V-patomittauskaivo metsässä, kuva kaivon sisältä ja päältä.

Turvetuotantoalueiden ja hulevesijärjestelmien virtaamien V-patomittaukset

MasLog -50, jatkuvatoimiset V-patomittaukset paineantureilla avo-ojista ja turvetuotantoalueilta.

Jatkuvatoimiset ja lähettävät mittausasemat sijoitettuina V-patokaivoihin

 • Veden pinnankorkeuden mittaus paineantureilla, joissa ilmanpainekompensaatio.
 • Mittaustarkkuus 1 - 2,5 mm.
 • Tarvittaessa anturissa myös veden lämpötilamittaus.
 • Data kerätään mittakaivoon kiinnitettävällä GRPS/3G -dataloggerilla, joka mittaa myös ilman lämpötilan.
 • Mittausdata 15 - 30 min välein, lähetys EMMIin 2-4 krt/vrk.
 • Pariston kesto mittaus- ja lähetystiheyden mukaan 3 - 6 vuotta.

Dataseuranta EMMI-järjestelmässä

 • Näytetään raakadatana paineet ja lämpötilat.
 • EMMI laskee automaattisesti pinnankorkeuden sekä virtaaman V-patomittauskaavojen kautta.
 • Mahdollisuus kytkeä hälytykset sekä virtaaman että pinnankorkeuden seurantaan.

Optioina

 • Hälytykset raja-arvojen ylittymisistä.
 • Dataloggeriin voidaan kytkeä myös muita mittausantureita kuten pH ja johtokyky.
 • Dataan voidaan yhdistää myös manuaalisesti maastossa kerättävät mittautiedot.
 • Vanhat mittaustiedot voidaan tuoda siirtotiedostoina ja yhdistää uusiin OnLine-mittaustuloksiin.
 • Samalta havaintopisteeltä tehtyjen näytteenottojen laboratoriotulokset voidaan tuoda suoraan vesilaboratorion datajärjestelmästä EMMIin ja laskea automaattisesti reduktiota pintavaluntakentiltä tai absoluuttisia arvoja ainesmäärien valunnasta alapuoliseen vesistöön (esim. kg/a kiintoainetta tai typpeä, raskasmetalleja, jne.).

ASIAKASREFERENSSEJÄ