Ympäristön reaaliaikainen seuranta

EMMI on monipuolinen ympäristömonitorointijärjestelmä. Sitä käytetään Internet-selaimilla ja se mahdollistaa mittaustulosten seurannan reaaliaikaisesti useista eri mittauspisteistä. EMMIssä on kehittyneet API-rajapinnat, jota kautta järjestelmään voidaan kerätä useilla erilaisilla mittausantureilla ja loggereilla kerättyä dataa automaattisesti.

EMMIssä tieto voidaan järjestää havaintopaikoittain siten, että samassa järjestelmässä voi olla satoja havaintoalueita ja -paikkoja. Jokaiseen havintopaikkaan voidaan liittää sekä liitetiedostoja, valokuvia että metadataa. Mittaustiedot päivittyvät antureilta ja erilaisista tietokannoista suoraan raakadatana EMMIin.


Masinotekin asiakkaat käyttävät EMMI -ympäristömonitorointijärjestelmää mm. seuraavissa prosesseissa:

 • Pohjavesiseuranta
 • Soiden ja jokien virtaamamittaukset
 • Järvien ja merenpinnan korkeusseuranta
 • Patotarkkailu
 • Sääasemaseuranta
 • Vesilaitosten pumppaamoseuranta
 • Maatalouden päästötarkkailu
 • Järvien sinileväseuranta
 • Ilmapäästöjen valvonta
 • Vesilaitosten laboratorioanayysien tulosseuranta
 • Voimalaitosten päästötarkkailu
 • Jokien, vesistöalueiden ja turvesoiden tulvaseuranta
 • Verkostojen paine- ja virtaamamittaukset

Automaattiset laskentaominaisuudet useista seurantalähteistä

Johdettujen tulosten -laskentaominaisuudella EMMIä voidaan ohjelmoida tekemään laskentaa automaattisesti. Näin voidaan kytkeä useista eri seurantalähteistä tulevat mittaustiedot yhteen ja saada valmiita asiakkaan omilla kaavoilla laskettuja tuloksia tarkasteltavaksi suoraan käyttöliittymissä näytettävinä kuvaajina. Mittaustulokset saadaan järjestelmästä ulos sekä perustaulukoina että esim. valmiina viranomaisraportteina.

Virheellisten mittaustulosten osalta EMMIssä on automaattikäsittelijä, joka pystyy automaattisesti poistamaan tai muuttamaan mittaustuloksia halutulla tavalla. Lisäksi EMMIn perusominaisuutena on revisiohistorian tallennus, jolloin kaikki dataa käyttävät näkevät aikaleimoista sekä alkuperäiset että muutetut raakadatatulokset.

Mittaustulosten tuonti rajapintojen kautta

Rajapintoja EMMIin on toteuttettu paljon ja siihen voidaan tuoda mittaustuloksia sekä manuaalisesti käyttöliittymästä että myös tarvittaessa CSV-tiedostoilla. Ulkopuolisiin järjestelmiin EMMI voi viedä tietoa automaattisesti sekä hakea dataa muista järjestelmistä kehittyneiden API-rajapintojen tai tarvittaessa myös siirtotiedostojen avulla (esim. CSV- ja XML-tiedostot).

EMMIä käyttävät tutkimuslaitokset, yliopistot, vesilaitokset sekä energialaitokset monipuolisen ja automaattisen mittausdatan seurantaan ja pitkäaikaiseen tallettamiseen. Järjestelmää arvostetaan etenkin silloin, kun haetaan mittalaitetoimittajista riippumatonta järjestelmäalustaa ja markkinoiden kehittyneimpiä käyttöliittymä- ja tietokantaominaisuuksia.

Valmiit rajapinnat kunnossapitojärjestelmään

Perusominaisuuksien lisäksi Masinotek on toteuttanut EMMIin valmiit rajapinnat mm. mittalaitteiden kunnossapitojärjestelmään, sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin, mobiilisti täytettäviin kenttälomakkeisiin, automaattiseen hälytysjärjestelmään että myös laajaan karttasovelluspalveluun.

Pyydä tarjous ja kysy lisätietoja EMMIstä