Labratulokset verkostomittauskuvaaja- ja taulukkonäkymiä.

Laboratoriotulosten automaattinen seurantajärjestelmä

EMMI - Markkinoiden kehittynein automaattinen laboratoriotulosten seurantajärjestelmä

Vesilaitoksilla ja yleisessä ympäristöseurannassa joudutaan oman laaduntarkkailun ja lupaehtojen noudattamisen takia teetättämään paljon laboratorioanalyysejä. Tiedon määrä on valtava ja laboratoriot toimittavat tulokset PDF-tiedostoina tai omien internetpalveluidensa kautta. Tuloksia käydään läpi manuaalisesti ja ne kirjataan uudelleen esimerkiksi Excel-taulukkoon.

Tuloksia pitää päästä tarkastelemaan jokaisen säännöllisen näytteenottopisteen osalta pitkinä aikasarjoina niin taulukkonäkymässä kuin graafisilla kuvaajillakin.

Masinotek on kehittänyt ympäristöseurantaan tarkoitetun internetpohjaisen EMMI-järjestelmän, joka toimitetaan asiakkaan omaan käyttöön. EMMIin tallennettua dataa tarkkaillaan pitkän aikavälin kuvaajina. EMMI mahdollistaa veden laatuvaatimusten sekä laadunvalvonnan lakisäädösten automaattisen seurannan ja noudattamisen.

EMMI järjestää ja yhdistää tulostiedot automaattisesti

EMMIin kerätään ympäristöseurannan tuloksia jatkuvatoimisilta mittausasemilta, manuaalimittauksista, open data -lähteistä ja lähes kaikista suomalaisista vesi- ja ympäristölaboratorioista.

Laboratoriodata tallennetaan EMMIssä samaan tapaan kuin laboratorioissa. Jokainen näytteenotto näkyy tulostiedoissa PDF-tulosteen tapaan.

EMMI yhdistää saman näytteenottopisteen tiedot toisiinsa ja muodostaa tuloksista automaattisesti koko näyttenottohistorian kattavan aikasarjan. Aikasarjan tuloksia seurataan taulukkonäkymässä lukuarvoina ja myös graafisilla kuvaajilla. Toiminto on helppokäyttöinen ja käyttäjä valitsee tarkasteluun tarpeiden mukaan mitä tahansa EMMIin kerättyjä tietoja. Graafisilla kuvaajilla voi verrata myös erilaisten mittauspisteiden mittaustuloksia keskenään.

Tärkeimpiä syitä, miksi Masinotekin asiakkaat ovat hankkineet EMMI-järjestelmän laboratorioanalyysitulosten seurantaan

 1. Laboratoriototuloksien tarkastelu EMMIssä jokaisen havaintopisteen ja määritysmenetelmän osalta pitkinä aikasarjoina.
 2. Tuloksien tarkastelu sekä taulukkonäkymissä lukuarvoina että graafisina kuvaajina.
 3. Data tulee rajapinnan kautta automaattisesti asiakkaan EMMIin, jolloin manuaalityötä ei enää tarvita.
 4. EMMIssä voi verrata kuvaajien avulla laboratoriotuloksia keskenään myös havaintopisteiden välillä. Esimerkiksi COD-, happi- tai vaikka sähkönjohtavuuden tulokset kaikista havaintopisteistä nähdään kuvaajina samassa näkymässä.
 5. EMMI tekee automaattisesti erilaisia laboratoriodataa hyödyntäviä laskentoja kuten kuormituslaskenta, reduktiolaskenta ja antureiden kalibrointivertailut.
 6. Asiakkaan omaan EMMIin voi tuoda laboratoriotulostietoja yhtäaikaa useista eri laboratorioista jolloin tietoja voi tarvittaessa verrata toisiinsa.
 7. EMMIn käyttöönottovaiheessa tuodaan laboratoriosta myös kaikki saatavilla olevat vanhat laboratoriotulokset.
 8. Asiakkaan omiin Excel-taulukoihin tallennetut laboratoriotulokset tallenetaan EMMIIn aikasarjoina.
 9. EMMIn tulosseurantaan voi kytkeä hälytyksiä, jotka hälyttävät sähköpostiviestillä raja-arvojen ylittymisestä.
 10. EMMIn karttapalvelu näyttää näyteenottopisteet kartalla ja visualisoi kartan päälle myös graafisia kuvaajia tulostiedoista.
 11. EMMI Share -liitännäisosalla on helppo jakaa tulostietoja myös muille vesilaitoksille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.
 12. EMMIn raportointiominaisuudella saa tuloksista valmiiksi laskettuja raportteja ja koosteita asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaan.
 13. Järjestelmään voi tuoda myös erilaisten muiden yhteistyökumppaneiden tulostietoja. Esimerkiksi yhteistarkkailun muut osapuolet, teollisuuslaitosten vesilaitokselle lähtevä jätevesi.
 14. Tulokset eivät jää vain laboratorion omaan sähköiseen tiedonjakopalveluun, vaan ne tallennetaan asiakkaan omaan EMMIin. Tämä varmistaa riippumattomuutta ja häiriötilanteista selviämistä.
 15. EMMIn käyttöönotto on helppo ja nopea prosessi, jossa Masinotek vastaa palveluiden ja järjestelmien toimittamisesta, rajapintojen toteutuksista, datan varmuskopioinnista kuin myös palveluiden ylläpidosta.

Masinotekillä on valmiit rajapinnat seuraaviin vesilaboratorioihin

 • KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • Länsi-Uudenmaan vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriojärjestelmä
 • Eurofins Oy :n laboratoriojärjestelmä
 • Metropolilab Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • FCG:n laboratoriojärjestelmä
 • ALS Finland Oy:n laboratoriojärjestelmä

Analyyysituloksia voi seurata yksittäisten havaintopisteiden osalta näytteenotoittain tai kokonaisuuksina. Tällöin haluttujen analyysituloksien tarkastelu kuvaajina, koko seuranta-ajalta, on mahdollista.

Dataa voi myös yhdistää toisiin mittauspisteisiin ja laskea reduktioita, keskiarvoja ja ennusteita.

Järjestelmä mahdollistaa datan lataamisen ulos asiakkaan edellyttämissä raporttiformaateissa.

ASIAKASREFERENSSEJÄ