Teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologiat, järjestelmät ja palvelut

Masinotek toimittaa teollisuuden ja ympäristöhuollon teknologioita, järjestelmiä ja palveluita. Syvintä osaamistamme on asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti räätälöity ohjelmistokehittäminen ja rajapintojen kautta tehtävät järjestelmäkytkennät esimerkiksi kenttälaitteisiin.

Tuotteitamme ovat mittaus- ja anturijärjestelmät etämonitorointiin, kunnossapitojärjestelmät, vesilaitosten sähköiset käyttöpäiväkirjat, ympäristomonitorointijärjestelmät, laboratoriojärjestelmien internet-pohjaiset seurantajärjestelmät, tilannekuvajärjestelmät, sekä kaukovalvontajärjestelmät ja edellisiin järjestelmiin kytkeytyvät karttapalvelut.

Masinotekin omaan kehitykseen pohjautuvat perusjärjestelmät
Tiedonkeräys- ja mittauslaitteet

Masinotekillä on tuotevalikoimassaan myös erilaisia antureita ja lähettimillä varustettuja dataloggerita, joilla voidaan monitoroida ympäristöä tai seurata kunnossapidon kohteena olevien koneiden ja laitteiden tilaa tai sijaintia.

Tyypillisesti toimituksiimme kuuluvat:

 • Paineanturit ja lämpötila-anturit pohjavesien havaintokaivojen ja kaukolämpöverkon seurantaan
 • Värähtelyanturit koneiden kunnonvalvontaan
 • RFID-lukijat prosessien, henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistukseen ja seurantaan
 • Ympäristomittauksiin voidaan toimittaa moniparametriantureita, jolloin mitattavia pametetreja ovat mm. sameus, nitraatti, happi, TOC, DOC, pH. Lisäksi hankkeisiin voidaan toimittaa myös muut asiakaskohtaisesti tarvittavat anturoinnit.
Tiedonkeräysloggerit ja GSM-lähettimet

Tiedonkeräys antureilta toteutataan joko akku- ja aurinkopaneelitoimisilla tai verkkovirtaan kytkettävillä tiedonkeräysloggereilla. Loggerit on varustettu radiotaajuuksia tai GSM-verkon datayhteyksiä käyttävillä lähettimillä.

Valikoimiimme kuuluvat mm.
 • Ympärivuotiseen käyttöön akkutoimiset ja huoltovapaat loggerit, jotka voidaan sijoittaa suoraan havaintoputkiin ja havaintokaivoihin, patoihin ja laitosrakenteisiin.
 • Mikrokontrolleripohjaiset vapaasti ohjelmoitavat loggerit ympäristömonitorointiin.
 • Teollisuusloggerit pumppaamoiden kaukovalvontaan ja etäohjaukseen.

Lisätietoa antureista ja lähettävistä tiedonkeräysloggereista

Valmiit tuotekonseptit eri toimialoille
Vesi- ja energialaitoksille
 • Kunnossapitojärjestelmät ja näihin kytkettävät johtokarttajärjestelmät
 • Ympäristömonitorointi - Ympäristön havainnointi- ja mittausjärjestelmät sekä anturit
 • Internet-pohjaiset karttakäyttöliittymät pohjautuen asiakaan omiin kaukolämpö- tai vesihuoltoverkostokarttoihin
 • Tietojärjestelmäintegroinnit automaatiojärjestelmistä raportointijärjestelmiin
 • Tiedonkeräysloggerit ja etäpumppaamoiden valvontaohjelmistot
Suunnittelutoimistoille ja teollisuuden projektiyhtiöille
 • Suunnittelutiedon tiedonkeräysalusta ja projektiosapuolten integrointijärjestelmä
 • Laitostoimittajan dokumenttitoimitusten integrointi kunnossapitoprosessiin
 • Rakennustyökohteiden ympäristölupien edellyttämä seuranta- ja raportointijärjestelmä
Ympäristön monitorointi ja etämittausjärjestelmät

Masinotek toimittaa etämittausjärjestelmiä mm. seuraaviin seurantakohteisiin:

 • Pohjavesien pinnankorkeuden ja lämpötilan seuranta
 • Pohjaveden sähkönjohtokyvyn, pH:n ja muiden laatuparametrien seuranta
 • Turvesoiden virtaamamittaukset paineantureilla V-patomittauskaivoista, sähkönjohtokyky, pH
 • Sääasemaseurannat (ilmanpaine, tuuli, kosteus, lämpötila)
 • Mittaukset merialueilla (paine, lämpötila, sähkönjohtokyky, sameus, happipitoisuus, pH, nitraatti, jne.)
 • Maaperämittaukset (maaperäkosteus, maan lämpötila, sademäärä)
 • Prosessien seuranta vesi- ja energialaitoksilla ja teollisuudessa
 • Virtaamamittaukset elektromagneettisilla virtausputkimittauksilla verkostosta
 • Painemittaukset vesijohtoverkostosta ja kaivojen pinnankorkeudet
 • Kaukolämpöverkoston paine- ja lämpötilamittaukset
 • Pumppaamoiden virtaamamittaukset, sähkönkulutus ja häiriötilanneseuranta