Emmi-jarjestelmän näkymiä.

EMMI - Datan monipuolinen keräysalusta ympäristön reaaliaikaiseen seurantaan

EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä on mittalaitetoimittajasta riippumaton tietokantajärjestelmä. EMMI-järjestelmä kerää dataa ympäristön reaaliaikaiseen seurantaan mittausantureilla, loggereilla ja tietokannoista API-rajapintojen kautta. Mittaustiedot päivittyvät automaattisesti raakadatana EMMIin jopa satojen havaintoalueiden ja -pisteiden alle. Jokaiseen havintopaikkaan voi kohdistaa myös sitä koskevia liitetiedostoja, valokuvia ja metadataa. EMMIn näkymät skaalautuvat automaattisesti sekä tietokoneiden leveille näyttöruuduille että kännyköiden ja tablettien näyttöihin sopiviksi.

EMMIn käyttöönotto on helppo ja nopea prosessi. Masinotek vastaa palveluiden ja järjestelmien toimittamisesta, rajapintojen toteutuksista, datan varmuuskopioinnista ja palveluiden ylläpidosta. EMMIä käyttävät tutkimuslaitokset, yliopistot, vesilaitokset sekä energialaitokset monipuolisen ja automaattisen mittausdatan seurantaan ja pitkäaikaiseen tallettamiseen.

Datan keräys useista eri lähteistä samaan järjestelmään

EMMI kerää ympäristöseurannan tuloksia jatkuvatoimisilta mittausasemilta, manuaalimittauksista, open data -lähteistä ja lähes kaikista suomalaisista vesi- ja ympäristölaboratorioista. EMMI sisältää ympäristön tarkkailuun ja jatkuvaan mittaustoimintaan liittyvän datan, analyysit ja raportointiprosessit.

EMMIin voi tuoda mittaustuloksia myös manuaalisesti tai CSV-tiedostoilla. EMMI vie dataa automaattisesti ulkopuolisiin järjestelmiin sekä hakee dataa muista järjestelmistä API-rajapintojen tai siirtotiedostojen avulla (esim. CSV- ja XML-tiedostot). Vanhat mittaustiedot yhdistetään uusiin OnLine-mittaustuloksiin EMMissä. Dataan yhdistetään helposti myös manuaalisesti maastossa kerätyt mittaustiedot.

Automaattista mittaustulosten laskentaa useista eri seurantalähteistä

EMMI tekee automaattista laskentaa samanaikaisesti useasta eri seurantalähteestä. Mittaustuloksista lasketaan automaattisesti reduktiot pintavaluntakentiltä tai absoluuttiset arvot ainesmäärien valunnasta alapuoliseen vesistöön. EMMI laskee automaattisesti tuloksia eri datalähteitä hyödyntäen esimerkiksi kuormituslaskenta, reduktiolaskenta ja antureiden kalibrointivertailut. Paineet ja lämpötilat näkyvät EMMIssä raakadatana. EMMI laskee automaattisesti pinnankorkeuden suhteessa maan pintaan ja meren pinnankorkeuteen. Asiakkaan omilla kaavoilla laskettuja tuloksia tarkastellaan graafisina kuvaajina ja taulukkonäkyminä. Datan ulos lataaminen tapahtuu asiakkaan edellyttämissä raporttiformaateissa. EMMIn dashboard-näkymät ovat käyttäjäkohtaisesti räätälöitävissä.

Virheellisten mittaustulosten käsittely

EMMIssä käsitellään virheellisiä mittaustuloksia asiakkaan itsensä valitsemalla tavalla. EMMIn perusominaisuutena on revisiohistorian tallennus. Alkuperäiset, poistetut tai muutetut raakadatatulokset löytyvät historiatiedoissa aikaleimojen kautta. Tuloksia voi muokata ja tarvittaessa myös yliviivata automaattimittausten osalta.

EMMIssä on valmiit rajapinnat

Emmi monicoast online dataa kännykällä. Tvärminne Eläintieteellinen asema Helsingin yliopisto.

 • Open data lähteisiin (ilmatieteenlaitos, SYKE, GTK, Väylä-virasto)
 • Mittalaitteiden kunnossapitojärjestelmään
 • Sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin
 • Mobiilisti täytettäviin kenttälomakkeisiin
 • Automaattiseen hälytysjärjestelmään
 • Laajaan karttasovelluspalveluun

Automaattiset hälytykset raja-arvojen ylityksistä

EMMI-järjestelmään kuuluu optiona hälytystoiminto. Järjestelmä hälyttää raja-arvojen ylittymisistä virtaaman ja pinnankorkeuden seurannassa.

Yksittäisten laboratoriotulosten automaattinen yhdistäminen

Emmi mahdollistaa yksittäisten laboratoriotulosten automaattisen yhdistämisen pitkiksi aikasarjoiksi.

Ympäristöraportointi

EMMIin tuotu data ladataan ulos asiakkaan edellyttämässä raporttiformaatissa. Datasta on mahdollista suodattaa halutut tiedot. Raporttitoiminnassa käytettävä data voi olla valmiita laskentojen tuloksia tai muokkaamatonta raakadataa mittalaitteelta ja laboratoriosta. Pohjana on Excel-tiedosto, joka muokataan eri tilanteisiin soveltuvaksi. Raporttipohja voi sisältää valmiita funktioita datan jatkokäsittelemiseksi. Raporttitoiminto luo valmiita taulukoita. Eri alueiden keskiarvot ja raja-arvot täyttyvät taulukkoon automaattisesti. Raportti kokoaa ja laskee automaattisesti turvesoiden pintavaluntakenttien reduktiot vesinäytteiden laboratoriotuloksista. EMMIssä on automaattiset raportointirajapinnat viranomaisille. Toiminto muodostaa viranomaisraportointiin soveltuvia siirtotiedostoja. FTP-siirtotiedosto syntyy POVET-järjestelmään hetkessä. Raporttitoiminnon mahdollisuuksien tunnistaminen ja maksimointi, vapauttaa aikaa muuhun työhön.

Tulostietojen jako ulkopuolisille toimijoille

EMMI Share -liitännäisosalla jaetaan tulostietoja reaaliajassa hankkeiden eri osapuolille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tämä EMMIn liitännäisosa toimii helppona mobiilikäyttöliittymänä. Tulostietoja voi tarkastella sekä graafisina kuvaajina että taulukkomuodossa.


Tulosten visualisointi EMMIn karttanäkymässä

EMMIn karttapalvelu näyttää näytteenottopisteet kartalla. Tulostiedot näkyvät myös visuaalisesti graafisina kuvaajina. Karttatasoja voi piilottaa ja/tai asettaa helpommin läpinäkyviksi. Karttataso voi olla oletuksena piitotettu tai läpinäkyvä. EMMIn asiakaskohtainen karttanäkymä rajautuu asiakaan omalle toiminta-alueelle. Keskipisteen koordinaatti, mittakaava ja karttamateriaalin lähde ovat näkyvillä

Emmi karttanäkymää kännykällä. Miehen kädet läppärin edessä. Kahvikuppi vieressä oikealla. Katselee kännykän ruutua.

Mittausdatan keräys ja seuranta

 • Pohjavesiseuranta
 • Soiden ja jokien virtaamamittaukset
 • Järvien ja merenpinnan korkeusseuranta
 • Patotarkkailu
 • Sääasemaseuranta
 • Vesilaitosten pumppaamoseuranta
 • Maatalouden päästötarkkailu
 • Järvien sinileväseuranta
 • Ilmapäästöjen valvonta
 • Vesilaitosten laboratorioanayysien tulosseuranta
 • Voimalaitosten päästötarkkailu
 • Jokien, vesistöalueiden ja turvesoiden tulvaseuranta
 • Verkostojen paine- ja virtaamamittaukset


ASIAKASREFERENSSEJÄ