Masinotek

Masinotekilta automaattinen kaukolämpöverkon kulutusseuranta Orimattilaan

Energiateollisuuden putkistoa maassa. Kaukolämpöverkon kulutuspisteistä kerätään yleensä hyvin reaaliaikaista tietoa laskutusta varten. Hyvin harvoin tätä tietoa kuitenkaan hyödynnetään laitoksilla laajemmin. Masinotek on toimittanut Orimattilan Lämmölle EMMI-järjestelmän, joka kerää keskitetysti kulutustietoja ja auttaa siten verkon kaukolämpölaitosten käytön ja kaukolämpoverkon suunnittelun optimoinnissa.

Kaukolämpöverkon optimoinnin haasteet ja hyödyt

Suomessa kaukolämpöverkkoja on rakennettu aktiivisesti jo 60- ja 70-luvuilta lähtien lähes jokaiseen taajamaan. Verkkoja laajennetaan jatkuvasti kasvupaikkakunnilla ja vastaavasti taas pienemmillä paikkakunnilla on haasteita vähenevän kuluttajamäärän kanssa. Nämä molemmat aiheuttavat koko ajan kasvavaa haastetta yhdessä samaan aikaan ikääntyvän maanalaisen verkoston ylläpidon ja optimoinnin osalta.

Energiateollisuuden kaksi putkea maassa. Kaukolämmön kulutuspisteseuranta on ollut Suomessa pitkälle automatisoitu lainsäädännön ajamana jo pidemmän aikaa. Tietoa kerätään yleensä nykyisissä järjestelmissä GSM-verkon välityksellä vuorokausikohtaisilla lähetyksillä. Yleensä kuluttajamittareilta saadaan tiedot tuntitasoisesta kaukolämmön kulutuksesta niin, että mitattavina parametreina ovat lämpötilaerot kaukolämmönvaihtimen yli sekä vaihtimen läpi kulkeneen lämpimän veden virtausmäärät. Näistä lasketetaan sitten se energiamäärä, mikä kulutuspisteissä on käytetty.

Tätä tietoa on perinteisesti hyödynnetty lähinnä laskutukseen liittyen. Samaa tietoa voidaan käyttää myös laitoksen päässä silloin, kun optimoidaan verkon toimintaa, halutaan tietoa kaukolämpöverkon virhetilanteista tai halutaan optimoida verkkoon lämpöä toimittavien energialaitosten käyttömääriä eri ajotilanteissa.

Masinotekin EMMI seuraa kulutustietoa reaaliajassa

Orimattilan Lämpö Oy päätoimipiste. Orimattilan Lämpö Oy vastaa Orimattilan kaupungin kaukolämpötoiminnasta. Sillä on ollut vuosia käytössä Masinotekin toimittama AHJO-kunnossapitojärjestelmä sekä tähän liitetty verkostokartta. Nyt toimitetussa lisähankkeessa Masinotek kehitti EMMI-järjestelmäänsä lisätoiminnan, jolla jatkossa voidaan seurata myös asuintalojen kaukolämpöenergian kulutustietoja. Kulutustiedot saadaan EMMIin suoraan jo olemassa olevasta laskutusta varten tehdystä palvelusta, joten kokonaisuuden investointikulu jää merkittävästi pienemmäksi kuin että etäseuranta olisi jouduttu rakentamaan kokonaan uudelleen.

EMMI-järjestelmästä tietoa optimointiin

Masinotekin kehittämän EMMIn perusominaisuuksilla pystytään nyt helposti seuraamaan kulutuspistekohtaista energiakulutusta. Kuvaajien yhdistämisen kautta voidaan kulutustietoa verrata toisiinsa, tehdä ajallisia rajauksia näkymiin ja tarkastella etenkin poikkeavuuksia normaalikulutukseen verrattuna. Tätä kautta voidaan löytää vikatilanteita ja optimoida myös eri vuodenaikoihin liittyen energiantuotantoon optimointia. Aluekohtainen seuranta mahdollistaa myös aiempaa helpommin uusien verkostojen suunnitteluvaiheen laskentaa, kun kiinteistökohtainen historiatieto on helposti saatavilla.

Lue lisää aiheesta: emmi energialaitos kaukolämpö lämpölaitos jatkuvatoiminen ahjo ennakkohuolto