Jyväskylän Energialle laajennus automaattiseen pohjavesitarkkailuun

Hiekkakankaan metsässä oleva pohjavesiputki. Jyväskylän Energia Oy:n Vesi- ja Verkot -yksikkö on yksi Suomen suurimpia vesilaitoksia. Yhtiö vastaa mm. puhtaan veden tuottamisesta, jakelusta ja jätevesilaitoksista. Masinotek on jo vuosia vastannut useiden pohjavesialueiden automaattisesta pinnanseurannasta Jyväskylän Energialle. Kesän 2019 alussa toimintaa laajennettiin Keski-Suomessa uudelle pohjavesialueelle.

Mittaustekniikkana on paineanturit, jotka kytketään paristotoimisiin ja 4G-modeemilla varustettuihin dataloggereihin. Jatkuvatoiminen mittausasema kerää mittaustietoina kerran vurokaudessa pohjaveden ja ilman lämpötilat sekä ilmanpaine ja veden hydrostaattinen paine. Data lähetetään Masinotekin koodaamaan EMMI-järjestelmään. EMMIn laskenta-algoritmeilla maastosta tulleet painearvot muutetaan pinnankorkeustuloksiksi ja visualoisoidaan koko pohjavesialueen osalta korkeustuloksina verrattuna meren pinnankorkeuteen.

Graafinen kuvaaja pohjavesitarkkailusta. Masinotek toimittaa laajennushankkeessa olemassa olevien automaattisten pinnankorkeuslaitteiden uudet konfiguraatiot sekä kytkennät jatkuvasti ylläpidettävään EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. Tavoitteena on saada uusi Jyväskylän pohjoispuolella sijaitseva pohjavesialue tarkkaan automaattiseurantaan. Samassa hankkeessa laajennetaan myös rajapintaa, jolla voidaan tuoda pumppaustietoja automaatiojärjestelmästä EMMIin.

Järjestelmä pystyy myös yhdistämään eri mittauslähteistä tulevaa dataa. Näin voidaan visualisoida lähes reaaliajassa pohjaveden havaintoputkista mitattavat pohjaveden pinnankorkeusmuutokset koko pohjavesialuetta koskien. Samalla tavalla voidaan havaintoputkien data yhdistää automaatiosta rajapinnan yli tuotavaan dataan ja arvioida näin automaattisesti pumppauksen vaikutuksia pohjavesialueen tilaan.

Lue lisää aiheesta: emmi pohjavesi pohjavesitarkkailu jatkuvatoiminen mittausasema pumppaamo vesilaitos