Masinotek

Turun vesiliikelaitokselle ja Jyväskylän Energialle Masinotekin tiedonvarmistuspalvelu MasTakeout

Talvinen maisemakuva jään yli Jyväskylän Energiasta auringonlaskun aikaan. Osalle Masinotekin suurimmista asiakkaista on tärkeää, että heidän Masinotekin toiminnanseurantajärjestelmiin tallennettava datansa varmistetaan myös asiakkaan omille palvelimille. Normaalisti Masinotek ylläpitää palvelut ja varmuuskopioinnit asiakkaalle toimitettavan Internet-palvelun kautta, mutta uutena lisäpalveluna on yhtiömme kehittänyt myös täysin automatisoidun prosessin, jolla asiakas saa määrävälein kopion kaikista omista järjestelmiin tallentamistaan tiedoista. Automaattisen varmuuskopiointipalvelun Masinotek on toimittanut vuoden 2016 alussa sekä Jyväskylän Energian Vesi- ja Verkot liiketoimintayksikölle että myös Turun Seudun Vesilaitokselle.

Jyväskylän Energia käyttää Masinotekin EMMI-ympäristöseurantapalvelua pohjavesien, järvien pinnankorkeuksien että useiden Davis-sääasemien seurantaan. EMMIin tallennetaan dataa Masinotekin toimittamilta automaattisilta Keller-pinnankorkeusasemilta että myös manuaalisesti mitatuista havintopisteistä. Jyväskylän Energian ympäristömittausdataa on tallennettu jo useita vuosia EMMIin ja suurin osa tiedosta toimitetaan EMMIn raportointityökalun tulostamana myös lupaehtoja myöntäville ja valvoville viranomaisille. Vaikka tiedot ovatkin varmasti tallessa ja varmuuskopioituna Masinotekin ylläpitämissä palveluissa, on Jyväskylän Energia toivonut saavansa käyttöön järjestelmän, joka voisi varmistaa tiedot myös heidän omille tuotantopalvelimilleen.

EMMIn graafiset pohjavesiseuranta kuvaajat. Samalla tapaa myös Turun Seudun Vesilaitoksen sisäiset prosessiohjeet ovat edellyttäneet, että heidän käyttämänsä Masinotekin VEHU ja AHJO-kunnossapitojärjestelmiin tallennettavat tiedot toimitettaisiin säännöllisinä varmuuskopiointa myös asiakkaan omaan palvelinverkkoon. Näitä tarpeita varten Masinotek Oy on kehittänyt erillispalvelun nimeltään MasTakeout. Tavoitteena palvelulla on pystyä takaamaan tarvittaessa isoimmille asiakkaille, että heillä on jatkuvasti ajantasalla oleva paikallinen varmistustallennus kaikesta datasta, sillä tätä saattavat edellyttää myös asiakasyhtiön sisäiset laatumenettelyohjeet.

MasTakeout on toteutettu täysin automaattiseksi taustapalveluksi, johon voidaan monipuolisesti konfiguroida asiakkalle lähetettävän varmuuskopiodatan ominaisuudet. Palveluun on kehitetty monipuoliset API-rajapinnat kaikkiin Masinotekin merkittävimpiin palveluihin. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan mm. säätää se toimitetaanko varmistustiedoissa kaikki tiedot joka kerta vai vain edellisestä kerrasta muuttuneet tiedot. Samalla tapaa voidaan lähetykseen konfiguroida mm. asiakkaan edellyttämät datasisällöt mm. siten, että esim. liitetiedostoja (kuvia, ohjeita, yms) lähetetään harvemmin kuin joka hetki päivittyviä mittaus- tai vaikka käyttöpäiväkirjatietoja.

MasTakeout muuntaa tietokantojen tiedot erityiseen yaml-tiedostomuotoon, joka on avattavissa yleisillä editoreilla eikä datan jatkokäyttö edellytä asiakkaalta merkittävää tietojärjestelmäosaamista. Jotta Masinotekin asiakkaalle toimittava varmuuskopiointidata olisi aidosti hyödynnettävissä myös ilman Masinotekia, ei mukana toimiteta lainkaan ns. sovellusspesifisiä tietokantadumppeja. Nämä joka tapauksessa edellyttäisivät nimittäin sitä, että asiakkaalla olisi sekä itse sovellusjärjestelmä omassa sisäverkossa kuin myös omaa osaamista datan purkamisesta toisiin järjestelmiin.

Jotta asiakas voisi olla varma varmuuskopioiden päivittymisestä omiin järjestelmiinsä, lähettää MasTakeout aina automaattisen sähköpostiviestin, kun varmuuskopiointi on ajastetusti suoritettu. Asiakas voi siis tarvittaessa käydä vielä katsomassa sisäisestä palveluverkostaan, että kaikki on kunnossa heille tulleessa datassa. Koska uusimmalla tiedolla varustettu datapaketti lähetetään jatkuvasti aina uudelleen, takaa prosessi myös tietoturvallisen tavan varmistaa sen, että jo aikaisemmin toimitettu data ei pääse erehdyksessä korruptoitumaan tai muuttumaan.

Tabletti näyttökuva AHJO-järjestelmässä olevista seurantapisteistä. Nyt toteutettu MasTakeout on lisäpalvelu, joka käytännössä mahdollistaa Masinotekille monia uusia mahdollisuuksia. Ensisijaisesti se voidaan toimittaa jo yhtiön olemassaoleville asiakkaille, mutta Masinotek uskoo uuden palvelun myös suoraan lisäävän yhtiön myynnin kasvua. Tämä johtuu siitä, että MasTakeoutin avulla voi Masinotek helpottaa ja nopeuttaa asiakkaiden päätöksentekoprosessia palveluiden hankinnassa.  Etenkin tämä tulee esille tilanteissa, jossa uusi asiakas ei ole aikaisemmin tottunut hankkimaan tietojärjestelmäpalveluita ns. pilvipalveluina, joissa toimittaja vastaa myös datan tallennuksesta ja varmuuskopioinnista.

MasTakeout hälventää pelkoja myös siitä, voiko toimittajan ylläpitoprosesseihin luottaa. Näin siis myös isot yhtiöt sekä viranomaiset voivat yhä helpommin tehdä päätöksiä Masinotekin palveluiden hankinnasta. Erityisesti MasTakeoutin nähdään tuottavan Masinotekille uusia mahdollisuuksia myös vientitoiminnassa. Nyt nimittäin MasTakeout-järjestelmän ansiosta myös isot kansainväliset yhtiöt voivat jatkossa hankkia Masinotekin palveluita ilman riskiä kaukana toimivan pienemmän suomalaisyhtiön vastuunkantokyvystä.

Lue lisää aiheesta: ahjo emmi kunnossapitojärjestelmä jatkuvatoiminen mittausasema ympäristöseuranta vesilaitos ennakkohuolto