Masinotek

Ulvilan Vesilaitoksen laboratorioanalyysitulokset ja pohjavesitarkkailu Masinotekin EMMI-järjestelmään

Pohjavesitarkkailun mittauspiste metsässä. Vesilaitoksen tehtävänä on turvata toiminta-alueellaan sopimusasiakkaidensa tarvitseman veden määrällinen ja laadullinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Laatuseurantaa varten Ulvilan Vesilaitos tilasi Masinotekiltä EMMI-järjestelmän, johon jatkossa kerätään datat pohjaveden pinnankorkeusmittauksista ja talousveden laboratorioanalyysituloksista.

EMMI-logo.

Masinotekin EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä

EMMI-järjestelmä on Masinotekin kehittämä internet-pohjainen järjestelmä, johon voidaan yhdistää kaikki asiakkaan ympäristön tarkkailuun ja jatkuvaan mittaustoimintaan liittyvä data, analyysit ja raportointiprosessit. EMMIssä on kehittyneet API-rajapinnat, jota kautta järjestelmään voidaan hakea useista lähteistä kerättyä dataa automaattisesti. Lisäksi Masinotek on toteuttanut EMMIin valmiit rajapinnat muun muassa mittalaitteiden kunnossapitojärjestelmään, sähköisiin käyttöpäiväkirjoihin, mobiilisti täytettäviin kenttälomakkeisiin, automaattiseen hälytysjärjestelmään sekä laajaan karttasovelluspalveluun. Hankkeessa Ulvilan Vesilaitos käyttöönottikin EMMIn lisäksi myös Masinotekin AHJO-mobiilikäyttöliittymän pohjaveden pinnankorkeuksien kirjauksiin.

EMMI-järjestelmä helpottamaan pohjaveden ja laboratorioanalyysitulosten seurantaa

Vesilaitoksen käyttöluvissa määritellään maksimirajat sille, kuinka paljon eri pohjavesialueilta voidaan ottaa vettä riskeeraamatta pohjaveden tilaa. Pinnankorkeuksia tarkkaillaan manuaalisesti tai automaattisilla mittalaitteilla. Lisäksi vesilaitosten lupaehdot edellyttävät jatkuvaa ja laajaa näytteenottoa niin raakavedestä kuin verkostovedestäkin sekä laatuseurannan analyysitulosten raportointia vesilaitoksen asiakkaille ja valvovalle viranomaiselle. Näytteenottopisteitä on usein kymmeniä ja täten vuosittaisia laboratorioanalyysejä jopa satoja.

Laboratorioanalyysitulosten seurannan ja tulosten raportoinnin helpottamiseksi Masinotek on kehittänyt EMMI-järjestelmään MasLIMS-lisäosan, jonka avulla laboratorioanalyysitulokset voidaan hakea automaattisesti suoraan toimittajan järjestelmästä asiakkaan EMMIin. Ulvilan Vesilaitoksen EMMIin talousvesitarkkailun tulokset siirtyvät automaattisesti KVVY-järjestelmästä heti analyysien valmistuttua.

EMMI-kuvaaja.

EMMIn perusominaisuuksilla pohjaveden pinnankorkeudet ja laboratorioanalyysien tulokset voidaan visualisoida erilaisina kuvaajina, taulukoina ja johdettuina tuloksina. Raportointitarkoituksia varten järjestelmästä voidaan ladata tietoja Excel- tai CSV-tiedostoina. Suoritettu hanke lisää pohjavedenoton turvallisuutta ja seurattavuutta sekä edesauttaa laatuseurannan raportointia.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo lims laboratoriojärjestelmä pohjavesitarkkailu pohjavesi ennakkohuolto ympäristömonitorointi