkin mobiililaitteita käytettäessä.