Janakkalan Vedelle Masinotekin EMMI-järjestelmä ja kytkentä vesilaboratorion LIMS:iin

VedenottamoHämäläinen Janakkalan Vesi toimittaa juomaveden laajan kunnan asukkaille ja elintarviketeollisuudelle. Toiminnan lähtökohtana ovat riittoisat pohjavesialueet ja toimiva vedenjakelu. Masinotekin EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmällä seurataan lähes reaaliajassa veden laatua ja pohjavesialueiden tilaa.

Janakkalan kunnan omistamalla vesilaitoksella on useita pohjavesialueita, joista puhdas vesi johdetaan jakeluverkostoihin. Kunnan rakenne nojaa neljään asutustaajamaan, joilla kullakin on oma jakeluverkosto. Juomaveden laatua Janakkalassa seurataan tarkasti sekä säännöllisellä näytteenotolla vedenottamoilta että myös terveystarkastajan tekemällä satunnaisella näyteseurannalla. Näytteet analysoidaan Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa Tampereella ja tulokset toimitetaan automaattisen rajapinnan kautta EMMIin ja sitä kautta vesilaitokselle ja kunnan käyttöön.

Pohjavesitarkkailu MasinotekMasinotek on toimittanut Janakkalan Vedelle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän, joka auttaa vesihuoltolaitosta sekä pohjavesialueiden yhteistarkkailussa että veden laatumittausten seurannassa. EMMI on Masinotekin kehittämä Internet-pohjainen järjestelmä, jonne voidaan kirjata pohjaveden pinnankorkeudet sekä vesianalyysien laatutiedot joko manuaalisesti tai automaattisten rajapintojen kautta. Janakkalan Veden tilanteessa EMMIin kirjataan pinnankorkeudet kerran kuukaudessa mutta useammin mittauksia edellyttävät havaintoputket voidaan varustaa myös automaattisilla pinnankorkeusantureilla ja tuoda tiedot suoraan GPRS-verkon yli EMMIin.

Laboratoriotuloksia varten EMMIin on perustettu havaintokohteet vedenottamoittain noudattaen viranomaisten antamien vedenottolupien mukaisia velvoitetarkkailuohjelmia. Vesiensuojeluyhdistyksen vesilaboratorion LIMS-järjestelmään kirjataan analyysien tulokset ja näitä varten on EMMIn toteutettu räätälöity rajapinta tiedon tuontiin. Käytännössä laboratorioanalyysitiedot tuodaan EMMIin noin kerran kuukaudessa ja data jaetaan kymmenille eri havaintopisteille automaattisesti. Janakkalan Vesi voi näin seurata analyysitietoja useiden vuosien yli ulottuvilla trendikäyrillä oman EMMI-järjestelmänsä kautta.

Janakkalan Vedelle EMMI on asennettu Masinotekin portaali-järjestelmän päälle toteutettuun Janakkalan Veden seurantaportaaliin. Portaali mahdollistaa yhdellä kirjautumisella helpon pääsyn kaikkeen tietoon sekä antaa oikeudet myös muihin mahdollisesti myöhemmin käyttöön otettaviin Masinotek-järjestelmiin.