Joensuun Vesi tilasi Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän

Suolampi Joensuussa. Joensuun Vesi on vastuupinta-alaltaan yksi Suomen suurimmista vesilaitoksista. Vesilaitoksen toiminta on laajentunut useiden entisten naapurikuntien alueelle ja siten myös ympäristön tarkkailun vastuualue on kasvanut merkittävästi. Joensuun Veden ympäristön tarkkailuvastuisiin kuuluu useita satoja pohjaveden havaintoputkia, järvialueita, patoja sekä lampia. Näiden kohteiden ympäristöseurantaan on vesilaitos hankkinut Masinotekin EMMI-järjestelmän, johon mittausdatat kerätään sekä suoraan automaattiantureilta maastosta että myös manuaalimittauksina.

Saatu tilaus on jatkoa Masinotekin jo muutamia vuosia sitten Joensuun Vedelle toimittamaan ja ylläpitämään VEHU-kunnossapitojärjestelmään. VEHUn käytön kautta Masinotekin toiminta on tullut tutuksi vesilaitokselle ja toisaalta järjestelmien keskinäinen integrointimahdollisuus tulevaisuudessa lisää merkittävästi vesilaitoksen seurantatoiminnan kehittämismahdollisuuksia.

EMMI-järjestelmän taullukkonäkymä mittaustuloksista. EMMI-järjestelmä on Masinotekin kehittämä Internet-pohjainen järjestelmä, johon voidaan yhdistää kaikki asiakkaan ympäristön tarkkailuun ja jatkuvaan mittaustoimintaan liittyvä data, analyysit sekä raportointiprosessit. Joensuun Veden hankkeessa EMMIin kytketään useita kymmeniä maastossa sijaitsevia pohjaveden automaattisia havaintopisteitä. Pohjaveden havaintokaivoihin on sijoitettu paineanturimittauksiin perustuvat mittausyksiköt, jotka on varustettu 3G/GPRS-modeemeilla ja dataa keräävillä loggereilla. Data lähetetään kerran vuorokaudessa Masinotekin palveluihin, josta se puretaan automaattisesti EMMIin.

Järjestelmään data kerätään ns. raakadatana eli esim. nyt käytössä olevilta kymmeniltä Keller GSM2 -loggereilta kerätään EMMIin hydrostaattinen paine, ilmanpaine sekä pohjaveden ja ilman lämpötilatiedot. Näistä EMMI laskee automaattisesti pinnankorkeustiedot sekä verrattuna havaintopisteen maanpintaan että merenpinnan tasoon. Vastaavalla tavalla EMMIin toteutetaan myös laskentakaavat, joilla Joensuun Vesi voi tarkastella mittaustuloksia myös kokonaisia pohjavesialueita koskien. EMMIssä voidaan myös yhdistää erilaisten mittalaitetoimittajien mittaustiedot automaattiantureilta että myös kerran kuukaudessa tehtävät manuaalimittaukset samoihin tulostaulukoihin.

Jatkosuunnitelmissa on hyödyntää EMMIssä olevia valmiita rajapintoja tiedon tuomiseen vesilaitoksen laboratorioanalyyseistä suoraan EMMIin. Samalla tavalla sinne voidaan tuoda sääasematietoja suoraan esim. lähellä sijaitsevista ilmatieteen havaintopisteistä sekä pumpattuja vesimäärätietoja suoraan vesilaitoksen automaatiojärjestelmästä. Kun kokonaisuus kaikesta mittaustiedosta on kytketty EMMIin voidaan järjestelmän raportointimoduulilla luoda raportteja sekä viranomaistarpeisiin että vesilaitoksen omaan sisäiseen käyttöön.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta pohjavesi pinnankorkeus laboratoriojärjestelmä jatkuvatoiminen mittausasema