Masinotek

Hämeen ammattikorkeakoululle Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä

Syksyinen kuva Hämeen ammattikorkeakoulun pellolta. Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on päävetäjänä maatalouden ravinneseurantaan keskittyvässä Ravinneresurssi-hankkeessa. Hankeessa tutkitaan jatkuvatoimisten ja etäseurattavien mittalaitteiden avulla maatalouden ravinteiden kulkeutumista vesistöön sekä selvitetään keinoja ravinteiden tehostettuun kierrätykseen takaisin peltoviljelyyn. Masinotek on toimittanut hankkeeseen EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän, jonka avulla voidaan seurata ravinteiden kulkeumaa ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia.

Ravinneresurssi-hanke on maa- ja luonnonvara-alan useiden osapuolten yhteinen tutkimusprojekti. Hankeessa ovat HAMK:n Mustialan ja Riihimäen yksiköiden lisäksi mukana myös Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Jokioisilta sekä Proagriaan kuuluva Etelä-Suomen salaojakeskus. Hanke on osa ympäristöministeriön ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi. Ohjelman kautta ympäristöministeriö osallistuu hankkeen rahoitukseen.

Ilmakuva Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksiköstä. Hankkeen aikana tutkitaan koealueiden avulla erilaisten kerääjäkasvien mahdollisuuksia ravinteiden pidättäjänä sekä testataan biosuodattimia, joilla voidaan estää ravinteiden huuhtoumaa pellolta vesistöön. Hankkeessa selvitetään myös voitaisiinko salaojituksen toimintaa muuttaa säätöpatojen avulla niin, että pellon keskimääräinen kosteus pysyisi korkeammalla tasolla. Tämä parantaisi kasvukaudella viljelykasvien vesitaloutta ja vähentäisi ravinteiden joutumista hallitsemattomina vesistöön.

EMMI-järjestelmää käytetään hankkeessa osapuolten yhteisenä tiedonkeräysalustana. Masinotek on toteuttanut EMMIin tarvittavat rajapintakoodaukset, joiden avulla järjestelmään kerätään automaattisesti peltojen laskuojiin sijoitettujen veden laatuparametrejä mittaavien antureiden mittaustulokset puolen tunnin tarkkuudella. Seurattavia mittausparametreja ovat mm. sameus, veden happipitoisuus, orgaaninen hiili ja nitraattityppi. Lisäksi Masinotek on toteuttanut rajapinnan Mustialan tutkimusalueen Davis-sääasemaan, jota kautta EMMIin kerätään paikallinen säätilatietosateen, tuulen nopeuden, tuulen suunnan, ilmanpaineen ja kosteden sekä ilman lämpötilan osalta.

Koska EMMIin voidaan luoda mittauspisteitä myös manuaalisesti kerättäviä mittaustietoja varten, voidaan hankkeen eri vaiheissa laajentaa mittaustietojen havaintopisteitä helposti. Keväällä 2016 aloitettavissa säätösalaojien seurantatutkimuksissa tallennetaan EMMIin näytteenottokaivoista haettujen vesinäytteiden laboratorioanalyysitulokset.

Mies asentamassa SCAN-anturia. Ravinneresurssi-hanke jatkuu vuoteen 2017 asti. Projektin tuloksia raportoidaan jo hankkeen aikana useissa seminaareissa, ammattijulkaisuissa sekä tutkimusalueella järjestettävillä pellonpiennarpäivillä. Masinotek Oy:lle hanke on merkittävä avaus maatilojen ympäristöseurannan kehittämistoiminnassa. Maatalouden vesistöihin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentäminen on keskeistä sekä vesistöjen että maataloustuotannon kehittämisen kannalta.

Lue lisää aiheesta: emmi sääasema gprs ympäristöseuranta laboratoriojärjestelmä jatkuvatoiminen mittausasema sameusmittaus ympäristömonitorointi