Masinotek

Keuruun kaupungin tekninen toimi hankki AHJO-kunnossapitojärjestelmän

Teknisen toimen liikennemerkkien kunnossapito Masinotek on toimittanut Keuruun kaupungin teknisen toimen käyttöön AHJO kunnossapitojärjestelmän sekä tähän kytketyn Masmaps-karttapalvelun. Järjestelmiä käytetään kaupungin kaikkien yleisten alueiden kunnossapidon seurannassa, ennakkohuoltojen aikataulutuksessa sekä mm. leikkikenttien turvallisuustarkastuksissa. Masinotek vastaa molempien järjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja käyttötuesta.

Tiestön kunnossapito ja routavaurioiden tarkastus

Teknisen toimen tehtävät ja vastuualueet laajoja

Kuntien ja kaupunkien teknisen toimen toimialaan kuuluu useita toisistaan merkittävästi poikkeavia osa-alueita. Päävastuualueita ovat kiinteistöt, teiden ja katujen kunnossapito, katuvalojärjestelmät, uimarantojen ja satamien valvonta, leikkikentät ja puistoalueet, hulevesijärjestelmät ja joskus myös jätehuollon ja läjitysalueiden toiminnan järjestäminen. Toimintaa säätelevät eri toimialojen tarkka lainsäädäntö ja viranomaismääräykset, sillä teknisen toimen keskeinen tehtävä on tarjota palveluita kuntien asukkaille ja kuluttajille. Toiminnan monipuolisuudesta johtuen on teknisen toiminnan tietojärjestelminä totuttu käyttämään monia erillisjärjestelmiä tai toimintaan sopeutettuja Excel-pohjaisia työkaluja. Tämä on johtanut tietojärjestelmäkustannusten nousuun eikä ole ollut omiaan helpottamaan toiminnan keskitettyä johtamista tai raportointia.

Ideasta toteutukseen - AHJO sopii myös teknisen toimen käyttöön

Keuruun kaupunki pyysi alkukeväällä 2022 Masinotekia selvittämään voisiko yhtiön kehittämää AHJO-kunnossapitojärjestelmää soveltaa myös kaupungin Teknisen toimen käyttöön. Jo aikaisemmin oli kaupungin vesilaitos hankkinut AHJOn vesijohto- ja viemäriverkoston sekä jätevesilaitoksen kunnossapitojärjestelmäksi. Pidettyjen suunnittelupalaverien perusteella vaikutti siltä, että lähes kaikki teknisen toimen edellyttämät toiminta-, huolto- ja tarkastusprosessit voitaisiin räätälöidä mukaan AHJOn tietomalliin. Sama koski erilaisten kaupungin omistamien kohteiden perustietojen tallentamista ja ennakkohuoltojen aikataulutuksia. Myös Masinotekin kehittämän karttapalvelun käyttö osana kunnossapidon prosesseja todettiin soveltuvan hyvin tekniselle toimelle.

hulevesiverkoston tarkastuskaivo.png

Valmiit kohdelistaukset nopeuttivat käyttöönottoa

AHJO-järjestelmän keskeisenä osana on omaisuuden hallinta. Tavoitteena on, että kaikki ne fyysiset kohteet ja prosessit, joita tulee seurata tai joille kohdistetaan huoltotoimintaa, tulisi kirjata sähköisinä laite- ja prosessikortteina järjestelmään. Tätä työtä pyritään AHJO-sovelluksessa tekemään osin automatisoidusti, sillä esimerkiksi Keuruun teknisen toimen kohteiden määrän arvioitiin heti projektin alussa käsittävän useita satoja kohteita. Projektin toteutusvaiheessa tiedon keräystä helpotti, että osa tiedoista voitiin tuoda AHJOon valmiilla tiedonsiirtotoiminnoilla toisista järjestelmistä ja Excel-pohjaisista työkaluista. Merkittävin määrä uusia kohteita luotiin katutoimialalle, jonka vastuualueisiin kuuluu kaikki kaupungin tiet, kadut ja katuvalot. Kaikille näille luotiin AHJOon oma kunnossapitokohde omine kohdetietoineen.

Teknisen toimen käyttöpäiväkirjat

Tarkastuslomakkeet leikkikentille ja uimarannoille

Keskeisimpiä viranomaismääräyksiä teknisen toimen alalla ovat erilaiset uimarantojen ja leikkipaikkojen tarkastukset, joita tulee tehdä tarkasti määritellyin kriteerein. Sen lisäksi, että tarkastukset tulee olla tarkkoja ja niistä tulee tehdä tarkastusmerkinnät, pitää tarkastuksia tehdä joko suppeina tai laajoina toteutuksina määrävälein. AHJOssa on käyttöpäiväkirjaprosessi, joka voidaan räätälöidä juuri tällaiseen toimintaan. Jokaisella yksittäisellä kohteella voi olla tarvittaessa oma räätälöity tarkastuskierros, joka voidaan myös ajastaa AHJOn ennnakkohuoltotoiminnolla. Järjestelmä huomauttaa selkeällä liikennevalonäkymällä siitä onko joku tarkastus myöhässä tai että kuinka monta päivää on jäljellä seuraavaan tarkastukseen.

Keuruun kaupungin teknisen toimen käyttöön toteutettu seurantajärjestelmä on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja näin laajoja toteutuksia, joka kattaa erilaiset teknisen toiminnon osa-alueet. AHJOa voivat käyttää kaikki yleisten alueiden hoitoon, tarkastuksiin ja kunnossapitoon osallistuvat henkilöt suoraan omilla mobiililaitteillaan. Kohteiden löytyminen onnistuu uudeltakin työntekijältä helposti AHJOon liitetyn Masmaps-karttapalvelun avulla. Jatkossa tietojärjestelmäkokonaisuutta voidaan laajentaa myös Masinotekin EMMI-järjestelmän käyttöönotolla. Tämä mahdollistaa erilaisten etämitattausten ja etävalvonnan yhdistämisen osaksi teknisen toimen jokapäiväistä tilanneseurantaa ja toiminnan raportointia.

Lue lisää aiheesta: ahjo vesilaitos kunnossapito kunnossapitojärjestelmä ennakkohuolto käyttöpäiväkirja rakennettu_ympäristö karttapalvelu työnohjaus masmaps paikkatietojärjestelmä kuntainfra hulevesi