Ähtärin Energia ja Vesi hankki laboratoriotietojen seurantajärjestelmän Masinotekilta

Kuva pandasta. Masinotek on toimittanut loppukesän 2020 aikana eläinpuistostaan kuuluisan Ähtärin kaupungin vesilaitoksen käyttöön EMMI-järjestelmän. EMMIin päivittyy vesilaboratorion tulostiedot automaattisesti suoraan laboratorion LIMS-järjestelmästä. Ähtärin EMMIin toteutettiin myös pohjavesien pinnankorkeuden seuranta, vanhojen historiatietojen yhdistäminen ja tiedon jako naapurivesilaitokselle EMMI Share -toiminnolla.

Laboratoriotiedot automaattisesti vesilaitoksen omaan järjestelmään

EMMI-järjestelmän laboratoriotulosten seuranta taulukkomuodossa. Suomalaisten vesilaitosten tärkeimpiä tehtäviä on seurata toimintansa laatua jatkuvasti niin puhtaan veden tuottamisessa, kuin jätevesien käsittelyssäkin. Tätä voidaan tehdä nykyään myös jatkuvatoimisilla automaattiantureilla, mutta varsinainen laaja ja tarkka seuranta nojaa näytteenottoon ja näytteistä tehtyihin laboratorioanalyyseihin. Nykyään vasta erittäin harvat vesilaitokset saavat nämä tulostiedot suoraan omiin järjestelmiinsä. Laboratorio lähettää tulostiedot yleensä vesilaitoksille PDF-tiedostoina tai vesilaitos voi kirjautua laboratorion tulospalveluun ja seurata tietoja laboratorion sivuilta.

Hankaluutena on, että näin ei laboratorion tietoja päästä seuramaan pitkinä aikajaksoina eikä tuloksia voida hyödyntää ilman Exceleillä tehtyä manuaalista kirjaustyötä muussa vesilaitoksen seurannassa. Masinotek on kehittänyt EMMI-järjestelmän, jolla laboratorion tulostiedot voidaan tuoda automaattisesti erilaisten rajapintojen kautta suoraan vesilaitoksen omaan järjestelmään. Tämä mahdollistaa datan seurannan pitkinä aikasarjoina havaintopisteittäin niin, että jokaisen määrityksen ja analyysimenetelmän tulokset näkyvät omissa kuvaajissaan. Tyypillisesti EMMIin tuodaan laboratorion tulostiedot sekä viranomaisten edellyttämästä verkostopisteiden seurannasta, vesilaitoksen omasta käyttötarkkailusta että jätevesilaitoksen prosessiseurannasta ja päästötarkkailusta. Osalla vesilaitoksia on myös velvoitteita seurata purkuvesistön tilaa ja myös nämä tiedot voidaan tuoda automaattisesti EMMIin.

Ähtärissä seurataan EMMIn kautta jatkossa myös pohjavesiä

EMMI-järjestelmän pohjavesien seuranta graafisina käyrinä. Yksi eniten käytetyistä EMMIn valmiista prosesseista on seurata järjestelmällä pohjavesien pinnankorkeuksia. Tämä toiminto täyttää viranomaisvaatimukset lupaehtojen edellyttämästä jatkuvasta pinnanseurannasta sekä raportoinnista. Ähtärissä pohjavesien pinnankorkeuksia on seurattu kymmeniä vuosia ja tulokset on aikaisemmin talletettu Excel-taulukoihin. Nyt Masinotekin toteuttaman hankkeen yhteydessä luotiin EMMIin kaikki pohjavesiputkikohteet ja tuotiin myös vanhat historiatiedot EMMIn tietokantaan. Jatkossa Ähtärin Energia ja Vesi voi tallettaa pohjaveden pinnankorkeudet suoraan EMMIin internet-selaimen käyttöliittymästä.

EMMIssä pohjaveden pinnankorkeuksia voi seurata sekä havaintoputkittain että myös kokonaisen pohjavesialueen osalta. EMMIin voidaan toteuttaa myös rajapinnat paristotoimisiin pohjaveden pinnankorkeuden mittalaitteisiin ja yhdistää automaattisesti manuaali- ja automaattimittaukset toisiinsa. Myös viranomaisraportointi hoituu EMMIstä joko perinteisillä Excel-taulukoilla tai suorilla ELY-keskusten POVET-tiedonsiirroilla, jotka automatisoivat siis myös viranomaisraportoinnin.

Lue lisää aiheesta: emmi etäseuranta pinnankorkeus vesilaitos pohjavesi laboratoriojärjestelmä