ELY-keskukselle Masinotekin automaattinen pohjaveden tarkkailujärjestelmä

Pohjavesiputki tien varrella. Pohjanmaan ELY-keskus vastaa Suomen toiseksi suurimman maapatovallin toiminnasta Kurikan Pitkämössä. Patovalli rajaa Pitkämön tekojärveä ja mahdollistaa Pitkämön vesivoimalaitoksen toiminnan. Syksyllä 2012 suurten tulvahuippujen aikaan oli pato vaarassa murtua, josta syystä ELY-keskus lisää nyt padon tarkkailua. ELY-keskus tilasi Masinotek Oy:ltä kokonaistoimituksen patovallin ulkopuolisten pohjavesihavaintoputkien automaattiseen seurantaan.

Hankkeessa seurataan pohjaveden pinnankorkeutta jatkuvatoimisesti Masinotekin toimittamien antureiden ja GSM-loggereiden avulla. Samalla kerätään myös tietoja Pitkämön tekojärven pinnankorkeudesta. Pohjavesien pinnankorkeuden jatkuvatoiminen seuranta indikoi padon toimivuutta.

GSM-loggeri iltahämärässä. Masinotekin toimitusosuus kattaa antureiden ja loggereiden määrittelyn, hankinnan, maastoasennukset että ohjelmistokoodaukset ja jatkuvatoimisen etäseurantapalvelun ylläpidon ELY-keskukselle. Projektin asennukset Masinotek teki yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa Kurikassa tammikuun 2014 aikana.

Pitkämön pohjavesipinnanmittauksissa Masinotek käyttää sveitsiläisen Keller AG:n paineantureita ja tiedonkeräykseen saman toimittajan GSM2-loggeria. Erityisvaatimuksena hankeessa oli pystyä toimittamaan Suomen pakkasolosuhteita kestävä GSM-modeemilla varustettu loggeri, johon pystyttäisiin kytkemään useita pinnankorkeutta mittaavia paineantureita samanaikaisesti. Masinotek on toimittanut useita Kellerin laitteisiin perustuvia mittausjärjestelmiä muihinkin hankkeisiin, joissa on edellytetty toimintavarmoja tekniikoita ja ennen kaikkea myös mahdollisuutta toteuttaa mittaukset ilman verkkovirtaa. Hankkeessa käytettävä loggerimalli pystyy laskennalllisesti toimimaan yhdellä paristolla viisi vuotta, jos mittausviestien lähetystiheys on kerran vuorokaudessa.

Pohjavesitarkkailu putki Kurikassa. Pitkämön mittaustiedot toimitetaan Elisan operaattoriverkossa Masinotekin tuotantopalvelimille, jossa mittausviestit puretaan ja johdetaan Masinotekin internet-pohjaiseen EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. EMMIssä kentältä tuleva data on välittömästi tarkasteltavissa ns. raakadatana eli painearvoina ja lämpötiloina. EMMIin koodatun laskenta-alogoritimin kautta saadaan mittaustiedot muutettua automaattisesti pinnankorkeusarvoiksi laskettuna merenpinnan tasosta. Laskentatuloksia voi EMMIn kautta tutkia sekä mittausarvoina että monipuolisilla graafisilla työkaluilla.

Pinnankorkeusarvojen lisäksi EMMIin koodattiin myös Pitkämön tekoaltaan pinnankorkeuden seurantapalvelu, jossa pinnankorkeusdata haetaan suoraan Suomen ympäristökeskus SYKE:n palvelimilta. Mitatut arvot koostetaan kerran vuorokaudessa raportiksi, joka toimitetaan Masinotekin erityisesti tätä hanketta varten toteuttamalla tiedostosiirtorajapinnalla ELY-keskuksen Patoturvallisuusjärjestelmään.

Lue lisää aiheesta: keller gsm2 pohjavesiseuranta ympäristöseuranta pohjavesi pinnankorkeus jatkuvatoiminen mittausasema