Masinotek

Raaseporin Vedelle Masinotekin AHJO-kunnossapitojärjestelmä

Raaseporin Veden toiminta Raaseporin Vesi vastaa kaupungin vesihuollosta, juomaveden tuotannosta ja jakelusta sekä viemäriverkostojen ja useiden jätevesilaitosten toiminnasta. Toiminta on poikkeuksellisen laajaa ja monitahoista, sillä vastuualue kattaa Raaseporin kuntaliitoksen kautta entisten Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan kunnan vesihuoltotoiminnot. Vesihuollon laitekannan ja vedenkäsittelyprosessien hallintaan on hankittu käyttöön Masinotekin kehittämä ja ylläpitämä AHJO-kunnossapitojärjestelmä.

AHJOn valinta varmistui perusteellisen kokeilukäyttöjakson aikana

Raaseporin Veden suurina haasteina ovat olleet kuntaliitoksen mukanaan tuoma laaja laitekanta, useat eri tekniikoilla toimivat käsittelylaitokset sekä keskenään erilaiset automaatio- ja tietojärjestelmät. Alueen ja vesilaitoksen henkilökunnan vahvat kaksikielisyyden perinteet asettavat haasteita myös tietojärjestelmien käytölle. Tätä taustaa vasten Raaseporin Vesi teki laajoja selvityksiä siitä mikä markkinoilla olevista kunnossapitojärjestelmistä täyttäisi laitoksen tarpeet ja joka pystyttäisiin mukauttamaan haasteelliseen monilaiteympäristöön. Valintaprosessi päätyi vertailujen jälkeen Masinotekin kehittämään AHJO-kunnossapitojärjestelmään, jota lisäksi haluttiin vielä testata perusteellisesti todellisessa kunnossapitotoiminnassa useiden kuukausien ajan.

Vesihuoltotyö ja vesikatko

Saumatonta yhteistyötä asiakkaan ja Masinotekin kesken

Yhteistyö lähti Raaseporin Veden ja Masinotekin henkilöstön välillä heti hyvin käyntiin. Tavoitteena molemmilla osapuolilla oli alusta alkaen tähtääminen mahdollisimman kattavaan järjestelmään, joka saataisiin nopeasti käyttöön. Tätä tuki hyvin Raaseporin Veden osin valmiit laiteluettelot ja tarkastus- sekä kunnossapitoprosessien käytänteet, jotka pystyttiin lähes sellaisinaan tuomaan mukaan AHJOn toimitaprosesseihin. Hankkeen nopeaa etenemistä auttoi lukuisat aikaisemmat Masinotekin tekemät AHJOn käyttöönottoprojektit, joiden pohjalta vesilaitosprosessit ja käytännössä hyväksi havaitut kunnossapidon kirjausprosessit voitiin luoda valmiista malleista räätälöimällä myös Raaseporin AHJOon käytettäväksi.

Kunnossapitokirjaukset mobiililaitteilla ja laaja käyttöönotto

Heti kokeilukäytön alusta alkaen on Raaseporin Vedellä tehty lähes kaikki kirjaukset pelkästään mobiililaitteilla suoraan kentältä. Tätä tukee hyvin AHJOn monipuolinen toimintovalikoima ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Järjestelmään rakennettiin jo kokeilukäyttövaiheessa kunnossapitoprosessit sekä puhdasvesipuolen että jätevesipuolen toimialueille. Alusta alkaen tavoitteena on ollut, että samaa järjestelmää voidaan käyttää sekä kaikkien vedenottamoiden, vesitornien, jätevesipumppamoiden, kolmen eri jätevesilaitoksen, vesijohtoverkoston, viemäriverkoston että myös liikkuvan kaluston toiminnan seurannassa ja kunnossapitotöiden aikataulutuksessa ja raportoinnissa. Keskeisenä tärkeänä asiana on ollut myös dokumenttien hallinta laitekuvien ja teknisten dokumenttien osalta.

Kunnossapitojärjestelmä AHJO vesilaitoksen verkostokunnossapitoon

Nopea käyttöönotto ja kaikille käyttöön mobiilikirjaukset

Vaikka AHJOn toteutus tehtiin poikkeuksellisen laajana heti alussa, päästiin käyttöönotossa niin nopeasti eteenpäin, että henkilökunnan koulutus pystyttiin viemään läpi jo noin kahden kuukauden kuluttua hankkeen aloituksesta. Koulutukseen osallistui lähes 20 henkilöä ja koulutuksen aikana jokainen pääsi jo tekemään järjestelmään kirjauksia omilla mobiililaitteillaan. Käyttöönoton jälkeen järjestelmän kokeilukäyttö jatkui vielä kolmen kuukauden ajan, jonka aikana Raaseporin Vesi vakuuttui AHJOn soveltuvuudesta laitoksen käyttöön ja kiitosta saatiin myös hyvästä käyttötuesta sekä laajasta mahdollisuudesta AHJOn kirjausprosessien räätälöinnin osalta.

Tuotantokäytön alkamisen jälkeen on kunnossapitomerkintöjä tehty AHJOon useita satoja. Järjestelmä seuraa automaattisesti ennakkohuoltojen tilannekuvaa havainnollisilla liikennevaloilla. Tulevaisuuden optioina on laajentaa AHJOn käyttöä myös Masinotekin EMMI-dataseurantajärjestelmän kytkemisellä rajapintojen kautta osaksi laajennettua vesihuoltotoiminnan seurantaa.

Lue lisää aiheesta: ahjo vesilaitos jätevesipumppaamo vesijohtoverkosto kunnossapitojärjestelmä käyttöpäiväkirja ennakkohuolto