Masinotek

Hyvinkään Vesi tilasi vesilaboratorion tulospalvelun Masinotekilta

Vesilaitoksen verkostoveden laatutarkkailu ja laboratoriotulokset Hyvinkään Vesi käyttää Masinotekin AHJO-järjestelmää kunnossapidossa ja EMMI-järjestelmää mm. pohjavesipintojen sekä vesijohtoverkon virtausmittausten automaattisessa seurannassa. Uusimpana laajennushankkeena Masinotek on toimittanut kehittämäänsä EMMI-järjestelmään Hyvinkään Vedelle myös laboratoriotulosten automaattisen datakeräyksen ja tulosten automaattisen raportoinnin eri osapuolille. Toiminto helpottaa veden laadun seurantaa ja tehostaa valvonnan prosesseja.

Masinotekin EMMI vesilaitoksen verkostovesien tarkkailussa vesitornista

Juomaveden laadun tarkkailu on pitkäjänteistä toimintaa

Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa korkealaatuista juomavettä asukkaille. Hyvinkäällä vettä tuotetaan tekopohjavesialueilla sekä Päijänne-tunnelin kautta johdettavasta vedestä että osittain myös suoraan pohjavedestä suodatusvesilaitoksilla. Laajuudeltaan Hyvinkään Vesi on Suomessa keskisuuri toimija ja kaupunkina merkittävä kasvukeskus Hämeen ja Uudenmaan maakuntien rajalla.

Veden laadun seurantaa tehdään vesilaitoksella sekä vedenottokaivoista, lähtevän vesilaitospään putkistoista, vesitorneista että myös jatkuvasti tehtävällä näytteenotolla vesijohtoverkon eri pisteistä. Kokonaisuutena Hyvinkään näytteenoton tarkkailusuunnitelmaan kuuluu lähes 60 säännöllistä näytteenottopistettä. Näytteet otetaan vesilaitoksen tai vesilaboratorion henkilökunnan toimesta ja niiden tulostiedot toimitetaan tyypillisesti PDF-muodossa vesilaitokselle.

Masinotekin EMMI vesilaitoksen laatuseurannan kuvaajat Masinotek on kehittänyt EMMI-järjestelmään automaattiset rajapinnat ja laboratoriodatan tietomallin, jonne voidaan kerätä laboratorioanalyysien tulokset lähes jokaiselta suomalaiselta vesilaboratoriolta. Parhaimmillaan rajapinnat mahdollistavat datan päivittymisen vesilaitoksen omaan EMMI-järjestelmään jopa vain 15 minuutin kuluttua tulosten valmistumisesta. EMMIssä pystytään yksittäiset näytteenottotulokset koostamaan pitkiksi aikasarjoiksi niin, että samasta näytteenottopisteestä tehtyjä analyysejä voidaan tarkastella jopa yli kymmenen vuoden ajalta visuaalisina kuvaajina ja taulukkomuodossa.

Masinotekin EMMI mahdollistaa vesilaitoksen omatarkkailun

Mukaan myös vesilaitoksen omatarkkailun tulokset AHJOn kautta

Hyvinkään Vesi on käyttänyt Masinotekin kehittämää AHJO-kunnossapitojärjestelmää sekä laitosten kunnossapidossa että myös kenttämittaustietojen keräyksessä yhtäjaksoisesti jo yli kymmenen vuotta. AHJOn etuna on, että sillä voidaan kirjata maastossa tehtävät kenttähavainnot lukuarvoina kunkin laite- tai maastokohteen käyttöpäiväkirjaan. Näin mm. vesilaitosten laaturaportoinnin osana tehtävät laaduntarkkauluprosessit on sisällytetty AHJOon. AHJO ajastaa tarkkailutehtävät automaattisesti perustuen edellisiin käyntikertoihin. Huoltotehtävien yhteydessä kirjataan AHJOon mm. kloorin pitoisuudet ja mahdollisesti tehtävät klooraukset. Nämä tiedot viedään automaattisesti EMMI-järjestelmään, jossa omatarkkailun tulokset ja laboratorion tekemät vedenlaadun analyysitulokset voidaan tarvittaessa yhdistää jatkuvatoimisesti yhteisiin tulostaulukoihin ja -kuvaajiin EMMI Johdettujen tulosten -laskentaominaisuudella.

Vesilaitosten raportointiprosessien automatisointi EMMI Sharen kautta

Hyvinkään Vesi on integroitunut naapurikuntien vesilaitosten kanssa monipuolisesti ja osa vedenottopisteistä ja vesilaitoskohteista on tarvittaessa yhteiskäytössä. Tämä edellyttää mittausdatan ja veden laatutietojen raportoinnin jakamista muiden toimijoiden kanssa. Myös viranomaisille tulee vesilaitoksen raportoida veden laadun kehittymisestä. Hyvinkäällä kaikki tämä raportointi on nyt pystytty toteuttamaan EMMIn valmiilla toiminnoilla. Prosessissa käytetään EMMIin liitettävää lisätoimintoa ns. EMMI Share -toiminnallisuutta, jolla voidaan tehdä automaattista mittausdatan jakamista muille toimijoille.

Yhteen EMMI-järjestelmään voidaan liittää rajattomasti erillisiä EMMI Share -palvelusivuja. Jokainen näistä voidaan konfiguroida jakamaan tiettyjen havaintopisteiden dataa EMMIstä niin yksittäisinä havaintotuloksina kuin myös pitkinä aikasarjoina. Toiminnolla voidaan tuottaa automaattista raportointia mistä tahansa EMMIin kerättävästä datasta ja jos EMMI Sharea katselee ulkopuolinen kumppanikäyttäjä, pääsee hän näkemään omilla käyttäjätunnuksillaan juuri itselle suunnatun reaaliaikaisen datan halutuista kohteista ja aikaväliltä. Hyvinkään Vedelle luotiin tällaisia EMMI Share -näkymiä yhteensä seitsemän kappaletta, joilla käytännössä automatisoitiin raportointi niin naapurivesilaitoksille, muutamalle yhteistyökumppanille kuin myös ELY-keskukselle. Mittausdatan laadun valvonnan osalta tulokset voidaan ensin vielä tarkistaa Hyvinkään Veden omista EMMI-käyttöliittymistä, joka näin takaa, että raportoinnin automatisointi ei vaikuta tulostoiminnan laatuun.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo vesilaitos lims laboratoriojärjestelmä pohjavesitarkkailu karttapalvelu pohjavesi raportointijärjestelmä ennakkohuolto ympäristömonitorointi