Masinotek toteutti Jyväskylän Energian automaatiosta rajapinnan EMMI-järjestelmään

Pohjaveden havaintoputki metsässä mäntyjen vieressä. Jyväskylän Energian Vesi- ja verkot -yksikkö vastaa Keski-Suomessa vedenhankinnasta laajalla maantieteellisellä alueella. Yhtiö kehittää myös uutta Pisara-palvelua, jonka tarkoituksena on tehostaa vesihuoltoalan prosesseja myös muiden vesilaitosten osalta. Masinotek on toimittanut ja ylläpitänyt jo vuosia pohjaveden automaattista pinnankorkeuden seurantaa Jyväskylän Energialle. Mittausdata kerätään EMMI-järjestelmään, jonka käyttötarkoitusta laajennettin nyt tehdyn rajapintahankkeen kautta.

Luonnollisten pohjavesivarojen sekä tekopohjaveden hyödyntäminen edellyttää vedenottolupia sekä tarkkaa ympäristön seurantaa. Seurannalla halutaan varmistua siitä, että vedenotto ei ole liiallista eikä johda pohjavesiesiintymän tilan heikentymiseen. Tyypillisesti pohjavesiä seurataan mittaamalla säännöllisesti pohjaveden pinnankorkeutta ja ajoittain myös laatua.

Talvikuva pohjaveden havaintoputkesta aidatulla alueella metsän laidassa. Masinotek on aikaisemmissa projekteissaan toimittanut Jyväskylän Energialle kymmeniä pohjaveden pinnanmittaukseen tarkoitettuja automaatiolaitteita. Laiteyksiköt koostuvat pitkäikäisillä paristoilla toimivista 3G/GPRS-loggerista sekä paineantureista. Pinnankorkeus mitataan havaintoputkeen asennettavalla paineanturilla, joka mittaa myös veden lämpötilan. Havaintoputken yläpäässä oleva tiedonkeräysloggeri tallettaa mittausarvot sekä mittaa samalla myös ilman lämpötilan ja ilmanpaineen havaintopisteessä. Mittaustiedot lähetetään automaattisesti mobiilidatayhteydellä Masinotekin toteuttamaan ja ylläpitämään EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään. EMMIssä tieto talletetaan ns. raakadatana, mutta järjestelmä laskee tuloksista automaattisesti sekä havaintoputkikohtaisesti että koko pohjavesialueen osalta pinnankorkeudet suhteessa merenpintaan. Dataa voidaan tarkastella myös historiatietojen osalta, jotka järjestelmään on tuotu vanhoista manuaalimittauksista.

Nyt toteutetussa hankkeessa haluttiin lisätä EMMIin kerättävää tietoa myös niistä vesimääristä, mitä pohjavesialueelta pumpataan verkostoon. Nämä tiedot kerätään automaatiojärjestelmään yhdessä pumppauskaivojen pinnankorkeuksien kanssa. Tämä data kytkettiin nyt moderneilla rajapintatekniikoilla päivittymään EMMIin.

Lue lisää aiheesta: emmi pohjavesi pinnankorkeus paineanturi jatkuvatoiminen mittausasema pohjavesiseuranta