Masinotek

Masinotekin järjestelmät ELY-keskuksen jokivesiseurantaan Pirkanmaalle

Tutkijoita Pirkanmaalla raakkujoen rannalla. Masinotek on solminut pitkäaikaisen sopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen Veden kanssa merkittävästä jokiseurantahankkeesta. Yhtiömme toimittaa hankkeelle jatkuvatoimisia puro- ja jokiveden laadun ja virtaaman mittauslaitteita sekä laajan dataseurantapalvelun. Hanke on keskeinen osa laajaa kansainvälistä, vuosina 2022-2027 toteutettavaa raakkujokien tutkimushanketta. Masinotek vastaa hankkeessa mittausasemien toimituksista, asennuksista, ylläpidosta sekä jokivesien näytteenotoista ja tulosten tulkinnasta. Kaikkea mittausdataa seurataan yhtiön kehittämän EMMI-järjestelmän kautta.

Raakkujokien tutkimushanke ja vesistökunnostukset

Raakkujokien pelastamiseen ja virtavesien tilan parantamiseen keskittyvää hanketta koordinoi Suomessa Jyväskylän yliopisto. Projekti liittyy LIFE Revives -hankkeeseen, joka on kansainvälinen EU-rahoitteinen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen ja sen isäntäkalojen elinolojen elvyttämiseen tähtäävä kokonaisuus. Hankkeeseen kuuluu vastaavanlaisia raakkujen elinolojen parantamiseen ja raakkujokien tutkimukseen keskittyviä maakohtaisia projekteja myös Virossa ja Ruotsissa. Masinotekin toteuttamat jokiseurantojen mittausosuudet jatkuvat vuoteen 2027 asti. Rahoitusta hanke saa myös vesistöjen tilan parantamiseen keskittyvältä suomalaiselta Helmi-ympäristöohjelmalta.

Masinotekin WQS-T-SC1 sensori.

Masinotek toimittaa hankkeeseen ilman verkkovirtaa toimivia sameusmittausasemia

Yhtiön keskeisin toimitusosuus liittyy valittujen raakkuvesien varrelle toimitettaviin jatkuvatoimisiin veden laadun mittausyksiköihin. Laatua mitataan sameusantureilla sekä veden johtokykyantureilla. Mittauspisteissä ei ole saatavilla verkkovirtaa, joten mittausyksiköt varustetaan pitkäaikaisilla paristoilla, joilla virroitetaan sekä dataa keräävät ja lähettävät dataloggerit että itse veteen sijoitettavat anturit. Haastavan hankkeesta tekee vaatimus jatkuvatoimisuudesta sekä se, että mittauslaitteiden tulee toimia itsenäisesti ympäri vuoden.

Masinotekin WQS-D sensori.

Virtausmittaukset paineantureilla ja purkautumiskäyrillä

Laatumittausantureiden kanssa samaan yhteiseen dataloggeriin kytketään myös paineanturit, joilla seurataan veden pinnankorkeutta. Paineanturin mittaustiedot lähetetään NB-IoT-verkkoprotokollaa käyttävällä dataloggerin sisäisellä modeemilla EMMI-järjestelmään, joka laskee automaattisesti raakadatasta sekä veden kulloisenkin pinnankorkeuden että muuntaa tulokset myös virtaamatiedoiksi. Virtaamalaskentaa varten Masinotek toteuttaa vuosien 2022-2023 aikana kohdejokien luotaukset käsivirtausmittareilla, joiden perusteella lasketaan kullekin mittauskohteelle ns. purkautumiskäyrät. Näiden avulla EMMI muuntaa pinnankorkeusmittausten tulokset kunkin joen tai puron kokonaisvirtaamaksi.

Mittauspiste raakkujoella Pirkanmaalla.

Näytteenotto ja muuntoyhtälöt

Hankkeessa käytettävät sameus- ja johtokykyanturit antavat hyvän kuvan jokiveden laadusta tuntikohtaisella seurannalla. Jotta kuitenkin päästäisiin vielä laajemmin ymmärtämään veden laatua, tekee Masinotek hankkeen aikana kohdevesistöissä myös käsinäytteenottoa ja laboratoriomenetelmiin perustuen laajempaa veden laatuseurantaa. Näihin tuloksiin liittyen yhtiön vastuulle kuuluu myös muuntoyhtälöiden selvittäminen, jota kautta voidaan jatkuvatoimisen sameusmittauksen tulokset muuntaa mm. fosforin ja kiintoaineksen pitoisuusarvoiksi. EMMI-järjestelmässä voidaan siis muuntoyhtälöiden ja virtausmittausdatan avulla seurata reaaliajassa laskennallisia jokikohtaisia kuormitusarvoja esimerkiksi myös fosforin osalta.

EMMI-järjestelmä vastaa datakeräyksestä ja auttaa data-analyyseissä

Masinotekin kehittämä EMMI-järjestelmä kerää mittausdatan maastolaitteilta. Tulostietoja voidaan vastaanottaa sekä LoRaWAN- että GSM-verkkojen kautta lähettäviltä mittausyksiköiltä. Jokaisen yksittäisen laitteen tilaa voidaan seurata reaaliajassa EMMIn kautta myös mittalaitteiden paristojännitteen sekä muiden mittausolosuhdeantureiden osalta.

Virtavesien ja hulevesien seurantahankkeet keskeinen osa Masinotekin toimintaa

Pirkanmaan ELYn ja Tampereen Veden tilaama hanke on merkittävä lisä Masinotekin referenssiluetteloon. Yhtiömme on jo pitkään toimittanut vastaavanlaisia mittausasemia, ylläpitopalveluita ja EMMI-ympäristöseurantajärjestelmiä useille asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa. Raakkuvesihankkeen kautta Masinotek pääsee mukaan myös uhanalaisten lajien suojelun hankkeisiin, joiden määrän odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Käytettävien tekniikoiden osalta raakkujokihankkeessa voidaan käyttää samoja ratkaisuja, kuin kaupunkipurojen hulevesihankkeissa, vesistöhankkeissa ja sadoissa turvesoiden seurantakohteissa, joita Masinotek on toimittanut useita vuosia eri asiakasryhmille.

Lue lisää aiheesta: emmi pinnankorkeus paineanturi vesiensuojelu jatkuvatoiminen sameusanturi dataloggeri iot sameusmittaus lorawan hulevesi ennallistaminen ympäristömonitorointi