Lämpö- ja energialaitosten tehokas kunnossapitoseuranta AHJO-järjestelmällä

Energialaitoksen mahdollisimman häiriötön toiminta edellyttää jatkuvaa laitteiden ennakkohuoltoa. Etenkin lämmityskaudella ei ole mahdollisuuksia ylimääräisiin seisokkehin, joten myös ennakkohuoltojen ajastus vuodenaikojen mukaan on tärkeää.

Energia-alan oma kunnossapitojärjestelmä

Masinotekin kehittämää AHJO-järjestelmää on käytetty jo lähes kymmenen vuotta erilaisten lämpö- ja energialaitosten kunnossapidon järjestelmänä. AHJO on monipuolinen ja luotettava työkalu myös laitostietokannan ylläpidossa. Nykyajan laitokset uusivat jatkuvasti laitekantaansa. Laitekannan uusimisen yhteydessä lisääntyvä laitedokumentaatio voidaan tallentaa AHJOn laitekorttijärjestelmään.

Alunperin AHJO kehitettiin toimialariippumattomaksi järjestelmäksi, mutta käytännössä sitä on eniten sovellettu juuri loppukäyttäjälle sekä energia- että vesilaitosten kunnossapitotoimintaan. Molemmille toimialoille on yhteistä keskeytymätön 24/7 -toiminta, yhteiskunnan kannalta kriittisiin katkoihin varautuminen ja kunnossapidon tarve niin laitostoiminnan kuin maanalaisten verkostojen näkökulmasta.

Ahjo-sovelluksen kanssa työskentelyä laptopilla ja mobiilisti.

Päätelaiteriippumaton mobiilisovitteinen palvelu

Viime vuosina AHJOon on kehitetty paljon uusia ja uudistettuja ominaisuuksia. Erityisesti painotusta on suunnattu täydelliseen mobiilisovitteisuuteen ja riippumattomuuteen käytettävistä päätelaitteista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että AHJOa käytetään isoilla pöytätyökoneilla, kannettavilla tietokoneilla, kenttäkäyttöön soveltuvilla tableteilla ja myös mobiilisti. Tavoitteena on, että kaikki kunnossapidon kannalta keskeinen taustatieto laitteista ja prosesseista on koko ajan saatavilla työkohteissa suoraan huoltohenkilöstön mukana.

Hyvä kunnossapitojärjestelmä sisältää kaikki oleelliset tiedot ja mahdollistaa helpon tavan kirjata huomiot ja tehdyt työt suoraan kentältä. Tätä AHJOssa tuetaan monipuolisella mobiilisti käytettävissä olevalla lomaketoiminnolla. Lomaketoiminnon lisäksi suurin osa lämpö- ja energialaitosasiakkaistamme käyttää aktiivisesti myös laitosten käyttöpäiväkirjoja. Nähin tallennetaan niin huoltotyöt, erilaisten mittareiden lukematiedot kuin myös laitteille ja järjestelmiin tehdyt asetukset. Käyttöpäiväkirjojen täyttö voidaan tehdä ajastetuksi siten, että järjestelmä huomauttaa käyttäjiä selkeillä liikennevalonäkymillä mikäli ennakkohuoltosuunnitelman mukaiset työtehtävät, tarkastuskierrokset tai vikailmoitusten sulkemiset ovat myöhässä.

Sama järjestelmä sopii sekä laitoksille että verkostokunnossapitoon

AHJO tukee sekä laitosten kunnossapitoa että myös verkoston rakennus- ja huoltotöitä. Näihin työtehtäviin on kehitetty etenkin maastotöiden yhteydessä otettavien valokuvien tallennustoiminto. Tämä mahdollistaa kännykkäkameralla otettujen kuvien automaattisen kohdistamisen sijaintipaikkaan mikäli AHJOon on hankittu Masinotekin kehittämä karttatoiminnallisuus. Käytännössä siis esimerkiksi maanalaisten liitostöiden kuvat voidaan tallentaa heti kenttäkohteen vieressä automaattisesti niin, että kuvan GPS-sijaintitietojen avulla kohteesta otettu kuva näkyy juuri siinä koordinaattipisteessä, missä itse laite maan alla sijaitsee.

QR-koodit automatisoivat kirjausprosesseja

Toinen tehokas tapa helpottaa kentällä tehtäviä kirjauksia sekä varmistaa, että kirjaukset tallennetaan oikealle laitekortille, on ottaa käyttöön Masinotekin QR-koodipalvelu. Tämän kautta voidaan jokaiselle kunnossapidettävälle laitteelle tai laitokselle luoda omat yksilölliset QR-koodit. Kun kunnossapitohenkilö tulee kohteelle, riittää vain kännykän kameran suuntaaminen QR-kooditarraan ja AHJOn laitekortti tai haluttu ennakkohuoltotyö aukeaa automaattisesti huoltohenkilön kännykän tai tabletin ruudulle.

Lämpölaitosten osalta on AHJOon kehitetty myös erityisiä laskentaominaisuuksia. Näillä voidaan saada suoraan jo täyttövaiheessa järjestelmä laskemaan esim. laitosten hyötysuhteet samaan aikaan, kun esiasetettuihin käyttöpäiväkirjoihin kirjataan laitoksien mittareista luettavia ruutiinitarkastusten lukemia.

Kohteiden kunnonvalvonta automaattisesti AHJOon

Olennainen osa nykyaikaista kunnossapitoa on se, että laitteiden kuntoa voidaan valvoa myös automaattisesti. AHJOssa on tätä tukemassa sekä etämittausjärjestelmä, jota käytetetään esim. kaukolämpöverkon paineiden ja lämpötilojen seurannassa että kaivojen ja mittausasemien etävalvonnassa. Samalla tavalla mittaustietoja voidaan tuoda AHJOon myös muina laitteen tilaa seuraavina parametreina, joita voivat olla laitteen tärinä, lämpötila, käyttötunnit tai vaikka ympäristön kosteus. Kun jokin varoitus- tai kriittinen raja-arvo ylitetään, voidaan tästä generoida häly tai vain nostaa ns. lipputieto näkyviin kohteella tarvittavasta huollosta tai tarkastuksesta.

AHJOa käytetään suomalaisilla energialaitoksilla aktiivisesti seuraavissa prosesseissa:

 • Laitteiden ja koneiden automaattinen ennakkohuolto
 • Laitosten ja valvomoiden käyttöpäiväkirjat
 • Laitosten varaosahallinta ja varaosien varastointitoiminnot
 • Verkostojen etämittaukset ja lämmönkulutuspisteiden etäluenta
 • Kaukolämpöverkostojen huollot, tarkastukset ja virtausmittaukset
 • Biokaasulaitosten jatkuva kunnossapitotoiminta
 • Sähköverkkoasemien viranomaisäädösten mukainen tarkastustoiminta
 • Työturvallisuuden ja työohjeiden tallennus ja poikkeamaseuranta
 • Ulkoistetun huoltohenkilöstön kunnossapitotöiden raportointi
 • Laitteiden rasvaus- ja voitelukierrokset
 • Karttakäyttöliittymien kautta verkostotöiden suunnittelu

AHJO nopeasti käyttöön valmiina ja turvallisena palveluna

Masinotek kehittää kaikki tietojärjestelmänsä Suomessa. AHJO toimitetaan suomalaisille asiakkaille valmiina ylläpidettynä palveluna valittujen suomalaisten suurten pilvipalvelusalien palvelimilta. Näin toimien varmistuu sekä palveluiden tietoturva että myös minimoidaan verkkoliikenteen viiveitä. AHJO-ylläpito sisältää varmuuskopioinnit sekä jatkuvan käyttäjätuen. Asiakkaalle toimitetaan energia-alalalle kehitetty kunnossapitojärjestelmä, joka sisältää jo valmiiksi toimialan kaikkien prosessilaitteiden asetukset, ennakkohuolto- ja käyttöpäiväkirjaprosessit sekä erilaisia valittavissa olevia toimialakohtaisia sovituksia etävalvontaan ja laitteiden etäluentaan.

Pyydä meiltä AHJOn etäesittely. Käydään läpi järjestelmän perusominaisuudet ja suunnitellaan yhdessä miten AHJO voidaan ottaa teidänkin laitoksella käyttöön kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Lue lisää AHJOn nykyisistä käyttäjistä ja referenssiprojekteista.