EMMI-ympäristömonitorointi

Emmi logo

 

 

 

Pappilanlahti

 

Ympäristömittaukset ja seuranta

EMMI on monipuolinen ympäristömonitorointijärjestelmäSitä käytetään Internet-selaimilla ja se mahdollistaa mittaustulosten seurannan reaaliaikaisesti useista eri mittauspisteistä. EMMIssä on kehittyneet API-rajapinnat, jota kautta järjestelmään voidaan kerätä useilla erilaisilla mittausantureilla ja loggereilla kerättyä dataa automaattisesti.

EMMIssä tieto voidaan järjestää havaintopaikoittain siten, että samassa järjestelmässä voi olla satoja havaintoalueita ja -paikkoja. Jokaiseen havintopaikkaan voidaan liittää sekä liitetiedostoja, valokuvia että metadataa. Mittaustiedot päivittyvät antureilta ja erilaisista tietokannoista suoraan raakadatana EMMIin.

 

Masinotekin asiakkaat käyttävät EMMI -ympäristömonitorointijärjestelmää mm. seuraavissa prosesseissa:

• Pohjavesiseuranta

• Soiden ja jokien virtaamamittaukset

• Järvien ja merenpinnan korkeusseuranta

• Patotarkkailu

• Sääasemaseuranta

• Vesilaitosten pumppaamoseuranta

• Maatalouden päästötarkkailu

• Järvien sinileväseuranta

• Ilmapäästöjen valvonta

• Vesilaitosten laboratorioanayysien tulosseuranta

• Voimalaitosten päästötarkkailu

• Jokien, vesistöalueiden ja turvesoiden tulvaseuranta

• Verkostojen paine- ja virtaamamittaukset

Emmi Mustajoki
Emmi online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdettujen tulosten -laskentaominaisuudella EMMIä voidaan ohjelmoida tekemään laskentaa automaattisesti. Näin voidaan kytkeä useista eri seurantalähteistä tulevat mittaustiedot yhteen ja saada valmiita asiakkaan omilla kaavoilla laskettuja tuloksia tarkasteltavaksi suoraan käyttöliittymissä näytettävinä kuvaajina. Mittaustulokset saadaan järjestelmästä ulos sekä perustaulukoina että esim. valmiina viranomaisraportteina.
 
Virheellisten mittaustulosten osalta EMMIssä on automaattikäsittelijä, joka pystyy automaattisesti poistamaan tai muuttamaan mittaustuloksia halutulla tavalla. Lisäksi EMMIn perusominaisuutena on revisiohistorian tallennus, jolloin kaikki dataa käyttävät näkevät aikaleimoista sekä alkuperäiset että muutetut raakadatatulokset.
 
Rajapintoja EMMIin on toteuttettu paljon ja siihen voidaan tuoda mittaustuloksia sekä manuaalisestikäyttöliittymästä että myös tarvittaessa CSV-tiedostoilla. Ulkopuolisiin järjestelmiin EMMI voi viedä tietoa automaattisesti sekä hakea dataa muista järjestelmistä kehittyneiden APIrajapintojentai tarvittaessa myös siirtotiedostojen avulla (esim. CSV- ja XML-tiedostot).
 
EMMIä käyttävät tutkimuslaitokset, yliopistot, vesilaitokset sekä energialaitokset monipuolisen ja automaattisen mittausdatan seurantaan ja pitkäaikaiseen tallettamiseen. Järjestelmää arvostetaan etenkin silloin, kun haetaan mittalaitetoimittajista riippumatonta järjestelmäalustaa ja
markkinoiden kehittyneimpiä käyttöliittymä- ja tietokantaominaisuuksia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perusominaisuuksien lisäksi Masinotek on toteuttanut EMMIin valmiit rajapinnat mm. mittalaitteiden kunnossapitojärjestelmään, sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin, mobiilisti täytettäviin kenttälomakkeisiin, automaattiseen hälytysjärjestelmään että myös laajaan karttasovelluspalveluun.