Rakennetun ympäristön mittausratkaisut. Teknisen toimen käyttöpäiväkirjat.

Rakennetussa ympäristössä ihminen, ympäristö, rakennukset ja rakenteet kohtaavat

Rakennettua ympäristöä on nykyään lähes kaikkialla, missä ihmisiä asuu. Suurin osa Euroopan väestöstä asuu kaupungeissa tai vähintään maaseudun taajamissa. Viihtyisyyden, ilmastomuutokseen varautumisen ja terveellisen elinympäristön parantamiseksi on keskeistä, että rakennettua ympäristöä hoidetaan oikein ja toisaalta tiedetään mihin suuntaan kehitys kulkee. Tätä tukemaan on Masinotek kehittänyt kolme eri järjestelmää, jolla rakennetun ympäristön kokonaisuutta tai osa-alueita voidaan ylläpitää ja parantaa.

AHJO-järjestelmään tallennetaan perustiedot rakennetusta ympäristöstä

Masinotek on kehittänyt AHJO-järjestelmää yhteensä jo yli kymmenen vuotta. AHJOn merkittävin sovellusalue on ollut sen käyttö vesi- ja energialaitosten kunnossapitojärjestelmänä. AHJOn sydän on minkä tahansa seurattavan kokonaisuuden kohdetietojen ylläpito eli ns. Asset Management -prosessi. Rakennetussa ympäristössä tämä tarkoittaa kaikkien kiinteiden rakenteiden kuten esim. rakennusten, teiden, katualueiden, pysäköintitalojen, maanalaisten rakenteiden, vesistörakenteiden sekä ulkoilu- ja virkistysalueiden kohdetietojen ylläpitoa. Kun AHJOon on luotu em. kohteet, voidaan kohteille tallentaa samaan järjestelmään perustietoina myös tekniset liitteet, kuvat ja myös sijaintitiedot halutussa koordinaatistossa.

Rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen huolto-ohjelma

Lähtökohtaisesti kaikki rakenteet tarvitsevat huoltoa ja kunnossapitoa. Mitä enemmän erilaisia rakenteita kohteessa on, sitä keskeisempää on pystyä tallentamaan tehdyt huollot, tarkastukset ja korjaustoimenpiteet yhteen yhteiseen järjestelmään. Pääsääntöisesti tulisi huollot pyrkiä tekemään ennakkohuoltoina, jolloin vältytään usein kalliimmiksi tulevilta korjauksilta. AHJOon voidaan aikatauluttaa kaikki ennakkohuollot ja säännöllinen tarkastustoiminta. Järjestelmä huomauttaa selkeillä liikennevalonäkymillä, kun huollot tai tarkastukset tulisi tehdä tai jos ne ovat myöhässä. Kohdekohtaisesti räätälöitävissä oleviin käyttöpäiväkirjoihin tallennetaan huoltojen ja tarkastusten yhteydessä myös keskeiset manuaalisesti tehtävät mittariluennat, ympäristöhavainnot sekä poikkeamat.

Rakennetun ympäristön mittaukset ja dataseuranta.

EMMI-järjestelmä kerää mittaustietoja ja yhdistää datalähteitä

Rakennetussa ympäristössä voidaan seurata useita erilaisia mittausparametreja automaattisesti. Masinotekin EMMI-järjestelmä pystyy keräämään dataa useista erilaista datalähteistä sekä yhdistämään mittaustietoon myös AHJO-kunnossapitojärjestelmän kautta tallennetut tarkastus- ja huoltotiedot. Näin sekä kentällä tehtävät manuaaliset työt ja asetusmuutokset että automaattisesti kerättävä mittausdata voidaan yhdistää ja visualisoida samoissa kuvaajissa.

Esimerkkejä rakennetun ympäristön mittausdatasta, jota EMMIin voidaan kerätä:

  • sääasematieto (sadanta, tuulen suunta ja nopeus, kosteus, ulkoilman lämpötila)
  • energiakulutus sähkö- ja kaukolämpömittareilta tai sähköverkkoyhtiöltä
  • kiinteistön ja huoneistojen vedenkulutus
  • sisätilamittaukset kuten lämpötila. kosteus, paine-ero, CO2, VOC, valaistuksen tehokkuus
  • ovihälytykset, liiketunnistintieto, kohteiden liiketieto
  • fyysisten kohteiden tilatiedot kuten paine, lämpötila, pinnankorkeus, tärinä
  • kameratyyppisten antureiden mittaustiedot ja konenäöllä tehtävä datanhaku
  • rakennetun ympäristön hulevesiseurannan laatu- ja määrätiedot
  • parkkipaikkojen käyttömäärät
  • maanalaisten vesijohto- ja viemäriverkon mittaustiedot.

Datan visualisointi karttapohjaisessa tilannekuvanäkymässä

Kun mittaustietoja ja huoltojen sekä korjaustöiden tietoja kerätään paljon, tulisi jatkuvasti kasvavaa datamäärää pystyä myös hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Masinotek on kehittänyt tähän tarkoitukseen kaksi eri ratkaisua.

Ensimmäinen pohjautuu Masinotekin omaan Masmaps-karttapalveluun, joka sisältää sekä taustakartta-aineistot että mahdollisuuden näyttää AHJOsta ja EMMIstä tulevaa mittaus- ja huoltotoiminnan tilaa kartalla suoraan kunkin kohteen koordinaattipisteessä. Karttapalvelu integroi tehokkaasti kaiken kerätyn datan ja erilaisten algoritmien avulla nostaa esiin hälytykset, poikkeamat ja aikataulutetut ennakkohuoltotyöt.

Toinen tapa hyödyntää kerättyä dataa rakennetun ympäristön mittaus- ja seurantaprosesseista on tulosten jako kohteiden käyttäjille eli usein esim. kiinteistöjen käyttäjille, työntekijöille ja suurelle yleisölle. Tätä tarkoitusta varten Masinotek on kehittänyt Masmonitor-palvelun, joka pystyy visualisoimaan kohteiden dataa kohteen mukaan räätälöidyillä näkymillä sisä- tai ulkotiloihin toimitettavien TV-näyttöjen kautta. Konsepti mahdollistaa käytännössä minkä tahansa EMMIin tai AHJOon kerättävän raakadatan tai ns. johdetun tuloksen tuottaman algoritmilaskennan tulosten tai toiminnan statuksen visualisoinnin halutussa näytössä. Masmonitorin toiminnot sisältävät myös mahdollisuuden vaihtaa näytöillä näytettäviä tietoja, ajatuksia ja sisältöjä etänä näyttökohtaisesti.