Masinotekilta VAPO:lle turvetuotantoalueiden automaattinen virtaamamittaus

asennettuna

Vapo Oy on yksi maailman suurimmista turvetuottajista. Turvetuotantoa pyritään tekemään ympäristön ehdoilla ja siksi VAPO panostaa turvetuotannon ympäristövaikutusten seurantaan. Koko suosysteemin vesitalouden hallinta ja mahdollisimman reaaliaikainen seuranta mahdollistavat ympärisökuormituksen pienentämisen. Tähän tarpeeseen VAPO on hankkinut Lounais-, Keski- ja Pohjois-Suomen alueelle valumavesien virtaamamittausjärjestelmät Masinotek Oy:ltä.

Toimituskokonaisuus
Masinotekin toimituskokonaisuuteen kuuluvat sekä antureiden että dataloggereiden valinnat, laitetoimitukset ja maastoasennukset. Lisäksi Masinotek vastaa hankkeessa tiedonsiirrosta 3G- ja GPRS-yhteyksien avulla sekä datan keräämisestä ja tallentamisesta tietojärjestelmiinsä.
 
Virtaamamittareiden maastoasennukset aloitettiin vuoden 2015 alussa. Alkutalvesta haasteena olivat lumi ja pakkasolosuhteet ja myöhemmin keväällä upottavat suot etenkin tulva-aikana. Tällä hetkellä automaattiset mittausjärjestelmät on toimitettu yli 150 turvetuotantoalueelle. Uusien turvetuotantoalueiden asennuksia jatketaan syyskaudella 2015.
 
Maastoasennusten aikana on Masinotek hyödyntänyt omaa VEHU-kunnossapitojärjestelmäänsä ja MasMap-karttapalvelua. Näihin järjestelmiin on tallennettu kaikki kohdesuotiedot ja -sijainnit. Asennustapahtumat raportoidaan VEHUun, jolloin VAPO pääsee seuraamaan asennustoimintaa suoraan reaaliajassa.

Ympäristövastuu

 

 

Reaaliaikainen raportointi tuo uusia mahdollisuuksia

Data kerätään kentältä lähes reaaliajassa Masinotekin Vapolle toimittamaan EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään, josta se siirretään lisäksi automaattisilla API-rajapinnoilla VAPO:n tietojärjestelmiin. Vapon turvetuotantoalueita on satoja, välimatkat ovat pitkiä, turvetuotantoalueilla ei ole jatkuvasti henkilökuntaa ja tuotantoalueet ovat pinta-alaltaan satoja hehtaareja. Luonto-olosuhteet turvetuotantoalueilla ovat usein yllättäviä ja haastavia. EMMIn kautta pääsevät VAPOn ympäristö- ja tuotantovastaavat seuraamaan valumaveden määrää ja kontrolloimaan käsittelyprosessia suoraan Internet-yhteydellä reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen raportointi tuo ympäristövalvontaan uusia mahdollisuuksia. Tarkastuskäyntien määrä vähenee, ongelmiin reagointi nopeutuu, tieto jakautuu useammalle henkilölle jolloin lomat eivät aiheuta katkoa, vikojen ja puhdistustarpeiden nopean havannoinnin myötä kunnossapito ja huolto tehostuvat ja tuloksien oikeellisuus paranee.
 

Virtaamatiedon reaaliaikainen luenta

Turvetuotantoalueilla tehtävät virtaamamittaukset tehdään V-patolaskentaan perustuen. VAPO on asentanut soiden vesienkäsittelyalueilta lähteviin laskuojiin mittakaivot joihin Masinotek toimittaa paineanturit. Paineantureilla mitataan veden korkeutta ennen V-patoaukkoa. Paineantureiden tieto kerätään 15 minuutin välein dataloggerille, joka lähettää kaksi kertaa vuorokaudessa mittaustiedot EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään. EMMIssä mitattu painetieto muunnetaan automaattisesti virtaamatiedoiksi. Virtaamatiedon reaaliaikainen luenta mahdollistaa VAPOn ympäristöasiantuntijoille ja tuotannolle valumavesitilanteen tarkkailun.

Virusuo

Yhteistyö laajenee

Jatkotoimituksina VAPO ja Masinotek ovat sopineet myös muiden mahdollisten antureiden ja reaaliaikaisten mittauslähteiden kytkemisestä EMMI-järjestelmään. Näitä ovat esim. veden kemiallisia ominaisuuksia mittaavat anturit sekä VAPOn turvetuotantoaluekohtaisten sääasemien automaattiseuranta.
 
Masinotekille VAPOn hanke edustaa merkittävää uutta aluevaltausta kenttämittaustietojärjestelmien ja -laitteiden toimituksissa. VAPOn hanke on yksi Suomen suurimmista koskaan kerralla tilatuista reaaliaikaista dataa keräävistä luontoseurantahankkeista niin maantieteellisen kattavuuden kuin kohteiden lukumäärän suhteen.