Havaintoputki ja sen asennus metsässä.

Pohjavesialueiden ja pohjaveden havaintoputkien jatkuvatoimiset mittausjärjestelmät

Havaintoputkien Online-seuranta ja EMMI-ympäristöseuranta

Jatkuvatoimiset ja lähettävät mittausasemat pohjavesiseurantaan

 • Pohjaveden pinnanmittaus absoluuttista painetta mittaavalla anturilla, n. 2-5 m veden pinnan alapuolella.
 • Anturissa mahdollisuus myös pohjaveden lämpötilan tai johtokyvyn mittaamiseen.
 • Havaintoputken yläosaan asennetaan GSM, NB-IoT-dataloggeri tai LoraWAN-lähetin, joka kerää ja lähettää tiedot EMMIin.
 • Loggerissa erillinen ilmanpaine- ja lämpötila-anturi.
 • Veden pinnankorkeus merenpinnasta lasketaan automaattisesti loggerissa ja EMMIssä.
 • Painemittaus 1 h - 1 vrk välein.
 • Datan lähetys yleensä 1 - 2 krt/vrk.
 • Pariston kesto n. viisi vuotta.
 • Peltovalunta: virtausmittaus valtaojista, typpi-, kiintoaines ja sameusmittaukset.

Dataseuranta EMMI-järjestelmässä

 • Näytetään raakadatana paineet ja lämpötilat.
 • EMMI laskee automaattisesti pinnankorkeuden suhteessa maan pintaan ja meren pinnankorkeuteen.
 • Saman pohjavesialueen havaintoputkien data yhdistetään samoihin kuvaajiin ja datatauluihin.
 • Automaattiseen dataan voidaan kytkeä mukaan myös manuaalisesti seurattavien putkien pinnankorkeudet.

Optiona

 • Hälytykset raja-arvojen ylittymisistä.
 • Dataloggeriin voidaan kytkeä lisäksi muita mittausantureita kuten pH ja johtokyky.
 • Dataan voidaan yhdistää myös manuaalisesti maastossa kerättävät mittaustiedot.
 • Vanhat mittaustiedot voidaan tuoda siirtotiedostoina ja yhdistää uusiin OnLine-mittaustuloksiin.
 • Laboratoriotulokset voidaan tuoda suoraan vesilaboratorion datajärjestelmästä.

ASIAKASREFERENSSEJÄ