Teollisuus, energialaitokset, vesilaitokset ja ympäristötutkimus

Masinotek toimittaa etämittausjärjestelmiä mm. seuraaviin mittaus- ja seurantakohteisiin

Ympäristön monitorointi
 • Pohjavesien pinnankorkeuden ja lämpötilan seuranta
 • Pohjaveden sähkönjohtokyvyn mittaukset
 • Turvesoiden virtaamamittaukset, sähkönjohtokyky, pH
 • Virtaamamittaukset paineantureilla V-patomittauskaivoista
 • Sääasemamittaukset (ilmanpaine, tuuli, kosteus, lämpötila)
 • Mittaukset merialueilla (paine, lämpötila, sähkönjohtokyky, sameud, happipitoisuus, pH jne.)
 • Maaperämittaukset (maaperäkosteus, maan lämpötila, sademäärä)
 • Prosessien seuranta vesi- ja energialaitoksilla ja teollisuudessa
Virtaamamittaukset magneettiputkimittauksilla verkostosta
 • Painemittaukset vesijohtoverkostosta ja kaivojen pinnankorkeudet
 • Kaukolämpöverkoston paine- ja lämpötilamittaukset
 • Pumppaamoiden virtaamamittaukset, sähkönkulutus, häiriötilanneseuranta