Masinotek

R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö hankki Masinotekin EMMI-järjestelmän

Virtavesikunnostuksen pinnankorkeuden mittauspiste, Masinotek Oy R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiön tehtävänä on metsien ja virtavesien suojelu sekä alan tutkimuksen tukeminen. Säätiö on hankkinut Masinotek Oy:n kehittämän EMMI-järjestelmän sekä tähän liittyviä automaattisia ympäristömittauslaitteita virtavesien kunnostuksien seurantahankkeisiin. Ensimmäisessä hankkeessa Keski-Suomalaisessa virtavesiympäristössä Masinotek on vastannut sekä mittausyksiköiden toimituksista, maastoasennuksista että myös mittausdatan jatkuvatoimisesta seurannasta. Jatkossa säätiön tavoitteena on laajentaa EMMIn käyttöä myös tulevissa luontoseurantahankkeissa.

Masinotek Oy - EMMI-dataseurantajärjestelmä ja joen pinnankorkeuden mittaustulokset

Virtavesien kunnostus vaatii seurantaa

Säätiö tavoittelee toiminnallaan suomalaisen luonnon ja etenkin vesiympäristön monimuotoisuuden ja tilan paranemista toteuttamalla haastavia ja laajoja kunnostushankkeita eri puolilla Suomea. Hankkeet ovat pitkäaikaisia, vaativat usein luvituksia ja niiden ympärillä tehdään myös monipuolista tutkimusta. Kaikki tämä edellyttää myös ympäristöhankkeiden seurantaa, jotta toimenpiteiden vaikuttavuus ymmärretään. Tähän tarpeeseen sopii hyvin Masinotekin EMMI-tietojärjestelmä, jota on kehitetty yli kymmenen vuotta etenkin vesi- ja luontoympäristön mittausdatan seurantaan.

Ensimmäisessä säätiön tilaamassa hankkeessa Masinotek on toimittanut R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiölle myös useita jatkuvatoimisia mittausasemia. Mittausasemat perustuvat uusimpaan IoT-laitetekniikkaan ja luotettaviin automaattiantureihin. Mittausasemilla seurataan yhtäaikaisesti useista virtaveden mittauspisteistä mm. veden lämpötilaa ja pinnankorkeutta. Jatkossa samoihin mittausyksiköihin voidaan liittää myös veden laatuantureita ja sääasemakomponentteja.

Masinotekin pinnankorkeusyksikkö varustettuna painenanturilla ja lähettävällä NB-IoT -dataloggerilla. Masinotek Oy:n toimittama NB-IoT-dataloggeri maastossa virtausmittauksessa

Haastavat asennusolosuhteet koskiosuuksilla

Säätiön tilaamassa hankkeessa Masinotek vastasi myös mittausasemien asennusten suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjenuorana oli ELY-keskuksen luvitusten noudattamisen lisäksi myös tarve toteuttaa asennukset ympäristöön sulautuen. Hankkeen kaikki laitteet toimitettiin lisäksi siten, että vaikka mittaustuloksia seurataan kohdejoelta 30 minuutin välein, niin kaikkien laitteiden tuli pystyä toimimaan ilman verkkovirtaa. Masinotekilla on kokemusta vastaavista hankkeista turvetuotantoalueilta sekä meri- ja sisävesistöissä tehdyistä asennuksista, jotka edesauttoivat onnistuneisiin tuloksiin myös Säätiön hankkeessa.

Mittaustietojen seuranta, yhdistäminen ja jakaminen

EMMI-järjestelmä pystyy keräämään mittausdataa laajasti sekä Masinotekin omilta mittausasemilta että myös erilaisista muista ympäristödatan seurantajärjestelmistä. Tällaisia muita lähteitä ovat mm. SYKE:n ja ELY-keskusten mittausasemat, Ilmatieteen laitoksen sääasemat ja Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot. Säätiön tavoitteena EMMI-järjestelmän käytössä on pystyä keräämään ja yhdistämään tehokkaasti kunnostuskohteiden mittausdataa eri lähteistä. Tavoitteena on myös, että mittausdata saataisiin laajasti käyttöön kaikille sitä tarvitseville tahoille. Tähän EMMIssä on valmiit ratkaisut, joilla sekä mittausyksiköiden raakadataa että erilisia johdettuja tuloksia voidaan jakaa erilaisten tekniikoiden avulla suoraan EMMIn käyttöliittymillä, mutta myös rajapintojen kautta suoraan erilisilla sivustoilla ja palvelualustoilla.

Lue lisää aiheesta: emmi pinnankorkeus paineanturi vesiensuojelu jatkuvatoiminen patoturvallisuus dataloggeri ympäristömonitorointi