Markkinoiden kehittynein laboratoriotulosten automaattinen seurantajärjestelmä


EMMI-järjestelmä ja automaattinen laboratoriotulosten seuranta

Vesilaitoksilla ja yleisessä ympäristöseurannassa joudutaan sekä oman laaduntarkkailun että lupaehtojen noudattamisen takia teetättämään paljon laboratorioanalyysejä. Tiedon määrä on valtava ja laboratoriot toimittavat tulokset joko pelkästään PDF-tiedostoina tai joskus myös omien internetpalveluidensa kautta.

Hankaluutena on, että useinkaan asiakas ei pääse tarkastelemaan tuloksia näytteenottopisteittäin pidempinä aikasarjoina tai graafisesti. Tätä varten monet vesilaitokset käyvät tulokset läpi manuaalisesti ja kirjaavat ne uudelleen esim. Excel-taulukkoon, jotta kuvaajilla tarkastelu onnistuisi myös pidempinä aikasarjoina. Tavoitteena on, että tuloksia pitäisi päästä tarkastelemaan jokaisen säännöllisen näytteenottopisteen osalta pitkinä aikasarjoina sekä taulukkonäkymässä että graafisilla kuvaajilla.

EMMI järjestää ja yhdistää tulostiedot automaattisesti

Masinotek Oy on kehittänyt ympäristömonitorointiin tarkoitetun EMMI-järjestelmän. EMMI on internetpohjainen palvelu, joka toimitetaan asiakkaan omaan käyttöön. EMMIin voidaan kerätä ympäristöseurannan tuloksia sekä jatkuvatoimisilta mittausasemilta, manuaalimittauksista, open data -lähteistä että lähes kaikista suomalaisista vesi- ja ympäristölaboratorioista.

Laboratoriodata tallennetaan EMMIssä samaan tapaan kuin laboratorioissa. Jokainen näytteenotto näkyy siis tulostiedoissa PDF-tulosteen tapaan.

Tämän lisäksi EMMI osaa myös yhdistää saman näytteenottopisteen tiedot toisiinsa ja näin muodostaa tuloksista automaattisesti koko näyttenottohistorian kattavan aikasarjan. Aikasarjan tuloksia voi käyttäjä seurata sekä taulukkonäkymässä lukuarvoina että myös graafisilla kuvaajilla. Toiminto on helppokäyttöinen ja tarkasteluun voidaan valita käyttäjän tarpeiden mukaan mitä tahansa EMMIin kerättyjä tietoja. Graafisilla kuvaajilla voidaan myös verrata erilaisten mittauspisteiden mittaustuloksia keskenään.

Syitä miksi hankkia EMMI-datapalvelu

Tärkeimpiä asioita, jonka vuoksi Masinotekin asiakkaat ovat hankkineet EMMIn laboratorioanalyysitulosten seurantaan ovat:

 1. Laboratoriototuloksia voi EMMIssä tarkastella jokaisen havaintopisteen ja määritysmenetelmän osalta pitkinä aikasarjoina.
 2. Tuloksia voidaan tarkastella sekä taulukkonäkymissä lukuarvoina että graafisina kuvaajina.
 3. Rajapinnan kautta data tulee aina automaattisesti asiakkaan EMMIIn eikä manuaalityötä enää tarvita.
 4. EMMIssä voidaan verrata kuvaajien avulla laboratoriotuloksia keskenään myös havaintopisteiden välillä, esim. COD-, happi- tai vaikka sähkönjohtavuuden tulokset kaikista havaintopisteistä kuvaajina samassa näkymässä.
 5. EMMI pystyy tekemään automaattisesti erilaisia laboratoriodataa hydyntäviä laskentoja kuten mm. kuormituslaskenta, reduktiolaskenta ja antureiden kalibrointivertailut.
 6. Asiakkaan omaan EMMIin voidaan tuoda laboratoriotulostietoja yhtäaikaa myös useista eri laboratorioista ja tietoja voidaan tarvittaessa verrata toisiinsa.
 7. EMMIn aloitusvaiheessa tuodaan laboratoriosta myös kaikki saatavilla olevat vanhat laboratoriotulokset.
 8. Myös asiakkaan omiin Excel-taulukoihin tallennetut laboratoriotulokset voidaan tallettaa EMMIIn aikasarjoina.
 9. EMMIn tulosseurantaan voidaan kytkeä hälytyksiä, jotka hälyttävät sähköpostiviestillä, jos asetetut raja-arvot ylittyvät.
 10. EMMIn karttapalvelu pystyy näyttämään näyteenottopisteet kartalla ja visualisoimaan kartan päälle myös graafisia kuvaajia tulostiedoista.
 11. EMMI Share -liitännäisosalla pystytään tulostietoja jakamaan myös muille vesilaitoksille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille.
 12. EMMIn raportointiominaisuudella voidaan tuloksista saada valmiiksi laskettuja raportteja ja koosteita asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaan.
 13. Järjestelmään voidaan tuoda myös erilaisten muiden yhteistyökumppaneiden tulostietoja (esim. yhteistarkkailun muut osapuolet, teollisuuslaitosten vesilaitokselle lähtevä jätevesi).
 14. Tulokset eivät jää vain laboratorion omaan sähköiseen tiedonjakopalveluun, vaan ne tallennetaan asiakkaan omaan EMMIin, joka varmistaa riippumattomuutta ja häiriötilanteista selviämistä.
 15. EMMIn käyttöönotto on helppo ja nopea prosessi, jossa Masinotek vastaa sekä palveluiden ja järjestelmien toimittamisesta, rajapintojen toteutuksista, datan varmuskopioinnista ja palveluiden ylläpidosta.

Masinotekillä on valmiit rajapinnat mm. seuraaviin vesilaboratorioihin:

 • KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • Länsi-Uudenmaan vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriojärjestelmä
 • Eurofins Oy :n laboratoriojärjestelmä
 • Metropolilab Oy:n laboratoriojärjestelmä
 • FCG:n laboratoriojärjestelmä
 • ALS Finland Oy:n laboratoriojärjestelmä

Analyyysituloksia voidaan seurata yksittäisten havaintopisteiden osalta näytteenotoittain tai kokonaisuuksina. Tällöin haluttujen analyysituloksien tarkastelu kuvaajina, koko seuranta-ajalta, on mahdollista.

Dataa voidaan myös yhdistää toisiin mittauspisteisiin ja laskea reduktioita, keskiarvoja ja ennusteita.

Järjestelmä mahdollistaa datan lataamisen ulos asiakkaan edellyttämissä raporttiformaateissa.

Pyydä tarjous ja kysy lisätietoja

Tietoja referensseistämme ja EMMI-asiakkaistamme