Masinotek

Voimalaitos-kuvat

Energiakulutuksen seurantajärjestelmäksi EMMI

Masinotekin kehittämällä internet-pohjaisella EMMI-järjestelmällä voidaan automatisoida lähes mikä tahansa energiamuodon kulutusseuranta. Usein eri teollisuudenaloilla onkin kyseessä juuri toiminta, jossa energiaa käytetään eri muodoissa samojen toimijoiden ja prosessien alaisuudessa. Tällöin on tärkeää, että kaikki erilaiset energiankäyttömuodot voitaisiin yhdistää seurattavaksi yhden järjestelmän kautta. EMMIn avulla tämä on mahdollista. Käytännössä EMMIllä voidaan lisäksi seurata myös asiakkaan mahdollista omaa energiantuotantoa.

Energiakulutuksen data EMMIn rajapintojen kautta

Tyypillisiä EMMIn käyttökohteita energiakulutuksen seurannassa ovat kiinteistöt, teollisuuden prosessit ja vesilaitosten energian käytön optimointi. Kaikissa näissä sovelluksissa tarvitaan monesti useita erilaisia rajapintoja datan keräämiseksi riittävän laajasti kaikista eri energiankäyttöpaikoista yhteen. Keskeisimmät rajapinnat, jotka EMMIssä ovat valmiiksi saatavilla energiakulutuksen seurantaan ovat:

  • Dataloggeri-rajapinnat taajuusmuuttajiin ja paikallisautomaation ala-asemiin (usein käytetään sarjaväylänä ModBus RTU-protokollaa).
  • Rajapinta Fingrid Datahubiin sähkönkulutusdatan hakemiseen kaikista Suomen sähkön kulutusliittymistä.
  • Erilaiset lämpölaitoskohtaiset rajapinnat kaukolämmön kulutusmittausdatalle.
  • Rajapinnat paikallisiin energiamittareihin (usein joko sarjaväylän kautta haettava data tai pulssitieto suoraan energiamittarilta).

EMMI kerää datan, laskee, vertaa, hälyttää ja automatisoi raportoinnin

Tyypillinen tilanne, jossa EMMIn ominaisuuksia voidaan laajasti hyödyntää energiaseurannassa on usean eri kiinteistön yhteinen energiakulutuksen seuranta. Prosessin alkuvaiheessa EMMIin perustetaan kaikki kiinteistöt ja määritellään energiankulutuspisteet, mittaustavat ja lähteet, joista dataa on saatavilla sekä toteutetaan rajapintojen konfiguroinnit EMMIin. Kun rajapinnat on saatu toteutettua, voidaan EMMIn luoda automaattisia laskentoja, jolloin eri kiinteistöjen energian kulutusta voidaan vertailla keskenään indeksoimalla dataa esim. lämmitystarvelukujen kautta. Kiinteistöille voidaan EMMIssä muodostaa myös taselaskentaa, joka tarvittaessa huomioi myös kiinteistön oman energiatuotannon. EMMIn kautta voidaan järjestää käyttäjille myös hälypalvelut, jotka voidaan konfiguroida hälyttämään poikkeavista tilanteista tai säädettyjen rajojen ylittymisistä.