Masinotekilta automaattiset pohjaveden tarkkailuasemat Tuusulan seudun vesilaitokselle

Imeytysputki toiminnassaan. Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on yksi Suomen suurimmista vesitukkuyhtiöistä. Se vastaa puhtaan veden tuotannosta Järvenpään, Keravan, Sipoon ja Tuusulan vesilaitoksille. Keskeistä TSV:n veden tuotannossa on pohjavesitarkkailu, sillä iso osa vedestä saadaan imeyttämällä Päijännetunnelin vettä tekopohjavedeksi. TSV tilasi Masinotekilta automaattijärjestelmän pohjavesien pinnankorkeuden seurantaan.

Masinotekin TSV:ltä saama tilaus käsittää tärkeimmän imeyttämöalueen pohjaveden pinnankorkeuden ja lämpötilojen reaaliaikaisen seurannan. Imeyttämöalueella pumpataan syvällä maan alla kulkevasta tunnelista Päijänteeltä johdettua järvivettä ylös ja imeytetään takaisin maaperään. Imeytetty vesi kulkeutuu muutaman kilometrin matkan luonnollisessa hiekka- ja sorakerroksessa vesilaitokselle, jossa se pumpataan taas ylös ja johdetaan käsittelyn jälkeen runkoputkiin alueen vesilaitoksille jaettavaksi.

Asentaja maastossa asentamassa Keller GSM2-loggeria. Imeyttämön alueella halutaan seurata pohjavesien pinnankorkeuksia erityisen tarkkaan, sillä tällä tavoin voidaan pitää yllä tasapainoa alueen normaalin pohjaveden virtauksen ja imeytetyn järviveden välillä.

Masinotekin toimituskokonaisuus sisältää kuuden uuden automaattiaseman hankinnan, maastoasennukset, konfiguroinnit ja tiedonsiirtotoiminnot, ohjelmointityöt sekä jatkuvan ylläpitotoiminnan. Hanke on jatkoa jo edellisenä vuonna Masinotekin TSV:lle toimittamalle ensimmäiselle automaattiasemalle.

Pohjaveden havaintoputki ja imeytyskenttä. Pohjaveden havaintokaivoihin Masinotek toimittaa jo useammassa aikaisemmassa hankkeessaan käyttämiä sveitsiläisen Keller AG:n paineantureita ja GPRS-loggereita. TSV:n hankkeessa käytetään myös Masinotekin Kellerin GSM2-loggeriin kehittämää automaattista rajapintaa. Tämä mahdollistaa Kellerin loggerin lähettämien tietojen purun ja näyttämisen Masinotekin internet-pohjaisessa VEHU-kunnossapitojärjestelmässä. Kellerin tuotteet loggereissa ja paineantureissa ovat maailmanlaajuisesti kärkijoukkoa ja niitä käyttää laajasti Suomessa myös viranomaiset ja tutkimuslaitokset pinnankorkeuksien ja virtaamien seurantaan.

Maastologgerit lähettävät GPRS-yhteydellä pohjavesipinannan alapuolella olevan paineanturin mittaaman hydrostaattisen paineen ja veden lämpötilan mittaustiedot. Samalla lähetetään myös loggerin omalla erillisellä paineanturilla mittatun barometrisen ilmanpaineen sekä ilman lämpötilan tiedot jokaiselle havaintoputkelle erikseen astettujen aikavälien mukaan. TSV:n hankkeessa Masinotek käyttää tiedonsiirtoon DNA:n Masinotekille toimittamia, normaaleja SIM-kortteja paremmin pakkasta kestäviä M2M SIM-kortteja. Mitatut tiedot tulevat Masinotekin palveluihin, jossa tehdään laskenta ja mittaustulosten muunnokset merenpintatasoon. Havaintoputkien mukaan maastosta saadaan tiedot 1 h - 24 h välein, jotka sitten viedään automaattisesti Masinotekin jo aikaisemmin TSV:lle toimittamaan internet-pohjaiseen VEHU-kunnossapitojärjestelmään.

Lue lisää aiheesta: keller gsm2 pohjavesi vehu pinnankorkeus gprs dataloggeri jatkuvatoiminen mittausasema