Masinotek

Masinotek toteutti Sipoon Vedelle sähkönkulutuksen seurantapalvelut

Jätevesipumppaamon taajuusmuuttajat Sipoon Vedellä on kymmeniä jätevesipumppaamoita sekä taajamien paikallispumppaamoina että HSY:n Viikin puhdistamoon johtavina siirtopumppaamoina. Pumppaamoiden yhteinen sähkönkulutus on vesilaitokselle merkittävä kuluerä ja kustannuksia nostaa myös tahaton hulevesien joutuminen viemäriverkostoon. Masinotek on toteuttanut Sipoon Vedelle sähkönkulutuksen seurantajärjestelmän, jolla kerätään kaikista jätevesipumppaamoista tuntikohtaiset kulutusmittaustiedot. Järjestelmää voidaan käyttää mm. vuotovesien hallinnassa ja pumppaamoiden huoltotoiminnan optimoinnissa.

Automaattinen rajapinta sähkönkulutuslukemiin

Sähkönkulutus jätevesipumppaamoissa Sipoon Veden sähkönsiirron toimittaja on Keravan Energia. Se toimittaa sähköä Sipoon Veden kymmeniin kulutusmittauspisteisiin, joista suurin osa on yksittäisiä jätevesipumppaamoita. Kulutuspisteissä on automaattiset ja GSM-verkon yli lähettävät etäluettavat kulutusmittarit. Kulutus mitataan kerran vuorokaudessa, mutta tiedot sisältävät kulutustiedot tunnin tarkkuudella. Masinotek on kehittänyt osaksi EMMI- ja AHJO-järjestelmiä erillisen rajapintapalvelun, jonka avulla se pystyy hakemaan minkä tahansa sähköverkkotoimijan etälukudatan jatkuvatoimisesti.

Sipoon Veden sähköliittymät EMMI-järjestelmään

Masinotekin toteuttaman rajapinnan tiedot kirjautuvat automaattisesti koko ajan yhtiön Sipoon Vedelle toteuttamaan EMMI-kulutusseurantaan. Tätä varten EMMIn on luotu havaintopisteet jokaiselle jätevesipumppaamolle. Rajapintatoteutuksen alkuvaiheessa EMMIin tuotiin kerralla yli 400 000 aikaleimaa, jotta mukaan saatiin myös riittävän kattava datamäärä historiallisesta sähkönkulutusdatasta. Nyt kulutusdataa kerätään EMMIn kerran vuorokaudessa tunnin tarkkuudella.

Jätevesipumppaamoiden sähkön kulutusseuranta liittyy säätilaan

Normaalisti jätevesipumppaamoiden käynti perustuu tiettyyn päivävaihteluun, jota rytmittävät ihmisten normaalit asumistottumukset. Pumppaamoiden käyntiaste heijastaa lähes suoraan kuluttajien vesijohtoveden käyttöä. Asuinalueilla rytmiä sekoittaa lähes ainoastaan säätilan muuttumiset sateen ja kuivan kauden välillä. Mikäli alueen hulevedet johdetaan erilliseen ja usein painovoimaiseen hulevesijärjestelmään, niin tällöin sateen alkamisen ei pitäisi näkyä jätevesipumppaamoiden käyntiasteen nousuna juuri lainkaan. Päinvastaisessa tilanteessa jätevesipumppaamon käynnin tihentyminen merkitsee joko hulevesien joutumista väärään putkiverkkoon tai suoranaista viemäriverkon vuototilannetta mikäli sateen alkaminen nostaa merkittävästi pumppaamon käyntiä.

EMMI vertaa automaattisesti sähkönkulutusta ja sadetilanteita

Sadannan vaikutus jätevesipumppaamon pumppausmääriin EMMI-järjestelmässä on ainutlaatuinen johdettujen tulosten toiminto. Tällä voidaan yhdistää reaaliajassa lähes mitä tahansa mittaustuloksia täysin erilaisista mittausdatalähteistä ja rajapinnoista. Toiminto mahdollistaa esim. sadannan seurannan suhteessa sähkönkulutukseen. Sipoon Veden tilanteessa Masinotek toteutti myös toisen rajapinnan, jolla EMMIin tuodaan lähimpien julkisten sääasemien säädataa Suomen ilmatieteenlaitoksen sääasemilta. Tästä datasta yhdistetään sadanta yhteen kaikkien pumppaamoiden sähkönkulutusmittausten kanssa. Lopputuloksena nähdään helposti kuvaajilla mikäli sadanta vaikuttaa useampien ketjutettujen pumppaamoiden ja jonkin tietyn pumppaamon käyntiasteisiin.

Myös pumppaamoiden hyötysuhde seurantaan

Jatkohankkeena on suunniteltu, että jätevesipumppamoiden sähkönkulutuksen kautta voitaisiin tarkkailla automaattisesti myös pumppaamoiden hyötysuhdetta. EMMIn rajapintojen kautta voidaan järjestelmään tuoda myös pumppaamoiden virtausmittausten tuloksia suoraan vesilaitoksen automaatiojärjestelmästä. Sähkönkulutuksen suhteellisen osuuden kasvu verrattuna pumpattuun jätevesimäärään on merkki kuluneista pumppuosista, tukkeumista pumppaamossa tai muusta viasta. Masinotekin EMMI-järjestelmään voidaan konfiguroida hälyjä sekä luoda automaattisesti huoltotehtäviä Sipoon Vedelle Masinotekin jo aikaisemmin toimittamaan AHJO-kunnossapitojärjestelmään. Myös Masinotekin toteuttamassa Masmaps-karttapalvelussa voidaan visualisoida ns. heatmaps-toiminnolla seurantaa vaativat jätevesipumppaamokohteet.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos vuotovesi kunnossapitojärjestelmä jätevesipumppaamo karttapalvelu virtausmittaus jätevesi verkkotietojärjestelmä aluemittausjärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä hulevesi ahjo ennakkohuolto sähkönkulutuksen seuranta Fingrid Datahub sähkönkulutus sähkömittari energiatehokkuus