Masinotek

Kausalan Vesi-ja lämpölaitoksille AHJO-kunnossapitojärjestelmä

Iitti-kausala-kaupunkikuva Kaakkois-Suomalaisen Iitin kunnan omistama Kausalan Lämpö Oy vastaa kunnan alueella sekä kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta että myös kaikesta kunnan vesilaitostoiminnasta. Yhtiö testasi Masinotekin AHJO-järjestelmää molempien laitosten kunnossapidossa useiden kuukausien ajan ja päätti hankkia AHJOn sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut Masinotekilta.

Kausala sijaitsee keskellä Kaakkois-Suomen teollisuuden keskittymää. Kausalan Lämpö - huolimatta nimestään - vastaa Iitin omistamana yhtiönä sekä kaukolämpö- että vesilaitostoiminnasta. Haastetta tuo mukanaan kahden eri toimialan erilaiset käytännöt, lupaprosessit, viranomaisyhteydet ja laitekanta. Toiminta edellyttää hyvin miettityjä prosesseja, jotta yhtiön yhteisellä henkilökunnalla pystytään toimittamaan sekä puhdasta vettä, käsittelemään ja johtamaan jätevesiä että tuottamaan ja toimittamaan kaukolämpöä asiakkaille. Tätä kaikkea toimintaa varten Masinotek on vuoden 2021 aikana toimittanut Kausalan Lämpö Oy:lle kunnossapitojärjestelmän, jossa yhdistyvät sekä lämpölaitoksen että laajan vesilaitostoiminnan kunnossapito- ja tarkastustoiminnan asiat.

Kokeilukäyttö varmisti AHJOn helppokäyttöisyyden kunnossapidossa

Mobiilikäyttöinen kunnossapitojärjestelmä Kausalan Lämmöllä on tyypillisen vesi- ja lämpölaitoksen tapaan käytössään useita erilaisia operatiivisen toiminnan järjestelmiä. Näihin lasketaan mm. verkkotietojärjestelmä, automaatiojärjestelmä, kulutustietojen keräysjärjestelmä ja kaukovalvontajärjestelmä. Kuitenkin mikään näistä ei vastaa riittävän hyvin kunnossapidon seurannan, huoltokierrosten ajoittamisen ja säännöllisten kirjaamisprosessien vaatimuksiin. Myös laitetietojen ylläpidon ajateltiin Kausalassa olevan luonnollisesti osa kunnossapitojärjestelmää. Koska AHJO tuntui vastaavan hyvin Kausalan toivomia ja tarvitsemia prosessiosia, päädyttiin AHJOn kokeilu aloittamaan kokeilukäytöllä. Tällä oli tavoitteena varmistaa, että vaikka AHJOn ominaisuusluettelo onkin pitkä, niin se kuitenkin olisi myös riittävän helppokäyttöinen ja saataisiin käyttöön riittävän nopeasti.

Tärkeät asiat AHJOn valinnassa kunnossapitojärjestelmäksi

Kausalan Lämöpö tilasi AHJOn 3 kk kokeilukäyttöön keväällä 2021. Järjestelmä toimitettiin Masinotekin toimesta yhdessä sovituilla laitekorteilla varustettuna ja valmiina palveluna Kausalan huoltohenkilöstön käyttöön. Heti alussa sovittiin, että järjestelmää käytetään täydessä tuotannossa ja pyritään ennen kaikkea testaamaan miten helposti kirjauksia pystyään luomaan myös suoraan kenttäolosuhteissa mobiililaitteilla. Tärkeinä asioina helppokäyttöisyyden lisäksi nähtiin AHJOn hyvät käytännöt laitekorttien luomiseen ja käyttämiseen sekä monipuoliset mahdollisuudet tulevaisuuden rajapintakytkennöille. Ennen kaikkea Kausalan osalta kiinnostavia rajapintakytkentöjä AHJOn ja muiden järjestelmien välille voisivat olla kytkennät AHJOn karttapalvelun ja Kausalan verkkotietojärjestelmän välille, rajapinta kaukovalvontaan sekä ennen pitkää myös kulutusmittausten etäluentamahdollisuudet.

Hyvä käyttökokemus ja mittavat referenssit auttoivat päätökseen

Kausalan kokeilukäyttöjakso onnistui hyvin ja huoltomerkintöjä tehtiin paljon ihan aidoista tilanteista. Masinotekin aikaisemmat referenssit ja kokemukset vastaavista vesi- ja energialaitosprosesseista auttoivat osapuolia pääsemään nopeasti eteenpäin, kun haasteet ja ratkaisut oli jo useissa muissa vastaavissa projekteissa käyty läpi. Luottamus Masinotekin hyviin asiakassuhteisiin ja aikaisempiin referensseihin vakuuttivat Kausalan siitä, että toimittajaan voi luottaa myös datan ylläpidon ja säilytyksen osalta.

Jatkossa AHJOn käyttöä lisätään vähitellen yhä laajempaan käyttöön Kausalassa. Lisäksi tulevaisuudessa suunnitellaan AHJOn varaan rakennettavan myös rajapintoihin perustuvia datakytkentöjä yhtiön muihin järjestelmiin.

Lue lisää aiheesta: ahjo kunnossapito vesilaitos lämpölaitos jätevesi pumppaamo kunnossapitojärjestelmä karttapalvelu energialaitos ennakkohuolto