Masinotek

Savonia AMK hankki laajan hulevesiseurannan Masinotekilta

Masinotekin virtausmittaus hulevesiverkostossa Masinotek on toimittanut Kuopion kaupungin hulevesikohteiden seurantaan mittaus- ja tietojärjestelmäkokonaisuuden. Savonia-ammattikorkeakoulu kehittää ja tutkii uudessa HuLa-hankkeessaan hulevesien määrän ja laadun hallintaa sekä monitorotointia. Masinotekin kokonaistoimitus kattaa tutkaan perustuvat virtausmittarit, pinnankorkeutta tarkkailevat paineanturit sekä sadantaa seuraavat sademittarit. Huleveden virtaama ja muut parametrit kerätään reaaliajassa Masinotekin kehittämään ja ylläpitämään internet-pohjaiseen EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään.

Masinotekin avokanavan tutka-anturi

Tutka-anturit mittaavat tarkasti avokanavien virtausta

Keskeisin ja uusin Masinotekin hankkeeseen toimittama anturityyppi on avokanavien tutkavirtausmittari. Anturilla pystytään mittaamaan tarkasti sekä kanavan virtaama että veden pinnankorkeus samanaikaisesti. Masinotekin doppler-ilmiötä hyödyntävä mikroaaltoalueen tutka-anturi kommunikoi mitatun datan sarjaväyläprotokollan kautta GSM-dataloggerille, joka lähettää mittaustulokset Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään. Masinotekin tutkavirtausmittari soveltuu käytettäväksi Kuopion hankkeessa sekä pienempien yksittäisten hulevesiputkistojen että myös leveämpien kaupunkipurojen virtausmittauksiin. Samalla anturilla voidaan mitata sekä avouomien, kanavien että myös leveämpien jokien virtaamia.

Masinotekin paineanturi

Virtausmittauksia myös paineantureilla

Masinotek on toimittanut Savonian hankkeeseen myös erittäin tarkkoja paineantureita. Paineanturit on kytketty samaan GSM-dataloggeriin, jolla kerätään myös sademittaustiedot virtausmittauspisteestä. Paineantureiden näyttämä voidaan kalibroida ensin samassa pisteessä olevan virtausmittaritutkan kanssa ja myöhemmin sitten pelkällä paineanturilla voidaan seurata virtausmääriä myös ilman jatkuvaa tutka-anturia. Paineanturin mittaustuloksessa kompensoidaan automaattisesti ilmanpaineen vaikutus tulokseen. Data toimitetaan reaaliajassa EMMI-järjestelmään, jossa tulokset muutetaan EMMIn algoritmilaskennalla pinnankorkeus- ja virtaamatuloksiksi.

Paikallisen säätilan seuranta parantaa kokonaisymmärrystä

Hulevesikaivon mittauspaikat virtausmittaukseen Yhtenä keskeisenä osana kokonaisuutta Masinotek on varustanut kaksi mittauspistettä myös sademäärän reaaliaikaisilla mittausantureilla. Normaalitilanteessa sadeanturi tallentaa sademäärää kerran tunnissa. Kun alkaa sataa, sadeanturi tihentää automaattisesti mittausväliä siten, että sadehetki tallentuu 0,2 mm tarkkuudella heti sateen alkuhetkestä alkaen. Tällä tavalla saadaan kerättyä talteen myös lyhempien mittausjaksojen rankat sadekuurot sekä sateen intesiteetin vaihtuminen pienilläkin alueilla. Sademittarit antavat pulssidataa virtausmittausten dataloggereille ja tätä kautta kaikki tulokset voidaan kytkeä näkymään EMMIn yhteisissä kuvaajissa.

Hulevesiputken virtausmittaus jatkuvatoimisella virtausmittaustutkalla

Ilmastonmuutos lisää hulevesijärjestelmien tarvetta

Savonian tavoitteena on kehittää pitkäaikaisen seurantahankkeen aikana sekä hulevesimäärien että myös hulevesien laadun seurantaa. Masinotekin EMMI-järjestelmään voidaan tuoda hankkeen aikana dataa myös muista lähteistä, joilla on merkitystä kokonaishankkeen kannalta. Käytännössä samaan EMMIin voidaan siis kytkeä tarvittaessa jopa satoja erilaisia mittauspisteitä, kytkeä dataa ulkoisista avoimen rajapinnan lähteistä sekä tuottaa rajapintojen kautta tietoa myös laboratorioanalyysituloksista sekä jatkuvatoimisista laatumittausantureista.

Savonian HuLa-hanke on keskeinen paikka myös Masinotekille päästä seuraamaan eturivin kehitystyötä hulevesiseurannan osalta. Ilmastonmuutoksen eteneminen tuottaa jo lähitulevaisuudessa yhä enemmän haasteita tulvavesien ja hulevesien hallinnalle. Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa mahdollistaa sen, että hankkeen tutkimustiedon kautta Masinotek pystyy jatkossa yhä paremmin palvelemaan teollisuutta, kaupunkeja ja kuntia hulevesien hallinnan ja seurannan toiminnoissa.

Lue lisää aiheesta: emmi virtausmittaus vuotovesi pumppaamo aluemittausjärjestelmä hulevesi ympäristömonitorointi