Masinotek

EMMI-ympäristöseuranta Tuusulan Seudun Vedelle

Graafinen näkymä Tuusulan Seudun Veden EMMI-järjestelmän mittaustuloksista. Tuusulan Seudun Vesi (TSV) Oy on Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Sipoon kaupunkien ja kuntien omistama tukkuvesitoimittaja. TSV vastaa omistajakuntien vedenhankinnasta sekä jakelusta kuntien vesijohtoverkkoihin. Merkittävän osan hankkimastaan vedestä TSV tekee tekopohjavedestä, jonka alkulähde on Päijänteeltä lähtevä Suomen pisin veden siirtotunneli.

Tekopohjaveden seurannassa tärkeää on tarkkailla mahdollisimman jatkuvatoimisesti imeytettävän vesimäärän ja vesilaitoksella maaperästä nostettavan vesimäärän suhdetta. Samalla tapaa TSV:n tehtäviin kuuluu myös luonnontilaisten pohjavesivarantojen jatkuvatoiminen tarkkailu laajalla toiminta-alueellaan.

Masinotek toimittaa TSV:lle omaan ohjelmistokehitykseensä pohjautuvan EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän. Hanketoteutus on jatkoa projekteille, joiden yhteydessä Masinotek on toimittanut TSV:lle pohjaveden jatkuvatoimisia GPRS-verkkoyhteyden yli lähettäviä pohjaveden pinnankorkeuden mittausasemia. Samalla tapaa EMMI-järjestelmä kytkeytyy myös osaltaan Masinotekin TSV:lle toimittamaan AHJO-käyttöpäiväkirjajärjestelmään, jolla voidaan kerätä kenttälaitteilla mittaustuloksia maastosta ja vesilaitoksilta.

Pumppaamo metsän laidassa. EMMI-järjestelmään perustetaan havaintokohteet kaikille TSV:n havaintokaivoille. Näistä suurin osa on ns. manuaalisesti mitattavia kaivoja, joiden mittaustulokset kirjataan EMMIin noin kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi EMMIin kytketään automaattisesti kerran vuorokaudessa tai useammin GPRS-yhteyden yli kommunikoivat Masinotekin toimittamat Keller GSM2-pohjaveden mittausyksiköt. Lisäksi toimitukseen kuuluu myös rajapintojen toteuttaminen TSV:n laboratorioanalyysipalvelutoimittajan LIMS-järjestelmään. Näin EMMIin kerätään myös verkostoveden käyttötarkkailun sekä terveystarkastajan jaksottaisen näytteenoton analyysitulokset.

EMMI mahdollistaa myös pohjavesien tilan jatkuvatoimisen tarkkailun suhteessa maastosta pumpattuihin ja alueen kunnille jaettaviin vesimääriin. Tätä varten Masinotek toteuttaa EMMIin rajapinnan, jolla järjestelmään voidaan tuoda automaattisesti kaikkien vesihuoltoalueen pumppaamoiden verkostoon pumppaamat vesimäärät. Näin mahdollistetaan myös kattavien raporttien seuranta EMMIstä graafisilla kuvaajilla sekä raportointitietojen toimittaminen viranomaisille.

Lue lisää aiheesta: emmi vesilaitos ympäristöseuranta laboratoriojärjestelmä lims jatkuvatoiminen mittausasema ennakkohuolto ahjo ympäristömonitorointi