Masinotek

Kolme miestä tutkii mittauspisteen laitetta. Tutkijat ottamassa näytteitä pellon viereisestä ojasta

Maatalouden mittausjärjestelmät ja pilvipalvelut

Masinotek toimittaa maatalouspuolelle jatkuvatoimisia pohjaveden pintaa mittaavia IoT-mittausasemia ja -antureita. Rakenamme myös maakosteuden mittausasemien verkostoja datan automaattiseen keräämiseen. Maakosteutta on mahdollista seurata samanaikaisesti useista eri viljelylohkoista, joissa anturit mittaavat maan lämpötilaa ja kosteutta kolmelta eri syvyydeltä. Antureihin kytketyt modeemeilla varustetut dataloggerit jakavat sähkövirran antureille. Lithium-paristoilla toimiviat dataloggerit mahdollistavat datan mittaamisen ja lähettämisen reaaliajassa useita vuosia ilman paristonvaihtoa.

Pohjavesiseuranta ja maakosteuden mittausasemat

Pohjaveden pinnan jatkuvatoimisen mittaamisen avulla kontrolloidaan että liika vesi ei haittaa viljelyä ja vesimäärä pysyy kuitenkin humuksen hajoamisen hidastumisen kannalta riittävän suurena. Pellon vesienhallinnan avulla pystytään minimoimaan ilmastoon ja vesistöihin kulkeutuvan hiilen määrää ja näin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Maakosteuden ja pohjaveden jatkuvatoiminen mittaus LUKE pellolla.

Langaton LoRaWAN -paikallisverkko

Peltoviljelyalueilla sijaitsevien mittausasemien pitää pystyä lähettämään mittaustietoja langattomasti. Masinotek voi toimittaa asiakkailleen oman LoRa-tekniikkaan perustuvan paikallisen langattoman tiedonsiirtoverkon, joka mahdollistaa datan keräyksen sadoilta eri mittausantureilta usean kilometrin toimintasäteellä.

Masinotekin maakosteusmittaus sensori pellolla.

Masinotekin peltoviljelyseurannan toimituskokonaisuuteen kuuluu

  • Mittausanturit
  • Mittausasemien datan jatkuvatoimiset lähettimet
  • Datan tallennus jatkuvatoimisesti EMMI-järjestelmään
  • Datan automaattinen analysointi ja hälytykset
  • Raportointijärjestelmät ja karttapalvelut