Masinotek valittiin mukaan EU:n Horizon 2020 -tutkimusohjelmaan

eLTER H2020 -logo. Masinotek on valittu mukaan suureen EU-rahoitteiseen eLTER-hankkeeseen, joka on osa EU:n uutta Horizon 2020 -tutkimuspuiteohjelmaa. Hanke kestää neljä vuotta ja siinä on mukana 21 Euroopan maata. Muut hankeosapuolet ovat pääosin luontotutkimusta harjoittavia yliopistoja ja merkittäviä tutkimusasemia. Masinotekille hanke tarjoaa ainutlaatuisen yhteistyöverkoston ja se edistää yhtiön kansainvälistymistä huippuosaajien seurassa.

eLTER - European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure Tutkimushankeen taustalla on yli 400 eurooppalaisen tutkimusaseman LTER-verkosto, joiden tehtävänä on harjoittaa pitkän aikavälin ympäristön seurantaa ja tutkimusta. Lyhenne LTER tulee sanoista The Long Term Ecological Research Network. LTER-tunnuksen saanut tutkimusasema on kansallinen huippututkimusyksikkö, joka seuraa paikallisesti tärkeän luontotyypin tilaa jatkuvatoimisesti ja pyrkii pitkän aikavälin seurantatyöllään hahmottamaan ympäristön tilan muutoksia kohdealueellaan. Suomen LTER-tutkimusasemia ovat mm. Helsingin yliopiston Lammin, Tvärminnen ja Hyytiälän tutkimusasemat, Oulun yliopiston Pallaksen tutkimusasema ja Jyväskylän yliopiston Päijänteen alueen tutkimusasema. Lisäksi eLTER-hankeessa on mukana tutkimusyksiköitä, jotka kuuluvat maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen seurantaverkostoon (ICOS ja SMEAR) sekä pääosin Yhdysvalloista koordinoituun Critical Zone Observatories -tutkimusasemaverkostoon.

Nyt aloitetun eLTER-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää pitkään toimineiden tutkimusasemien tutkimustyötä ja mahdollistaa näiden keräämän seuranta- ja mittausdatan yhtenäistämistä. Erittäin tärkeä osa hanketta on myös uusien mittaus- ja seurantateknologioiden tutkimus- ja kehitystyöllä. Tavoitteena on, että uudenlaisilla mittaustekniikoilla pystyttäisiin yhä automaattisemmin havainnoimaan ympäristön tilaa ja siten pystyä seuraamaan ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristön tilaan. Keskeisenä osana mittaustoimintaa on vesistöjen tilan ja maankäytön aiheuttamat luontomuutokset sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten seuranta.

Masinotekin kannalta merkittävintä hankkeessa on, että muina projektin tutkimusosapuolina on joukko Euroopan parhaita tutkimusinstituutteja ja mittausmenetelmien osaajia. Masinotek tavoittelee lähivuosina yhä laajempaa kansainvälistä liiketoimintaa. Jokainen hankkeessa mukana oleva partneri on Masinotekille sekä potentiaalinen asiakas, että myös yhteistyökumpani. Hankeeseen valittiin Euroopasta mukaan ainoastaan kolme yksityistä yritystä - Mittaus- ja tiedonlouhintajärjestelmiä kehittävä Masinotek Oy Suomesta, geofysikaalisia mittausmenetelmiä kehittävä GeoHires GmbH Saksasta sekä satelliittiseurantaa kehittävä GISAT S.R.O. Tsekistä. Muut hankeosapuolet ovat valtioiden ja yliopistojen omistamia tutkimuslaitoksia tai ympäristöhallinnon keskusvirastoja. Suomesta muut hankeosapuolet ovat Suomen Ympäristökeskus (SYKE) sekä Helsingin yliopisto. Yhteensä eLTER -hankkeessa on 28 yhteistyökumppania 21 eri Euroopan maasta.

Hankkeen ensimmäinen yhteinen aloituskokous järjestettiin juhannuksen tienoilla Kreetalla. Kokouksessa viimeisteltiin projektin aikataulut, lopulliset työryhmät sekä tutkimuksen painopistealueet seuraavalle neljälle vuodelle. Masinotek tulee projektin aikana toimimaan kansainvälisissä työryhmissä, joissa kehitetään erityisesti uusia mittaus- ja tiedonsiirtotekniikoita, paikallisten datapankkien integrointitekniikoita sekä ympäristön tilan mallinnusjärjestelmien kytkemistä mm. Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta etäseuranta jatkuvatoiminen mittausasema laboratoriojärjestelmä