Masinotek

Reaaliaikainen vuotovesiseuranta Masinotekilta Hyvinkään Vedelle

EMMI-järjestelmän graafinen näkymä Hyvinkäään Veden verkostomittauksista. Yksi vesilaitosten suurimpia haasteita on vuotovesien seuranta puhdasvesiverkostoissa. Masinotek on toimittanut Hyvinkään vesilaitokslle uudenlaiset virtaamamittauskaivot ja- laitteet, joiden virtausmittaustiedot kerätään reaaliajassa Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään. Uutta hankkeessa oli valittu virtausmittaustekniikka ja kustannustehokas kokonaisratkaisu.

Vuotovesiseurantaa kustannustehokkaasti

Vesijohtoverkostot ovat laajoja kokonaisuuksia ja verkostojen ikääntyessä myös huoli vuotovesien kasvavasta määrästä lisääntyy. Tyypillisesti vuotovesiä seurataan erilaisilla automaatioon kytketyillä mittaus- ja seurantajärjestelmillä, jotka kuitenkin ovat usein niin kalliita, että mittauspisteiden määrää joudutaan rajoittamaan. Tämä taas estää sen, että vuotovesien seuranta saataisiin mahdollisimman kattavaksi.

YDOC virtausmittaus kaivokuva sisältä laitteineen. Masinotek on kehittänyt vuosien saatossa omia seurantatekniikoitaan ja eri hankkeissa saatujen kokemusten perusteella luonut uuden kustannustehokkaan tavan seurata vuotovesiä laajoissakin verkostoissa. Ajatuksena on toteuttaa moniin eri tietolähteisiin perustuva kokonaisvaltainen seuranta, jonka keskeisenä osana toimii Masinotekin EMMI-järjestelmä. EMMIin voidaan kytkeä useita erilaisia datalähteitä ja tuoda siten tietoa sekä asiakkaan jo olemassaolevista mittauspisteitä että myös uusista kustannustehokkaalla suunnittelulla toteuttavista virtausmittauskaivoista.

Hyvinkään Vedelle toteutetussa hankkeessa Masinotek toteutti virtaamamittaukset isoihin 500 mm runkoputkistoihin. Koska runkoputket muodostavat keskeisen lähteen Hyvinkään kaupungin vedenhankinnassa, oli jo suunnitteluvaiheessa tärkeää, että kaikki asennukset pystyttäisiin uudessa konseptissa toteuttamaan ilman vesikatkoja. Masinote mittakaivo talvisessa metsässä.

Paristotoimiset mittalaitteet ja asennus ilman putkikatkoja

Toteutustapana Masinotek käytti omia jälkiasennuskaivoja sekä suoraan vesikohtoputken vaipan läpi porasatulalla asennettavia mittausyhteitä. Mittausyhteisiin asennettiin Masinotekin toimittamat magneettis-induktiiviseen mittausperiaatteeseen perustuvat mittaussauvat. Nämä pystyvät seuraamaan virtaamaa putkistossa molempiin virtaussuuntiin ja välittämään mittaustietoja reaaliajassa dataloggerille.

Mankkusauva kaivossa. Hankkeen kokonaiskustannuksia alensi myös se, että kaikki Masinotekin mittauslaitteet ja GSM-verkon yli kommunikoivat dataloggerit on varustettu pitkäikäisillä paristoilla ja näin mittauskaivoihin ei jouduttu vetämään sähköliittymiä. Näin ne pystyttiin myös sijoittamaan juuri mittausten kannalta edullisimpiin paikkoihin.

Hankkeessa lisähaastetta toi myös se, että runkoputki oli osin vanhaa himaniittiputkea, jonka osalta liitostyöt oli tehtävä erityisellä varovaisuudella. Myös putken normaalia suurempi seinämävahvuus oli tärkeä pystyä huomioimaan, jotta virtaamamittaussauva pystyttiin sjoittamaan tarkasti virtaaman keskikohtaan.

Kuva vuotovesiseurannasta, graafinen kuvaaja EMMI-järjestelmässä.

Vuotovesiseurannassa EMMI-järjestelmään kerätään sekä virtaamatiedot että myös painetiedot, sillä Masinotekin mittauskokonaisuus sisältää myös paineanturit. EMMIssä pystytään automaattisesti laskemaan ja vertaamaan eri havaintopisteiden virtausmittaus- ja painetietoja ja löytämään näin epäjatkuvuuskohtia, jotka voivat merkitä syntyneitä vuotokohtia verkoston eri osissa.

Lue lisää aiheesta: emmi vuotovesiseuranta etäseuranta virtausmittaus vesilaitos mittausasema aluemittausjärjestelmä