Nurmijärven Vedelle automaattinen pohjavesiseuranta

Pohjaveden havaintoputki metsässä. Masinotek on toimittanut kesän 2018 aikana Nurmijärven Vedelle pohjavesialueen automaattiseurantaan laitteet ja seurantapalvelut. Kohdealueena on Teilinummen pohjavesialue, jossa selvitetään mahdollisuuksia tekopohjavesitoiminnan aloittamiseen. Alueella tehtävät imeytyskokeet edellyttävät tarkkaa ja jatkuvatoimista seurantaa pohjaveden pinnankorkeuksista.

Pohjaveden havaintoputki metsässä. Projektin taustalla on pitkään valmisteltu hanke, jossa Nurmijärven Vesi suunnittelee tekopohjaveden tuotannon aloittamista Nurmijärven koillisosassa sijaitsevan Teilinummen alueella. Ajatuksena on hyödyntää Päijännetunnelin vettä, jota käytetään mm. myös Tuusulan sekä Hyvinkään vesilaitoksilla tekopohjaveden raakavesilähteenä. Tekopohjaveden tuotanto mukailee luonnon omia prosesseja, jolloin sadevedestä muodostuu puhdasta pohjavettä kulkiessaan hiekkakankaan maaperän läpi.

Tekopohjavesi imeytetään maaperään siten, että verkostoon pumpattava pohjavesimäärä ei ylitä imeytettyä määrää. Näin käytännössä tekopohjaveden tuotanto ei yleensä vaikuta luontaisen pohjaveden määrään.

Masinotekin toimitusosuus kattaa sekä automaattiset pohjaveden pinnankorkeuden mittauslaitteet että internet-pohjaisen etäseurantajärjestelmän. Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan paineantureilla, jotka tunnistavat veden pinnankorkeuden vaihtelut hydrostaattisena paineena. Paineanturit asennetaan pohjavesikerrokseen kairattuihin n. 15-25 m syviin havaintoputkiin, joihin pohjavesi pääsee nousemaan pohjan siiviläputkiosuuden kautta. Havaintoputken yläpäähän asennetaan tiedonkeräysloggeri, joka on varustettu myös 3G/GPRS-lähettimellä. Loggeri saa tiedot paineanturilta Modbus RTU -protokollaa käyttävän sarjaliikenteen kautta ja lähettää tiedot Masinotekin verkkopalvelimelle.

Palvelinpäässä mittaustiedot avataan ja tallennetaan automaattisesti Masinotekin kehittämän EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän tietokantaan. Nurmijärven Veden sekä jatkuvatoiminen mittausasema -hankkeessa pohjavesikonsulttina toimivan Pöyry Oyj:n henkilökunta pääsee seuraamaan mittaustietoja reaaliajassa EMMI-järjestelmän kautta.

EMMIssä maastosta tulleet mittaustiedot käsitellään niin, että tuloksia voidaan tarkastella pinnankorkeutena suhteessa maan pintaan sekä suhteessa meren pinnan korkeuteen. EMMI tekee myös automaattisesti havaintoputkien vertailulaskennat, jossa tarvitaan aikaleimojen yhdistämisominaisuuksia. Koostekuvaajista päästään seuraamaan kaikkien seurannassa olevien havaintoputkien pinnankorkeuksia ja veden lämpötiloja yhteisillä kuvaajilla.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta pohjavesi jatkuvatoiminen mittausasema etävalvonta vesilaitos pinnankorkeus