Masinotek valittiin ELY-keskusten mittalaitetoimittajaksi

Vesistön pinnankorkeuden mittauspiste ELY-keskukset vastaavat Suomen vesistöjen valtakunnallisesta pinnankorkeuksien seurannasta. Masinotek on voittanut julkisen kilpailutuksen ja solminut Suomen ELY-keskusten kanssa monivuotisen sopimuksen uusien reaaliajassa seurattavien pinnanmittauslaitteiden toimituksista. Kilpailutuksessa Suomen Ympäristökeskus SYKE testasi tarkasti useiden kuukausien ajan Masinotekin mittalaitteita, joiden todettiin täyttävän erittäin tiukoiksi määritellyt kriteerit ja toiminallisuudet.

Masinotekin pinnankorkeuden mittalaitteet paristotoimisia

koskikuva mittauspisteestä Hankkeessa toimitettavat vesistöjen pinnankorkeuden mittalaitteet perustuvat paineanturitekniikkaan yhdistettynä GSM-modeemilla varustettuun dataloggeriin. Masinotek on käyttänyt näitä laitteita jo vuosia sekä pohjavesialueilla, pintavesimittauksissa että V-patomenetelmään perustuvissa virtaamamittauksissa. Masinotekin GSM-dataloggeri pystyy toimimaan kovissa ulko-olosuhteissa jopa 5-10 vuotta ilman pariston vaihtoa.

ELY-keskusten kilpailutuksessa edellytettiin myös paineanturilta erittäin tarkkaa mittauskykyä ja mahdollisuutta tuottaa mittausdata SDI-12 -protokollaan perustuen dataloggerille. Masinotekilla on pitkä kokemus SDI-12 -protokollan käytöstä sekä veden laatumittauksissa että sääasema antureissa.

SYKE ja ELY-keskukset Masinotekin asiakkaita

Nyt aloitettu laiteyhteistyö ympäristöviranomaisten kanssa on jatkoa aikaisemmin toteutetuille toimitushankkeille. ELY-keskukset ovat olleet vuosia Masinotekin asiakkaita useissa maakunnissa. Aikaisemmissa hankkeissa Masinotek on toimittanut ELY-keskuksille yhtiön EMMI-järjestelmään perustuvia, kokonaisen maakunnan alueen kattavia pohjaveden seurantajärjestelmiä sekä patojen tarkkailujärjestelmiä. Masinotek vastaa koko ajan EMMIn ja sen taustajärjestelmien ylläpidosta ELY-keskuksille. ELY-keskukset käyttävät myös Masinotekin toimittamia pohjaveden laatuantureita tiealueiden jatkuvatoimiseen ympäristöseurantaan.

Lue lisää aiheesta: emmi pinnankorkeus paineanturi vesiensuojelu jatkuvatoiminen pohjavesitarkkailu povet dataloggeri