Masinotek

Masinotek toimitti soiden ennallistamisen seurantapalvelut Tapiolle ja Sykelle

Ennallistamishankkeen jatkuvatoimisten mittalaitteiden asennus turvetuotantoalueelle Suomen valtion omistama metsätalouden kehittäjä- ja konsulttiyritys Tapio Oy on aloittanut yhdessä SYKE:n kanssa uuden soiden ennallistamista tutkivan ohjelman. Hanke on osa laajaa EU:n Horizon2020-ohjelman alaista Merlin-hankekokonaisuutta, johon osallistuu kymmeniä kumppaneita ja EU-maita. Suomen hankkeessa yksi keskeisimmistä tutkimuskohteista on Yli-Iissä sijaitsevan entisen turvetuotantoalueen, Komppasuon, ennallistaminen ja sen seuranta. Masinotek valittiin hankkeeseen mittaustoiminnasta vastaavaksi toimittajayhtiöksi.

Ennallistamisesta odotetaan paljon hyötyjä

Vanhan turvetuotantokohteen ennallistamisen tavoitteena on vähentää vesistöhaittoja, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja etenkin muuttaa suon toimintaa siten, että ilmaan johtuisi entistä vähemmän ilmastomuutosta kiihdyttäviä kaasuperäisiä yhdisteitä. Suomessa on meneillään jo paljon ennallistamishankkeita, mutta tutkimusta kaivataan vielä lisää. Komppasuon kohteella Tapio ja Suomen ympäristökeskus selvittävät myös tulevaisuuden toimintamallia turvetuotannosta vapautuvien alueiden jatkokäytön suunnitteluun.

EMMI-järjestelmällä monitoroidaan reaaliajassa vesitietoja

Masinotekin roolina hankkeessa on ollut suunnitella ja toimittaa mittausratkaisut, joilla voidaan seurata jatkuvatoimisesti ennallistettujen ja vastaavasti verrannollisuuden vuoksi myös ns. tausta-alueiden maaperän kosteutta suhteessa turvetuotantoalueelta pois johdettavan veden määrään. Tavoitteena on selvittää miten saavutetaan paras tasapaino mahdollisimman hitaan turpeen hajoamisprosessin ja toisaalta pienentyvien vesistö- ja ilmastovaikutusten välillä. Kaikki mittaustieto kerätään reaaliajassa Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään, jota on aikaisemminkin käytetty useissa vastaavissa hankkeissa kokonaistoiminnan monitorointiin ja tulosten tarkasteluun.

Maakosteusantureiden asennus talvella

Talviset olosuhteet eivät estäneet asennuksia

Mittaustekniikkoina Masinotek on toimittanut ja asentanut syksyn 2023 aikana Komppasuolle LoRaWAN-tiedonsiirtoverkkoon pohjautuvan mittausjärjestelmän. Kaikki laitteet on varustettu pitkäikäisillä paristoilla ja Suomen kylmiä pakkassäitä ja vaihtelevia kosteusolosuhteita kestävillä koteloinneilla. Mittausantureina yhtiö käyttää eri syvyyksille kaivettavia maakosteusantureita, jotka on kytketty maan pinnalla oleviin lähettimiin. Suoalueen virtausmittauksia tarkkaillaan viidessä eri pisteessä, joissa kussakin on V-pato säätämässä veden virtaamaa. V-patokohteille Masinotek on asentanut paineanturit, joilla voidaan mitata millintarkasti veden korkeutta V-padon yli ja lähettää LoRaWAN-verkon kautta mittaustiedot EMMIin, jossa tulokset muutetaan automaattisesti virtaamatiedoksi.

Soiden ennallistaminen ja porotalous Komppasuon asennusten aikana hankeryhmän osallistujat tekivät hyvää yhteistyötä haastavissa pohjoisissa olosuhteissa. Mittausyksiköt saatiin kuitenkin asennettua vaikka hieman normaalia aikaisemmin alkaneet talviset olosuhteet pääsivät vähän yllättämään. Paikalliset porot pääsivät ihmettelemään Neovan, Tapion ja Masinotekin asennusväkeä ruokaillessaan rauhassa suon reunamilla.

Lue lisää aiheesta: emmi pinnankorkeus paineanturi vesiensuojelu jatkuvatoiminen ennallistaminen maakosteus v-patomittaus dataloggeri iot sameusmittaus lorawan hulevesi ympäristömonitorointi