Kuvakollaasi virtausmittauslaitteista ja EMMI-seurantajärjestelmän näkymistä.

Vesijohtoverkon seuranta ja kunnossapito

Vesijohtoverkostojen ja viemäriverkostojen korjausvelka on kasvava ongelma monilla suomalaisilla vesilaitoksilla. Vuotojen mahdollisimman aikaisen havaitsemisen tarve on kasvanut verkostojen ikääntyessä. Samalla sekä lupaehtojen että taloudellisten syiden vuoksi myös ulkoiset paineet vuotovesien tarkempaan seurantaan ovat kasvaneet. Uusi tekniikka mahdollistaa aikaisempaa edullisemmin verkostojen virtausmittausten asentamisen ja myös reaaliaikaisten kulutusmittareiden mittausdatan hyödyntämisen vuotovesiseurannassa.

Virtausmittaukset kokonaistoimituksena

Masinotek Oy:llä on vankka kokemus perinteisestä mekaanisesta- ja magneettis-induktiiviseen mittausmenetelmään perustuvasta virtausmittauksesta. Näitä ns. mankkuputkia olemme toimittaneet useissa asiakasprojekteissamme, joiden yhteydessä olemme keränneet kokemusta lukuisten valmistajien virtausmittareista ja mittausten tuonnista rajapintojen kautta seurantajärjestelmäämme.

Virtausmittauksia kaikkiin kohteisiin

Virtausmittaustekniikan valinta tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisumme koostuu sauvamallisesta virtausmittausanturista, joka voidaan asentaa ilman vesikatkoja jopa 500 mm runkoputkiin ja näitä olemme asentaneet myös jopa himaniittiputkiin. Ratkaisun edullisuutta lisää tietyillä maaperätyypeillä käyttökelpoiseksi osoittautunut jälkiasennuskaivomme, jonka toimitus ja asennus sujuu nopeasti ja voidaan asentaa mittarirakenteen takia myös halkaisijaltaan 1000 mm rakenteena. Yleisin ratkaisumme on kuitenkin joko rotaatiovalutekniikalla tai putkimallisena kierresaumaratkaisuna toimitettava mittakaivo, joka tuodaan työmaalle valmiina mittalaitteet sisältävänä toimituksena ja varustettuna valmiilla yhdyslaipoilla johtoverkkokytkentää varten. Paineellisten putkistojen virtausmittauslaitteita toimitamme sekä jätevesiviemäreihin, puhdasvesiverkkoihin että hulevesijärjestelmiin.

Virtausmittaukset, painetiedot ja veden laatuseuranta myös sähköverkon ulkopuolelta

Masinotekin erikoisalaa ovat jo pitkään olleet myös haastavat kohteet, joissa ei ole käytössä verkkovirtaa. Tällöin toimitukseemme kuuluu virtausmittarit, jotka on varustettu pitkäikäisillä lithium-paristoilla. Käyttöikä ilman pariston vaihtoa voi olla jopa 5-10 vuotta lähetystiheydestä riippuen. Samalla tavalla mittareihin on joko integroitu sisäiset lähettimet tai varustamme ne LoRaWAN-, NB-IoT- tai 4G-verkon kautta kommunikoivilla lähettimillä. Usein samaan dataloggeriin voidaan kytkeä myös useita muita mittausantureita, kuten pH-, johtokyky- tai sameus- ja COD-mittaukset. Veden laatutietojen saaminen mukaan mittausdataan reaaliajassa myös verkoston varrelta antaa mahdollisuuden ongelmien havaitsemiseen ajoissa.

Virtausmittausdatan seuranta helppokäyttöisellä EMMI-järjestelmällä

Masinotekin omaan ohjelmistokehitykseen perustuva EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä mahdollistaa monipuolisen mittausdatan keräämisen, laskennat ja analyysit. Järjestelmä pystyy lisäksi lähettämään hälytykset raja-arvojen ylityksistä vesilaitoksen avainhenkilöille. EMMIn kautta voidaan myös jakaa mittausdataa tarvittavilta osin esimerkiksi asiakkaan yhteistyökumppaneille tai vaikka julkaisemaan osaa datasta suoraan vesilaitoksen julkisilla internet-sivuilla.

Virtausmittausten yhdistäminen eri laitteilta ja automaatiosta

EMMI-järjestelmään voidaan kytkeä seurattaviksi mittauspisteiksi kaikki Masinotekin toimittamat virtausmittauslaitteet ja painemittaukset. Lisäksi vesilaitoksen olemassa olevat virtausmittaukset on usein kannattavaa kytkeä myös EMMIin. Tällöin saadaan kokonaiskuva kaikista verkoston virtausmittauksista kerralla yhden järjestelmän kautta. Tyypillisiä automaatiosta tuotavien kohteiden mittaustietoja voivat olla esimerkiksi automaatiojärjestelmään jo kerättävien vesilaitoksen lähtevän veden pumppausmäärät ja paineenkorotusasemien virtausmittaukset. Lisäksi myös muiden toimijoiden aikaisemmin toimittamat mekaaniset ja käsin luettavat virtausmittarit voidaan pääsääntöisesti kytkeä Masinotekin lisälähettimillä reaaliaikasesti EMMIn kautta seurattaviksi.

Vuototilanteiden seuranta reaaliajassa karttapalvelussa

Masinotekin vesihuoltoverkoston ja viemäriverkon virtausmittauskokonaisuuteen voidaan kytkeä myös yhtiömme kehittämä uudenaikainen ja mobiililaitteilla käytettävä Masmaps-karttapalvelu. Karttapalveluun voidaan tuoda vesilaitoksen omat puhdasvesi- ja jätevesiverkostot suoraan asiakkaan verkostoaineistosta tai integroida verkkotiedot esim. WMTS-rajapinnan yli asiakkaan muista johtotietojärjestelmistä. Näin voidaan kytkeä verkoston reaaliaikaiset mittaukset karttapalvelun kanssa yhteen. Karttapalvelunäkymässä pystytään näyttämään esimerkiksi hälytilanteet suoraan EMMIn keräämän ja laskeman datan perusteella. Tarvittaessa järjestelmän keräämää dataa voidaan välittää myös mallinnusohjelmistoille ja saada näin aikaan dynaaminen virtausmittausseuranta yhdistettynä mallin päällä ajettaviin simulaatioajoihin.

Yökulutusseuranta, mittausdatan jakaminen ja julkaisu

EMMI-järjestelmän erilaiset valmiit laskenta-algoritmit mahdollistavat verkostojen virtausmittauksiin perustuvan yökulutusseurannan suoraan mobiililaitteella. Samalla tavoin dataa voidaan jakaa yökulutusserannan näkymistä esimerkiksi tukkuvesiyhtiöiden vesilaitosasiakkaille.

Masinotekin vuotovesiseurannan kokonaisuuden sisältämät komponentit

 • Virtausmittausanturit verkostoihin (putkikoot DN100-DN500); mankkuputket ja ultraäänianturit varustettuna IoT-lähettimillä
 • Kulutusmittarit kiinteistöille (putkikoot DN15-DN100) LoRa- ja NB-IoT-lähettimillä
 • Valmiit mittakaivot varustettuna virtausmittareilla ja paineantureilla
 • Virtausmittausten lähetinratkaisut; LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 2G/3G/4g -dataloggerit
 • Paineanturit verkoston yhtäaikaiseen painemittaukseen verkon eri osista
 • Datan keräysjärjestelmä valmiina internet-pohjaisena palvelukokonaisuutena
 • Virtausmittauksista tehtävät taselaskennat, yökulutusseuranta ja raportoinnit
 • Rajapinnat erilaisiin automaatiojärjestelmiin
 • Verkoston kunnossapitojärjestelmä korjaus- ja liitostöiden kirjauksiin
 • Verkostokarttapalvelu; johdokartat ja verkkotietojärjestelmä
 • Rajapinnat maanmittauslaitoksen karttapalveluihin (maastokartat, ortokuvat ja kiinteistötiedot)


ASIAKASREFERENSSEJÄ