Jyväskylän Energialle pohjavesialueen tarkkailujärjestelmä

Pohjavesiputki metsässä. Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä on toimitettu Jyväskylän Energian vesilaitosliiketoiminnan käyttöön. EMMIllä seurataan pohjavesien pinnankorkeuden vaihteluita lähes reaaliajassa jatkuvatoimisesti. Masinotekin kesäkuussa toteuttama toimituskokonaisuus kattaa myös antureiden ja loggereiden toimitukset ja maastoasennukset.

Keller GSM-2 loggeri. Jyväskylän Energian verkot ja vesi -liiketoimintayksikkö vastaa yhdestä Suomen suurimmista vesihuoltoalueista. Yhtiön vastuulle kuuluu sekä puhtaan veden tuottaminen, pohjavesialueiden valvonta kuin myös jätevesiviemäröintijärjestelmät sekä jakeluverkostot kuluttajille. Pohjavesialueita Jyväskylän Energia seuraa vedenottamoittain sekä manuaalimittauksilla että automaattisilla pinnankorkeuden mittauksilla.

EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä mahdollistaa Jyväskylän Energialle internet-selaimilla tehtävän mittausseurannan. Nyt alkuvaiheessa EMMIin tuodaan mittaustiedot pohjaveden pinnankorkeudesta sekä lämpötiloista yhdeksältä automaattianturilta. Masinotekin toimittamat antturit ovat sveitsiläisen Kellerin paine- ja lämpötilantureita ja loggerina käytetään Keller GSM-2 loggereita. Yhtiömme vastaa hankeessa sekä maastossa tehtävistä asennuksista, kalibroinneista että myös rajapintojen koodauksista loggereiden ja EMMI-järjestelmän välille.

EMMI-järjestelmän kuvaaja pohjavesitarkkailusta. Pinnankorkeus määritellään jokaisessa havaintopisteessä kahden paineanturin mittauksista ja samalla EMMIin saadaan myös sekä pohjaveden että havaintopisteen ilman lämpötilat. Jatkossa EMMIn käyttö mahdollistaa Jyväskylän Energialle myös lähes minkä tahansa muun mittaustietodatan tuomisen samaan järjestelmään. EMMIllä voidaan tulevaisuudessa monitoroida niin manuaalisesti mitattavia pohjaveden pinnankorkeuksia kuin myös laboratorioanalyysein määritettäviä veden laatuparametreja.

Pohjaveden havaintoputki Vedenottamon rakennuksen edessä. Tavoitteena on myös, että ympäristömittauksiin liittyviä muita tietoja tuotaisiin EMMIin. Yksi tälläinen kiinnostava seurantakohde on vedenottamoiden pumppaustietojen tuonti rajapintojen kautta EMMIin ja siten pohjavesien pinnankorkeuden seuranta suhteessa pumppaustietoihin samassa järjestelmässä. Myös sääasemadatan yhdistäminen samaan järjestelmään mahdollistuu EMMIssä. EMMIn raportointiominaisuuksilla voidaan tietoja seurata graafisilla kuvaajilla sekä välittää tiedot ympäristölupien mukaisesti suoraan ELY-keskukselle viranomaisvalvontaa varten.

Masinotekille Jyväskylän Energian jatkuvatoiminen mittausasema -hanke on merkittävä pääavaus, sillä nyt EMMIä päästään käyttämään koko sen suunnitellussa laajuudessa laajan vesihuoltoalueen ympäristön seurannassa.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta kaukovalvonta pohjavesi jatkuvatoiminen mittausasema keller gsm2