Masinotek

Masinotekilta Riihimäen Vedelle vesijohtoverkoston virtausmittauspalvelut

EMMI-järjestelmän karttapalvelu kuva. Kesän 2020 aikana on Masinotek toimittanut Riihimäen Veden puhdasvesiverkostoon useita virtausmittauskohteita käsittävän reaaliaikaisen seurantapalvelun. Taustajärjestelmänä hankkeessa käytetään Masinotekin EMMI-järjestelmää, johon on luotu rajapinnat sekä Mipron MISO-automaatiojärjestelmästä että asiakkaalle toimitetuista dataloggereista, joilla seurataan vesijohtoverkoston virtausmääriä ja verkostopaineita.

Laaja kokonaisuus erilaisia virtausmittaustekniikoita

Riihimäen mittakaivossa oleva Badger mankkuputki.Riihimäen Vedelle toteutetussa hankkeessa Masinotekin toimitusosuuteen kuuluu sekä rajapintakytkennät automaatioon että myös laitetoimitukset. Laitetoimituksissa on kesän 2020 aikana ollut pääpaino jo asiakkaan olemassa olevien mankkuputkien saamisessa reaaliaikaiseen seurantaan. Tässä yhteydessä Masinotek on tehnyt kaivotutkimukset olemassa oleviin laitteisiin sekä kytkenyt Riihimäen Vedellä jo entuudestaan olleet Badger-merkkiset magneettis-induktiiviseen mittaustapaan perustuvat mittaputket EMMI-järjestelmään. Samassa yhteydessä on toimitettu myös Masinotekin oman tuotemerkin paineanturit samoihin mittakaivoihin niin, että samalla GSM-verkon yli lähettävällä dataloggereilla voidaan lähettää sekä virtaama- että painetietoja samoista mittakaivopisteistä.

Jatkohankkeissa Masinotek toimittaa ja asentaa Riihimäen Veden vesijohtoverkostoon myös uusia mittakaivoja sekä mankkuputkia ja myös mankkusauvoja.

Tavoitteena verkoston tilan seurannan ja vuotovalvonnan prosessien parantaminen

Kuva paineanturista vesijohtoverkostossa. Viime vuosina on Masinotek kehittänyt erilaisia tekniikoita ja ohjelmistoja, joiden tähtäimenä on ollut maanalaisten verkostojen tietojen parempi tallennus sekä mahdollisimman reaaliaikainen seuranta. Riihimäen hankkeessa tämä kokonaisuus sisältää Masinotekin osalta mm. uuden verkkostokarttapalvelun toimituksen sekä kartan päällä seurattavissa olevien virtaama- ja paineanturimittausten vertailut ja tarvittaessa myös hälytyspalvelut. Kun kokonaisuuteen on lisätty myös samaan EMMI-järjestelmään tuotava virtausmittausdata automaatiosta, saadaan verkoston eri pisteistä kokonaiskuva samanaikaisista mittauksista vaikka data on kerätty hyvin eri tyyppisillä tekniikoilla. EMMIn "Johdettujen tulosten" -laskentaominaisuudella voidaan seurantaa tehdä niin vuotovalvonnan osalta kuin myös vertailla eri antureiden tietoja keskenään esim. häiriötilanteissa.

Kustannustehokas kokonaisuus verkon valvonnassa

Lähtökohtana toimituksessa oli pyrkimys mahdollisimman suureen kustannustehokkuuteen. Kaikki uusittavat seurantapisteet toteutettiin Masinotekin paristotoimisilla dataloggerilla ja näin vältetettiin mm. lisäkustannukset kytkennöistä sähköverkkoon. Myös se, että vanhat mankkuputket voitiin kytkeä uusiin loggereihin pudottaa merkittävästi kustannuksia per mittakaivo. Mittakaivotoimituksissa vastaavasti pyritään toteuttamaan toimitus siten, että kaivo täyttää vain juuri tarpeelliset mittauksen kannalta tarvittavat toiminnot ilman näytteenottovarauksia yms. lisätoimintoja. Toisaalta näiden lisääminen Masinotekin mittakaivoihin aina tarvittaessa on myös mahdollista.

Myös vesijohtoveden laatuvalvontaan uusia reaaliaikaisia tekniikoita

Riihimäen Veden hankkeen yhteydessä Masinotek testaa myös täysin uudenlaista tekniikkaa juomaveden laatuvalvonnassa. Tässä tavoitteena on luoda ns. Early Warning -järjestelmä, joka hälyttäisi laatuvaihteluista tai -ongelmista myös verkoston varrella olevista mittauspisteistä. Ensimmäinen anturikokonaisuus asennetaan Riihimäen Vedelle seuraamaan etenkin sameutta ja COD-pitoisuuksia. Data kerätään EMMI-järjestelmään, jonka kautta voidaan arvoja verrata myös samaan järjestelmään automaattisesti pävittyvään laboratorion tulosdataan. Tulevaisuudessa voidaan verkoston varrella olevilla reaaliaika-antureilla saada nopeasti kuva veden laatuvaihteluista esim. putkirikkotilanteissa.

Lue lisää aiheesta: emmi vuotovesiseuranta etäseuranta virtausmittaus vesilaitos mittausasema karttapalvelu verkkotietojärjestelmä aluemittausjärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä hulevesi