Ympäristömonitoroinnin laajennus Helsingin yliopistolle

EMMIMasinotekin ympäristömonitoroinnin liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Yhtiömme on viimeisten kuukausien aikana kehittänyt aktiivisesti EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmää ja uusin versio on nyt toimitettu Helsingin yliopiston Lammin tutkimusaseman käyttöön. Projekti on jatkoa jo edellisenä kesänä toimitettuun Vanajaveden vedenlaatuseurannan hankkeeseen. Tavoitteena hankkeella on pystyä monitoroimaan monipuolisesti laajan valumavesialueen tilaa. kerätä reaaliaikaista tietoa suoraan kentältä ja hahmottaa luonnossa taphtuvia ympäristömuutoksia laskentamalleilla ja graafisilla seurantatyökaluilla.

Masinotekin EMMI-järjestelmä on Internet-pohjainen monitorointipalvelu, jonne voidaan tallentaa lähes mitä tahansa numeerista dataa ja tuoda sitä EMMIin API-rajapintojen kautta muista taustajärjestelmistä tai suoraan kenttämittauslaitteilta. EMMIn käyttöönottovaiheessa voidaan asiakkaan olemassa oleva mittausdata tuoda järjestelmään räätälöidysti koodattavan rajapinnan kautta. Mittaustiedot näkyvät EMMIssä havaintopaikoittain, joita voi järjestelmässä olla periaatteessa lukemattomia kerroksia siten, että laajat mittauskokonaisuudet voivat koostua useista mittausalueista, joissa vastaavasti on useita eri havaintopisteitä. Kukin havaintopiste voi sisältää mittaustuloksia useista eri mittausparametreista, joille voidaan asettaa virheiden helpommaksi löytämiseksi myös raja-arvoja ja muotovaatimuksia. Havaintopisteisiin voidaan liittää sekä mittauksiin liittyviä ns. meta-tietoja mutta myös esim. kuvatiedostoja ja havaintopäiväkirjatietoja.

EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän graafisilla työkaluilla voidaan tarkastella kerättyä mitausdataa havainnollisesti joko yksittäisten mittausparametrien osalta tai ryhmätietoina. Jokaiseen yksittäiseen mittaustietoon voidaan liittää myös kommentteja ja saada näin jaettua tärkeitä havaintotietoja, jotka liittyvät mahdollisiin virhetilanteisiin mittaustiedoissa tai mittauksien pohjalta tehtyihin tutkimustöihin.

Mittauspistedataa voidaan EMMIssä tarkastella sekä taulukkopohjaisesti tai graafisilla kuvaajilla. Kaikki tiedot voidaan kytkeä myös koordinaattipohjaiseen karttajärjestelmään, joka helpottaa laajempien mittausalueiden havaintopisteiden seurantaa sekä antaa tietoa mittauspisteisiin liittyvästä taustaympäristöstä.

EMMIn tietomalli on arkkitehtuuriltaan laaja ja monipuolinen. Tavoitteena tällä on mahdollistaa hyvin monenlaisten mittaustietojen tuonti ja näiden monipuolinen katselmointi saman järjestelmän puitteissa. EMMI soveltuu mm. pohjavesihavaintoputkien pinnankorkeuksien tarkkailuun, laboratoriojärjestelmistä saatavien vesianalyysitulosten seurantaan mutta myös esim. prosessiparametrien seurantaan tai ilmansuojelujärjestelmien mittaustietojen keräämiseen ja tarkasteluun,

EMMIn kautta voidaan myös julkaista osaa mittaustiedoista suoraan ulkopuolisilla julkaisusivustoilla tai EMMIä käyttävän yrityksen kotisivuilla. Tällöin vain määritellään mitä tietoa halutaan julkaista ja EMMI vie tiedot ulkopuoliseen julkaisujärjestelmään. Alla esimerkki yliopiston mittauksista, joissa seurataan jatkuvatoimisella mittauksella lämpötilan ja veden happipioisuuden vaihteluita. Käyrät piirtyvät dynaamisesti ja hiirellä valitsemalla saa suoraan kohdennettua tarkastelua yksittäisiin mittauksiin.

Lisätietoa Vanajaveden mittauksista: professori Lauri Arvola, Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto puh. +358 (0)9 191 40311, lauri.arvola (at) helsinki.fi ja lisätietoa EMMIstä: toimitusjohtaja Juha Pohjala, Masinotek Oy, puh. +358 (0)50 5582255, juha.pohjala (at) masinotek.com.