Masinotek

Joensuun Veden automaatiosta rajapinta Masinotekin EMMI-järjestelmään

EMMI-järjestelmään automaattisesti rajapintojen kautta tuleva data. Joensuun Veden maantieteellinen toimialue on laaja ja vaatii tarkkaa vedenottamoiden seurantaa. Ympäristöluvat edellyttävät pohjavesiseurantaa, jota on tehty Masinotekin toimittaman EMMI-järjestelmän kautta vuodesta 2016 lähtien. Uuden hankkeen kautta EMMIin kehitetään myös rajapinnat Joensuun Veden automaatioon, jolloin saman järjestelmän kautta voidaan seurata veden pumppausmääriä sekä lähivesistöjen ja pohjavesialueiden pinnankorkeuksia.

Vesilaitosten käyttöluvissa määritellään maksimirajat sille kuinka paljon eri pohjavesialueilta voidaan ottaa vettä riskeeraamatta pohjaveden tilaa. Pohjaveden määrään vaikuttavat alueen sadanta ja se mistä paikoista ja kuinka paljon vettä pumpataan verkostoon. Näitä tietoja seurataan yleensä kahden eri järjestelmän kautta. Pumppaamot on kytketty vesilaitoksen automaatiojärjestelmään, josta nähdään virtaamat. Pinnankorkeuksia tarkkaillaan manuaalisesti tai automaattisilla mittauslaitteilla. Tarkkailun tuottama tieto kerätään mittalaitetoimittajan PC-pohjaiseen sovellukseen.

Uudessa hankkeessa toteutettavan automaatiojärjestelmän ja EMMIn välisten rajapintojen avulla Joensuun Vesi pääsee seuraamaan sekä pohjavesialueen pinnankorkeustilannetta että alueelta pumpattuja vesimääriä samassa järjestelmässä ja yhteisissä EMMIn seurantakuvaajissa. Hanke lisää pohjavedenoton turvallisuutta ja seurattavuutta sekä mahdollistaa datan automaattisen toimittamisen viranomaisille. Kun toiminto on valmis, pystytään mittausdataan yhdistämään myös jo toteutettuja sääasemarajapintoja, jotka täydentävät tilanneseurantakuvaa pohjavesialueilta.

Lue lisää aiheesta: emmi pohjavesi pumppaamo pinnankorkeus pohjavesiseuranta