Masinotek

Masinotek toteutti Lahti Aqualle ainutlaatuisen veden laatuseurannan

Vesilaitoksen jatkuvatoiminen juomaveden laadunseuranta Lahti Aqua on Lahden kaupungin vesilaitos ja vastaa niin juomaveden tuotannosta kuin myös jakelusta kuluttajille. Masinotek on kehittänyt uudenlaisen jatkuvatoimisen mittausmenetelmän juomaveden laatuseurantaan. Mittausyksikkö voidaan asentaa myös puhdasvesiverkoston mittauspisteisiin. Mittausdata kerätään Masinotekin EMMI-järjestelmään, joka valvoo tuloksia ja myös lähettää hälyviestejä, jos vedessä havaitaan epäpuhtauksia. Lahti Aqua hankki järjestelmän Masinotekilta kokonaispalveluna lokakuussa 2022 ja ensitulokset kertovat erittäin tarkoista mittaustuloksista.

Vesilaitoksen jatkuvatoiminen juomaveden laadunseuranta

Juomaveden laatua tulisi tarkkailla myös verkostosta jatkuvatoimisesti

Suomessa vesilaitokset seuraavat jatkuvasti tuotetun veden laatua vesilaitoksilla ja vedenottamoilla. Lisäksi laatua tarkkaillaan myös verkoston näytteenottopisteistä käsinäytteenottoon ja näiden laboratorioanalyysituloksiin perustuen. EU:n uusi juomavesidirektiivi edellyttää jatkossa tarkennettua tarkkailua myös vesijohtoverkoista. Haasteena on vesijohtoverkostojen heikentyvä kunto, vesikatkot sekä monilla alueilla myös mitoitusta pienempien virtaamien aiheuttama veden laadun heikkeneminen. Tyypillisesti haastavaa on ollut löytää riittävän tarkkoja ja kustannustehokkaita menetelmiä siihen, että veden laatua pystyttäisiin seuraamaan jatkuvatoimisesti myös verkoston näytteenottopisteistä.

Masinotek kehitti tarkan mittausmenetelmän vesijohtoverkon laatuseurantaan

Masinotek on kehittänyt viimeisten kolmen vuoden aikana uusiin anturitekniikoihin ja IoT-lähettimiin perustuvaa kokonaisuutta, jolla saadaan tarkka kuva veden laadusta myös verkostoissa. Menetelmä perustuu erittäin tarkkoihin optisiin antureihin, jotka voidaan asentaa lähes mihin tahansa näytteenottopisteeseen nopeasti ja helposti. Anturit mittaavat optisesti tietyillä valon aallonpituuksilla sameutta, kemiallista hapenkulutusta (COD) ja vedessä esiintyvää orgaanista kokonaishiilen määrää (TOC). Tarvittaessa samoilla antureilla voidaan mitata myös nitraattityppeä vedessä. Anturikokonaisuus sisältää itsepuhdistavan mekanismin, joka takaa mittausten laadun ilman jatkuvaa huoltotoimintaa.

IoT-tekniikka huolehtii datalähetyksistä EMMI-järjestelmään

Lahti Aquan mittausanturin tulostiedot siirretään IoT-lähetyspaketilla 4G/NB-IoT verkkoprotokollan kautta Masinotekin Lahti Aqualle ylläpitämään internet pohjaiseen EMMI–datajärjestelmään. EMMIssä raakamittausdata voidaan yhdistää tarvittaessa muihin järjestelmään liitettyihin mittaustuloksiiin. Tuloksia voidaan tarkastella useista kuvaaja- ja taulukkonäkymistä. Lisäksi EMMI vahtii koko ajan tulosten tasoa ja lähettää Lahti Aquan käyttöhenkilökunnalle selkeät hälytysviestit mikäli esiasetellut varoitus- tai krittiiset rajat pitoisuuksissa ylittyvät.

Jatkuvatoiminen juomaveden laatuseuranta Masinotekin EMMI-järjestelmässä

Mittaustulokset tarkempia kuin laboratoriotulokset

Ensimmäisten kahden kuukauden aikana Lahti Aquan verkostossa UV-puhdistuksen jälkeen seuratut sameus- ja TOC-pitoisuudet ovat olleet hyvin alhaisia. Käytännössä näitä ei aina olla pystytty edes havaitsemaan käsinäytteenottoon perustuvilla laboratoriotuloksilla. Masinotekin uudella anturipaketilla päästiin kuitenkin myös ultrapuhtaasta vedestä havannoimaan pieniä piikkejä etenkin COD:n ja TOC:n osalta. Tehdyn seurantaselvityksen perusteella onnistuttiin piikit kohdentamaan muutamiin samaan aikaan tehtyihin huolto- ja vesikatkotöihin. Vaikka näissä tilanteissa ei varsinaisesti ollut veden laatu vielä millään tavalla vaarantunut, osoitti yhdessä tehty seurantatyö, että toimitettu menetelmä antaa merkittävästi tarkemman kuvan veden laadusta myös vesijohtoverkon varrella verrattuna perinteisesti suomalaisten vesilaitosten käyttämiin säännöllisiin, mutta vain aika ajoin tehtäviin laboratoriotulosanalyyseihin.

Lahti Aquan lisäksi vastaavan kaltainen järjestelmä on toimitettu Savonia AMK:lle ja Riihimäen Vedelle. Kaikkiaan Masinotekilla on kokemusta sadoista IoT asennuksista ja erilaisten mittausten toteuttamisesta.

Lue lisää aiheesta: emmi lims vesilaitos laboratoriojärjestelmä mittausasema raportointijärjestelmä jatkuvatoiminen iot sameusmittaus